Hopp til hovedinnhold

PSY1250 Kognitiv psykologi (15 sp)

Alt vi mennesker tenker og gjør er behandling av informasjon. Alt fra hvor langt det er å gå til bilen, via hva vi spiste til middag i går, til om vi burde velge å studere psykologi eller ikke – vi gjør vurderinger basert på informasjon vi har tilgjengelig. Kognitiv psykologi er – enkelt forklart – studien av informasjonsprosessering.

Om emnet:

I dette emnet vil du lære om hvordan vi tolker det vi ser, hvordan hukommelsen påvirker normal fungering, hvordan oppmerksomhet er viktig for alle vurderinger vi gjør, samt hvordan alle disse mekanismene slås sammen til det vi generelt kaller «tenkning».

Studenten vil få kjennskap til typiske forskningsmetoder som anvendes for å studere mentale prosesser. Det legges vekt på sentral forskningsmetodikk og kunnskapsutvikling innen fagområdet. Emnet tar for seg sentrale teorier og empiriske funn og gir en grunnleggende innføring i moderne kognitiv psykologi som vitenskap.

  • den kognitive psykologiens historie 
  • hvordan vi kan forske på kognitive prosesser 
  • visuell persepsjon og ansiktsgjenkjenning 
  • oppmerksomhet 
  • hukommelse 
  • kunnskap: språk, mentale bilder, langtidsminne 
  • tenkning: bedømming, beslutning, heuristikker, problemløsning, kreativitet og intelligens 
  • bevissthet: bevisst og ubevisst tenkning 
  • objektgjenkjenning 

  Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

  Kunnskaper 

  • kunnskap om sentrale personer, teorier, modeller og metoder innen kognitiv psykologi 
  • kunnskap om hvordan vi gjenkjenner objekter og ord 
  • kunnskap om ulike trekk ved oppmerksomhetssystemet 
  • kunnskap om hvordan minner dannes, brukes, lagres og gjenhentes 
  • kunnskap om organiseringen av språk og hvordan språk og tanker henger sammen 
  • kunnskap om hvordan vi trekker slutninger fra bevis, og hvilke skjevheter som finnes i menneskelige bedømming- og beslutningsprosesser 
  • kunnskap om hvordan mennesker løser problemer 
  • kunnskap om skillet mellom bevisst og ubevisst tenkning 

  Ferdigheter

  • evne til å skriftlig fremstille grunnleggende modeller, teori og empiri innen kognitiv psykologi 
  • evne til å fremstille menneskelig tenkning som et produkt av egne antakelser og forventninger og informasjon fra omgivelsene 
  • evne til å identifisere og reflektere selvstendig over faglige problemstillinger knyttet til kognitiv psykologi 
  • evne til å reflektere rundt utfordringer knyttet til studiet av hjernen og tekning 
  • evne til å kritisk vurdere begrensninger i kunnskapen vi har om mentale prosesser og spesielt metoder som baserer seg på selvrapportering

  Generell kompetanse 

  • evne til å gjøre rede for ulike mentale prosesser som leder frem til menneskelig erkjennelse og atferd, samt implikasjonene denne kunnskapen har for andre fagområder

  Arbeidskrav

  Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

  Arbeidskravene i dette emnet er: 

  • godkjent et nettbasert kurs om hukommelse 
  • skriftlig innlevering om tenkning 
  • skriftlig innlevering om metodologiske betraktninger 

  Eksamen 

  Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet.

  Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet: 

  • individuell skriftlig oppgave over 48 timer, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren. 
  • multiple-choice-eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

  Om du ønsker, kan du ta opp en eller begge eksamenene. Merk at begge eksamenene må bestås før emnet er bestått. 

  Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A–F.