Hopp til hovedinnhold

PSY6010 Økonomisk psykologi (15 sp)

I dette emnet lærer du om hvordan økonomiske og psykologiske faktorer kan påvirke adferd. Du får kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, allmennpsykologiske teorier og forskning som forklarer enkeltstående fenomener relatert til økonomisk psykologi.

Om emnet:

Tradisjonell økonomisk tenkning har antatt at mennesket er rasjonelt og handler ut ifra egeninteresse. Emnet ser på hvordan det da kan ha seg at mennesker også lar seg motivere av moralske og sosiale hensyn. Emnet integrerer innsikt fra økonomi og psykologi for å forklare økonomisk adferd. Emnet adresserer hvordan økonomiske og psykologiske faktorer påvirker adferd. Studentene vil møte ulik tematikk som lykke og rettferdighet, samarbeid og tillitt, hvordan motivasjon og tid påvirker hverandre og hvordan vår sosiale identitet påvirker våre preferanser, fra et økonomisk psykologisk perspektiv.

Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, allmennpsykologiske teorier og forskning som forklarer enkeltstående fenomener relatert til økonomisk psykologi. Praktisk bruk av psykologiske metoder og kunnskaper for å løse konkrete oppgaver innen økonomiske områder av samfunnet vil være en viktig del av emnets fokus.

 • den økonomiske psykologiens historie
 • forskningsmetodikk innen økonomisk psykologi
 • aktuelle teoretiske, etiske og forskningsbaserte problemstillinger knyttet til økonomisk psykologi
 • psykologi og økonomiske modeller
 • risikovurdering
 • beslutningsteorier
 • emosjoner og økonomiske valg
 • psykologiske faktorer knyttet til risiko og investeringer
 • sosiale og kulturelle faktorer som påvirker økonomiske beslutninger

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • har kunnskap om bredden av interessefelt innen økonomisk psykologi med forståelse for at ulike fagområder har ulike innfallsvinkler til samme tema
 • har kjennskap til ulike økonomiske modeller
 • har kjennskap til ulike mikroøkonomiske beslutningsteorier
 • har kunnskap om risikovurdering og resonnering
 • har kunnskap om relasjonen mellom emosjoner og økonomiske valg
 • har kunnskap om ulike faktorer som påvirker menneskets evne til å handle rasjonelt
 • har kunnskap om samspillet mellom økonomiske insentiver og andre motivasjonsfaktorer
 • har kunnskap om sentrale studier innen kognitiv psykologi og implikasjoner studiene har for økonomifaget
 • har kjennskap til aktuelle og historiske problemstillinger i skjæringspunktet mellom økonomi og psykologi

Ferdigheter

 • kan redegjøre for hvordan ulike motiver, utover økonomisk egeninteresse, kan påvirke økonomiske beslutninger
 • kan vise hvordan sosiale preferanser og begrenset rasjonalitet kan kaste lys over viktige økonomiske fenomener
 • kan identifisere og reflektere selvstendig over faglige og etiske problemstillinger knyttet til integreringen av (og manglende integrering av) psykologisk kunnskap med økonomiske motiv

Generell kompetanse

 • har utviklet et faglig og nysgjerrig blikk for etiske konsekvenser ved ulike problemstillinger i skjæringspunktet mellom psykologi og økonomi
 • har utviklet en forståelse for at menneskets psykologi har implikasjoner på store samfunnsområder og behovet for integreringen av ulike fagområder for å optimalisere politikkutforming og samfunnsutvikling

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet er å oppnå bestått på en skriftlig prosjektrapport.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.