Hopp til hovedinnhold

ERN6020 Global ernæring i Tanzania (10 sp)

Det er ikke mulig å søke seg inn på dette emnet høsten 2023. 

I dette emnet vil du kunne både lære og oppleve et annet kontinent. Her er det en studietur til Tanzania hvor Oslo Nye Høyskole sine studenter blir invitert ned på TICC i Tanga, Tanzania. Her vil du lære om globale ernæringsutfordringer mens du ser hvordan den faktisk er fra et helt annet ståsted enn i Norge. 

Om emnet:

Emnet undervises i Tanzania og avholdes en gang årlig. Temaene i dette emnet er blant annet globale ernæringsutfordringer med Tanzania som eksempel, vurdering av ernæringsstatus og antropometriske målinger, og implementering av ernæringsrettede tiltak på individ- og gruppenivå. 

Tilbys kun som stedlig undervisning i Tanzania, men er mulig å ta både for nettstudenter og stedlige studenter. Gjennomføring av emnet forutsetter tilstrekkelig antall påmeldte. 
 

Opptaks- og adgangsregulering: ERN2100 og ERN2200 eller tilsvarende. Emnet er åpent for eksterne deltagere med en annen helsefaglig bakgrunn (minimum på bachelornivå), men Oslo Nye Høyskoles studenter prioriteres.

Det er begrensede antall plasser, og det forutsettes også nok påmeldte deltagere for at emnet vil gjennomføres.  

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har bred kunnskap om ernæringssituasjonen globalt, regionalt (Afrika sør for Sahara), nasjonalt (Tanzania) og lokalt (Tanga-området) 
 • har kunnskap om sentrale, globale mål og strategier relevant for mat og ernæring, og hvordan disse påvirker ernæringsarbeidet nasjonalt og globalt 
 • har kunnskap om hva som ligger i begrepene mat- og ernæringssikkerhet og sammenhengen mellom disse  
 • har bred kunnskap om ulike former for feilernæring 
 • kjenner til sentrale ernæringsaktører på globalt og nasjonalt nivå  
 • har kunnskap om menneskerettigheter relevante for mat og ernæring  
 • kjenner til begrepet «de 1000 dagene» og kan gjengi anbefalinger om småbarnsernæring 
 • kjenner til regelverket for markedsføring av morsmelkerstatning  
 • kjenner til hensiktsmessige strategier og tiltak med tanke på å bedre ernæringssituasjonen i et land som Tanzania og kan diskutere disse i lys av tidligere erfaringer 

Ferdigheter

 • kan anvende en menneskerettighetsbasert tilnærming i arbeid med ernæring i felt 
 • kan anvende indikatorer som benyttes til å måle mat- og ernæringssituasjonen på ulike nivåer i befolkningen 
 • kan anvende UNICEFs konseptuelle rammeverk for årsaker til feilernæring 
 • kan gi råd om amming, bruk av morsmelkerstatning og introduksjon av fast føde (også i kontekst av HIV/AIDS og i krisesituasjoner) 
 • kan anvende WHOs indikatorer for vurdering av kosthold for sped- og småbarn 
 • kan finne, vurdere og henvise til mulige årsaker til feilernæring i den generelle befolkningen gjennom observasjon i feltet, og formidle hensiktsmessige anbefalinger tilpasset den aktuelle målgruppen (mødre, landsbyfamilier e.l.) 

Generell kompetanse

 • kan gi råd og veiledning med tanke på å bedre mat- og ernæringssikkerheten på husholdnings- og individnivå, samt samhandle med ressurspersoner i lokalmiljøet rundt implementering av tiltak og kompetansedeling  
 • kan gjennomføre antropometriske målinger på barn etter standardiserte retningslinjer og kunne bruke de til vurdering av ernæringsstatus 
 • kan planlegge og gjennomføre feltarbeid i en fattig landsbysetting, med bruk av kvalitativ og kvantitativ metode til å belyse ernæringssituasjonen 
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer rundt vanlige etiske problemstillinger forbundet med gjennomføring av feltarbeid i en fattig landsbysetting 

Tidsramme: 1,5 mnd. fulltids studieinnsats.

Obligatoriske arbeidskrav 

 • Gruppepresentasjon fra feltarbeidet på engelsk 
 • Skriftlig rapportering av resultater fra feltarbeid på helsestasjon  

Vurderingsform 

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer). Det gis bokstavkarakter (A-F).