Hopp til hovedinnhold

FK2110 Religion i krig og fred (10 sp)

Religion blir ofte brukt som en faktor for å forstå og forklare hvorfor enkelte konflikter bryter ut. Dette emnet vil studere religion som årsaksforklaring, samt som tro og som ideologi.

Om emnet:

Religion blir ofte brukt som en faktor for å forstå og forklare hvorfor enkelte konflikter bryter ut. Dette emnet vil studere religion som årsaksforklaring, samt som tro og som ideologi. Emnet starter med å se på religion som fenomen slik at vi kan utvikle en teoretisk forståelse av religion som akademisk studieobjekt. Videre vil vi diskutere og analysere spennende og dagsaktuelle temaer som religiøs fundamentalisme, forholdet mellom politikk og religion og tesen om sivilisasjonskonflikter. Emnet vil altså se på og diskutere hvordan religion kan bli (mis-)brukt som begrunnelse for utøvelse av vold, undertrykking og krigføring.

En annen side av religion som dette emnet vil se på er rollen religion kan spille som verktøy for og tilnærming til fred. I en rekke konflikter har religiøse ledere og organisasjoner spilt en betydningsfull rolle, en rolle som ofte blir oversett i forhold til politiske ledere, statsledere og internasjonale organisasjoner. Her vil vi spesielt se på interreligiøs dialog og religiøse fredsinitiativer.

Emnet vil også ta for seg noen regionale casestudier hvor vi ser sammenhengen mellom religion og konflikt. Emnet diskuterer også etiske og moralske aspekter knyttet til den rollen religioner har spilt og spiller i voldelige konflikter. 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • redegjøre for begreper som blant annet religion, fundamentalisme, politisk islam, inter-religiøs dialog og sivilisasjonskonflikter
 • redegjøre for religiøse ledere og organisasjoners rolle på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå for å løse konflikter
 • vurdere religioners rolle i konkrete konflikter
 • redegjøre for grunnleggende kristen religionshistorie i en europeisk kontekst

Ferdigheter 

 • vurdere og analysere hvordan/om religion kan forårsake konflikt
 • identifisere og analysere religioners rolle i pågående væpnede konflikter
 • redegjøre for og vurdere hvordan religion har innvirkning på sosiale og politiske konflikter
 • vurdere og analysere om/hvordan religion kan bidra til å løse konflikter og skape fred
 • evaluere forholdet mellom religion, etikk og konflikt
 • presentere sentral tematikk muntlig

Generell kompetanse

 • utvikle en dypere forståelse av religion som ideologisk og trosmessig fenomen
 • utvikle en dypere forståelse for betydningen av ulike trosoppfatninger og deres relasjon til fred og konflikt
 • kunne kritisk evaluere bruken av begrepet «religion» i offentlige medier

Arbeidskrav 

Arbeidskravet må være bestått innen angitt frist for å kunne gå opp til eksamen

 • skriftlig innlevering; omfang 2 A4 sider (bestått/ikke bestått)
 • fremlegging av skriftlig innlevering (bestått/ikke bestått)

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som til sammen gir én samlet karakter. Studenten må bestå begge for å bestå emnet. Det er anledning til å ta opp kun én eller begge eksamener. 

 • hjemmeeksamen (individuelt essay); omfang: 3000 ord (+/- 10 %, ekskludert forside, evt. innholdsfortegnelse og litteraturliste) (40 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)
 • 3-timers netteksamen (60 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)