Hopp til hovedinnhold

PSY6220 Psykologiske testverktøy og organisasjonspsykologiske undersøkelsesmetoder (15 sp)

Hvordan kan ulike tester og undersøkelsesmetoder brukes for å kartlegge det psykososiale arbeidsmiljøet på en arbeidsplass? I dette emnet lærer du om psykometri og organisasjonspsykologisk undersøkelsesmetodikk.

Om emnet:

En sentral arbeidsoppgave innen organisasjonspsykologiske tjenester er utvikling og bruk av testverktøy og ulik kvantitativ undersøkelsesmetodikk. For eksempel kan en psykometrisk test benyttes til kartlegging av ulike personlighetstrekk relevant for arbeidslivet, og et spørreskjema benyttes for å kartlegge det psykososiale arbeidsmiljøet på en arbeidsplass.

Emnet psykologiske testverktøy og organisasjonspsykologiske undersøkelsesmetoder har som mål å gi økt forståelse for hvordan gode psykometriske tester og undersøkelsesmetoder er bygget opp, samt hva ulike tester og undersøkelsesmetoder kan brukes til.

Emnets formål er å gi studenten kunnskap om relevante teorier om psykometri og organisasjonspsykologisk undersøkelsesmetodikk. Det legges vekt på å bevisstgjøre studenten på hvilke kriterier som bør vurderes for at en test eller en undersøkelsesmetode kan sies å være faglig forsvarlig. Emnets målsetning er å gi studentene kompetanse i å faglig vurdere tester og undersøkelsesmetoder. Slik kan studentene bli i stand til å ta forsvarlige valg ved innkjøp av tilgjengelige verktøy, og å selv bidra til vitenskapelig utvikling av slike verktøy.

 • validitet og reliabilitet
 • spørreskjemametoder
 • bruk av psykometriske tester, herunder evne- og personlighetstester
 • bruk av undersøkelsesmetoder, herunder kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø
 • utvikling av psykologiske testverktøy og organisasjonspsykologiske undersøkelsesmetoder
 • bestiller-kompetanse opp mot kommersielt tilgjengelige tester og metoder
 • etiske og profesjonelle utfordringer omkring forvaltning av tester og undersøkelsesmetoder

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • har bred kunnskap om psykometri som fagområde
 • har kjennskap til aktuell og historisk kunnskapsutvikling innen testpsykologi og undersøkelsesmetodikk
 • har kunnskap om vanlige organisasjonspsykologiske tester og undersøkelsesmetoder
 • har kunnskap om praktisk bruk av psykometriske tester og undersøkelsesmetoder
 • har kunnskap om metodiske strategier for å evaluere psykometriske tester og undersøkelsesmetoder, herunder reliabilitets- og valideringsstudier
 • har kunnskap om etiske og profesjonelle utfordringer omkring arbeid med testing og undersøkelser

Ferdigheter

 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff for å evaluere kvaliteten på tester og undersøkelser
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å utvikle og/eller forbedre tester og undersøkelser
 • kan beherske utvalgte verktøy
 • kan reflektere selvstendig over faglige og yrkesetiske problemstillinger knyttet til organisasjonspsykologi generelt, og egen fagutøvelse spesielt

Generell kompetanse

 • kan utveksle faglige synspunkter med andre på en saklig og respektfull måte, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kan formidle sentralt fagstoff både muntlig, gjennom ferdighetstrening, og skriftlig

Arbeidskrav

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

Arbeidskravene består av:

 • godkjent nettbasert kurs om utvikling av en psykometrisk test
 • skriftlig rapport om tolkning og bruk av psykometriske tester med medstudentevaluering

Eksamen

Eksamen i dette emnet består av en individuell skriftlig oppgave over 24 timer 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A – F.