Hopp til hovedinnhold

PSY6180 Rus- og avhengighetsproblematikk (15 sp)

Dette emnet har fokus på den psykologiske forståelsen av avhengighet og forebygging av avhengighetsproblematikk. Du vil lære om ulike rusmidler, utbredelse av avhengighetsproblematikk og ulike behandlingstilnærminger.

Om emnet:

Emnet rus- og avhengighetsproblematikk har fokus på den psykologiske forståelsen av avhengighet og forebygging av avhengighetsproblematikk. Studenten vil lære om ulike rusmidler, utbredelse av avhengighetsproblematikk og ulike behandlingstilnærminger.

Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for utvikling av avhengighet, bakenforliggende årsaker, opprettholdende faktorer og konsekvenser for den avhengige, pårørende og samfunnet. Emnet gir også en innføring i biologiske og fysiologiske mekanismene i avhengighet.

 • ulike forståelser av avhengighet 
 • ulike rusmidler
 • misbruk og avhengighet
 • hjernen og avhengighet
 • sammenheng mellom rus og psykiske lidelser
 • fysiske konsekvenser av rusavhengighet
 • andre avhengighetslidelser
 • behandling av avhengighetsproblematikk

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • har kunnskap om ulike rusmidler
 • har kunnskap om ulike avhengighetslidelser og hvordan avhengighet forstås innenfor ulike tradisjoner
 • har kjennskap til fysiske, sosiale og psykologiske konsekvenser av bruk av rus
 • har kjennskap til ulike forebyggende tiltak og behandlingsintervensjoner knyttet til avhengighetsproblematikk

Ferdigheter

 • kan anvende teorier og empiri om avhengighetsproblematikk på tenkte og faktiske problemstillinger
 • kan reflektere rundt sentrale problemstillinger knyttet til rus- og avhengighetsproblematikk

Generell kompetanse

 • har innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til rusmisbruk og avhengighetsproblematikk
 • kan formidle sentralt fagstoff skriftlig

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskraveene i dette emnet består av:

 • Godkjent skriftlig innlevering knyttet til en kasusbeskrivelse om misbruk og avhengighet
 • Godkjent nettbasert kurs om rusmidler

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet. Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet:

 • Individuell skriftlig oppgave over 48 timer, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
 • Multiple Choice eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Det er anledning til å ta opp kun den ene eksamenen i emnet dersom man ønsker det, eller begge.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.