Hopp til hovedinnhold

DML3990 Bacheloroppgave

I bacheloroppgaven skal studenten anvende sin kunnskap om, og forståelse for teorier og metoder innen digital markedsføring og ledelse i analysen av en bestemt problemstilling.   

Bacheloroppgaven er en større selvstendig oppgave. Kandidaten skal ha ferdighet og kompetanse til å formulere, belyse og besvare en problemstilling innen digital markedsføring og ledelse. Kandidaten skal kunne utføre søk etter vitenskapelig litteratur som kan besvare problemstillingen. Kandidaten skal skrive en selvstendig, individuell oppgave i et vitenskapelig format som viser evnen til å fordype seg i en valgt problemstilling.

Emnet tar for seg prosjektledelse og presentasjonsteknikk som viktige elementer i arbeidet med et selvstendig prosjekt. Sentral forskningsmetodikk vil være en viktig del av emnets fokus. 

Studenten velger en problemstilling under veiledning, innenfor et avgrenset tematisk område som er sentralt i forhold til innholdet i bachelorutdannelsen i digital markedsføring og ledelse. Prosjektet skal følge alle relevante etiske retningslinjer.      
 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Har dybdekunnskap om sentrale teorier, empiri og metode, samt forskningsbaserte og etiske problemstillinger innen valgt tema 
   
 • Har kunnskap om ulike former for plagiat og konsekvensen av plagiat og fusk i vitenskapelige publikasjoner 
   
 • Har kunnskap om problemstillinger knyttet til forskningsformidling 
   
 • Har kunnskap innen grunnleggende statistikk  
   
 • Kan redegjøre for fundamentale forskningsmetodologiske begreper og prinsipper som inngår i vitenskapelig tenkning 


Ferdigheter 

 • Kan gjøre vitenskapelige analyser
   
 • Kan gjøre rede for og forstå tolkning og bruk av relevante statistiske analyser 
   
 • Kan forberede en muntlig presentasjon av temaet for eget vitenskapelige arbeid  
   
 • Kan utføre statistiske utregninger ved bruk av statistiske verktøy  
   
 • Kan presentere eget vitenskapelig arbeid i henhold til etiske retningslinjer, oppgitte formkrav og APA-mal for referering 

Generell kompetanse 

 • Har en faglig nysgjerrighet og respekt for faglige, etiske og vitenskapelige verdier 
   
 • Arbeider selvstendig, organiserer og planlegger eget bacheloroppgave-arbeid innenfor gitte frister
   
 • Kan gjennomføre et større vitenskapelig arbeid   
   
 • Kan fordype seg i, diskutere og rapportere forskningslitteratur
   
 • Kan utveksle synspunkter om faglige problemstillinger med andre fagfolk og allmennheten
   
 • Kan analysere og diskutere et fenomen i en gruppe der ulike fagretninger innen digital markedsføring og ledelse er representert 

Arbeidskrav

 • Godkjent nettbasert kurs i statistikk (tatt i metode- og statistikkfaget)
   
 • Godkjent nettbasert kurs i litteratursøk/referering
   
 • Godkjent innlevering av presentasjon av fagområde for bacheloroppgaven

Eksamen
Eksamen i DML3990 Bacheloroppgave er en bacheloroppgave hvor kjerneteksten (fra og med innledning til og med konklusjon) teller 10,000 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitt format og mal for referering.

Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F. 
 
Ved stryk eller forbedring av karakter skal det leveres helt ny oppgave basert på en ny problemstilling ved kontinuasjonseksamen.

Studenten må ha fullført og bestått 150 studiepoeng som alle er godkjent som del av bachelorgraden i økonomi og administrasjon for å fremstille seg til eksamen i DML3990.

Unntak fra denne regelen kan gjøres basert på individuell søknad.