Hopp til hovedinnhold

DML2120 Organisasjonspsykologi og HR (7,5 sp)

I dette emnet lærer du om forhold som er av betydning for jobbatferd, samt for HR-funksjonen. 

dame i stripete skjorteOrganisasjonspsykologien handler om organisatoriske, sosiale og psykologiske prosesser som har betydning for aktørene i arbeidslivet. HR handler om å utvikle, ivareta og lede mennesker i deres arbeid og samhandling i organisasjoner.

Du lærer om hvordan situasjons- og personfaktorer påvirker livet på arbeidsplassen vil være sentralt. Studenten vil møte ulik organisasjonspsykologisk tematikk som blant annet organisasjonskultur, motivasjon, omstillinger og organisasjonslæring.

Emnet har til formål å gi studenten en innføring i organisasjonspsykologisk teori og forskning og vil ha fokus på hvordan organisasjonspsykologisk kunnskap og metode praktisk brukes for å løse konkrete oppgaver.
 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Har oversikt over sentrale temaer, fagpersoner, teorier, empiri og metoder innen organisasjonspsykologi og HR
   
 • Har kunnskap om generelle kjennetegn ved arbeidsmiljø og organisasjonskultur
   
 • Har kjennskap til ulike lederstiler og innsikt i hvordan ledelse kan virke på individer og team
   
 • Har kunnskap om ulike perspektiver på medarbeiderskap og hva som bidrar til motivasjon, tilfredshet og engasjement
   
 • Har kunnskap om ulike teorier og verktøy knyttet til ansettelsesforholdet fra start til slutt


Ferdigheter

 • Kan kartlegge og vurdere en organisasjonskultur, samt fremstille dette slik at det belyser en problemstilling ved å henvise til informasjon og fagstoff
   
 • Kan på bakgrunn av fagstoff vurdere styrker og svakheter ved utvalgte organisasjonspsykologiske verktøy og teknikker
   
 • Kan reflektere over faglige og yrkesetiske problemstillinger knyttet til organisasjonspsykologiens rolle i organisasjons- og næringsliv

Generell kompetanse

 • Kan inngå i samarbeid hvor faglige synspunkter og erfaringer deles på en saklig og respektfull måte og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
   
 • Kan medvirke til planlegging av utviklingsarbeid i bedrifter og organisasjoner som ivaretar bedriftens og/eller organisasjonens rammer og behov 

Arbeidskrav
Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Godkjent nettbasert kurs 

Eksamen
Individuell skriftlig oppgave over 48 timer på 2,000 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og mal for referering.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene.

Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.