Hopp til hovedinnhold

STAT1230 Internasjonal politikk (10 sp)

I dette emnet vil du lære om forholdet stater imellom og forholdet mellom stater og andre aktører på den internasjonale arenaen. Vi dykker ned i noen av de mest spennende og utfordrende problemstillingene i internasjonale relasjoner, og tar i bruk en rekke verktøy for å forstå hvorfor stater handler som de gjør.

Om emnet 

I dette emnet ser vi nærmere på forholdet stater imellom og forholdet mellom stater og internasjonale institusjoner.

For å kunne forstå staters motivasjon til å handle som de gjør i det internasjonale systemet, vil emnet først gå dypere inn i relevante teorier som for eksempel realisme, liberalisme og konstruktivisme.

Videre vil emnet ta for seg tre hovedtemaer:

 1. Først presenteres og analyseres egenskaper ved det internasjonale systemet, der vi vil gå i dybden på enkelte internasjonale organer som er med å forme systemet sammen med stater.
 2. Deretter studerer vi globale økonomiske og politiske konflikt- og samarbeidsformer, før vi til slutt tar for oss noen av de største utfordringene det internasjonale samfunnet står overfor.
 3. Til slutt ser vi på hvordan og i hvilken grad fenomen som økonomiske kriser, klimautfordringen og migrasjon representerer en utfordring for internasjonal styring

Målet er å komme dypere inn i teorier om internasjonale relasjoner, global styring og statsstyre slik at vi kan bruke verktøyene de tilbyr oss til å studere noen av de største samarbeidsutfordringene det internasjonale samfunnet står overfor. 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

 • identifisere og diskutere grunntrekk ved det internasjonale systemet, hvordan endring skjer og hvordan stabilitet oppnås. 
 • kjenne til oppbygningen og betydningen av sentrale internasjonale organisasjoner som FN, NATO og EU. 
 • kjenne til og bruke teorier om internasjonal styring 
 • forstå og vurdere hvordan politisk og økonomisk samarbeid former det internasjonale systemet. 

Ferdigheter 

 • definere og benytte sentrale begreper innenfor internasjonal politikk. 
 • vurdere betydningen til internasjonale institusjoners rolle i internasjonal politikk, og hvordan organisasjoner påvirker staters atferd. 
 • anvende grunnleggende spillteoretiske modeller til å forstå internasjonal samhandling. 
 • bruke teorier om internasjonale relasjoner til å analysere politiske beslutninger. 

Generell kompetanse 

 • anvende og drøfte teoretisk kunnskap om internasjonal politikk. 
 • vurdere analyser om tendensene i internasjonal politikk. 
 • drøfte hvordan fenomen som økonomiske kriser, klimautfordringen og migrasjon innvirker på og utfordrer internasjonalt samarbeid. 

Arbeidskrav 

Arbeidskravene må være bestått innen angitt frist for å kunne gå opp til eksamen. 

 • muntlig presentasjon (bestått/ikke bestått). 

Eksamen 

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som til sammen gir én samlet karakter. Studenten må bestå begge for å bestå emnet. Det er anledning til å ta opp kun én eller begge eksamener. 

 • hjemmeeksamen (individuelt essay); omfang: 2500 ord (+/- 10 %, ekskludert forside og litteraturliste) (60 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F). 
 • 48-timers hjemmeeksamen (40 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F).