Hopp til hovedinnhold

PSY6190 Religionspsykologi (15 sp)

Dette emnet har fokus på psykologisk forståelse av religion og religiøsitet, og gir en innføring i sammenhengen mellom religion, identitet og kultur.

Om emnet:

Emnet religionspsykologi har fokus på psykologisk forståelse av religion og religiøsitet, og gir en innføring i sammenhengen mellom religion, identitet og kultur. Religioners sammenheng med kultur og verdier vil bli vektlagt i emnet, i tillegg til religions betydning for meningsskaping, identitet og helse.

Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for religion som kilde til konflikt, både intra- og interpersonlig, og religion som kilde til konflikt på gruppenivå.

 • psykologiske perspektiver på religiøsitet
 • konflikt, fundamentalisme og radikalisering
 • spiritualitet og helse
 • religiøs og kulturell forståelse av individets utvikling og identitet
 • religions plass i psykologien

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har kunnskap om religionspsykologiens historie og plass i samfunnet
 • har kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger i religionspsykologi
 • har kjennskap til sammenhengen mellom religion, kultur, identitet og verdier
 • har kunnskap om sammenhenger mellom religions og helse

Ferdigheter

 • kan anvende teorier og empiri om religionspsykologi på tenkte og faktiske problemstillinger
 • kan reflektere rundt sentrale problemstillinger knyttet til religionspsykologi

Generell kompetanse

 • har innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til religionspsykologi og kultur
 • kan formidle sentralt fagstoff knyttet til religionspsykologi skriftlig

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet er:

 • Godkjent skriftlig innlevering knyttet til en eller flere sentrale problemstillinger i religionspsykologi
 • Godkjent nettbasert kurs om kultur og religion

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet.

Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet:

 • Individuell skriftlig oppgave over 48 timer, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
 • Multiple Choice eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Det er anledning til å ta opp kun den ene eksamenen i emnet dersom man ønsker det, eller begge.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.