Hopp til hovedinnhold

PSY6210 Utvelgelse og seleksjonsmetoder i arbeidslivet (15 sp)

I dette emnet vil du lære hvordan å vurdere jobbsøkere ut fra psykometriske tester og strukturerte intervjuer. Emnet vil gi deg konkrete verktøy som kan brukes som vurderingsmetode i en profesjonell og evidensbasert seleksjonsprosess.

Om emnet:

Arbeidslivet i Norge har de siste årene sett økt bruk av psykometriske tester og strukturerte intervjuer for å vurdere jobbsøkere ut fra jobbanalyse-utledede kompetanseprofiler. Formålet er å velge den jobbsøkeren som en regner med vil ha den beste jobbprestasjonen.

Emnet personell Utvelgelse og seleksjonsmetoder i arbeidslivet har som mål å gi økt forståelse for kompleksiteten i utvelgelsesprosesser i arbeidslivet, samt å gi studenten konkrete verktøy som kan brukes som vurderingsmetode i en profesjonell og evidensbasert seleksjonsprosess.

Emnets formål er å gi studenten kunnskap om relevante teorier om seleksjon. Det legges vekt på å bevisstgjøre studenten på hvilke kriterier som bør vurderes for at en seleksjonsprosess kan sies å være evidensbasert. Emnets målsetning er å gi studentene den kompetansen som skal til for å kunne utvikle en profesjonell og faglig forsvarlig seleksjonsløsning.

 • jobbprestasjon og jobbutøvelse
 • jobbanalyse og kompetanser i arbeidslivet
 • bruk av vurderingssenter (assessment center)
 • psykometriske tester, herunder evne- og personlighetstester
 • jobbsimuleringer
 • jobbintervjuet
 • evidensbasert seleksjon og valideringsstrategier
 • etiske og profesjonelle utfordringer omkring seleksjonsarbeid

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • har bred kunnskap om seleksjon som fagområde
 • har kjennskap til aktuell og historisk kunnskapsutvikling innen seleksjon
 • har kunnskap om jobbanalyse
 • har kunnskap om bruk av vurderingssentre
 • har kunnskap om psykometriske tester og jobbsimuleringer som anvendes i seleksjon
 • har kunnskap om intervju som seleksjonsmetode
 • har kunnskap om metodiske strategier for å evaluere seleksjonsprosesser, herunder prediktive valideringsstudier
 • har kunnskap om etiske og profesjonelle utfordringer omkring arbeid med seleksjon

Ferdigheter

 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff for å evaluere kvaliteten på en seleksjonsprosess
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å utvikle og/eller forbedre en seleksjonsprosess
 • kan beherske utvalgte verktøy for å vurdere kompetansenivå hos jobbsøkere
 • kan reflektere selvstendig over faglige og yrkesetiske problemstillinger knyttet til organisasjonspsykologi generelt, og egen fagutøvelse spesielt

Generell kompetanse

 • kan utveksle faglige synspunkter med andre på en saklig og respektfull måte, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kan formidle sentralt fagstoff både muntlig, gjennom ferdighetstrening, og skriftlig

Arbeidskrav

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

Arbeidskravene vil bestå av:

 • godkjent nettbasert kurs om bruk av psykometriske tester
 • skriftlig rapport om utvelgelse av best egnet kandidat basert på oppgitt datamateriale med medstudentevaluering

Eksamen

Eksamen i dette emnet består av en individuell skriftlig oppgave over 24 timer 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.

Merknad: Dette emnet vil også kunne tilbys på engelsk.