Hopp til hovedinnhold

Kvalitetsarbeid ved Oslo Nye Fagskole

Alle studenter ved Oslo Nye Fagskole skal oppleve høy studiekvalitet i sine studier. Vårt hovedmål med kvalitetsarbeidet er å legge til rette for at studenter gjennom sin læringsreise oppnår et læringsutbytte slik at de er klare for å jobbe innen yrkesfeltet de fordyper seg i. Kvalitetssystemet til Oslo Nye Fagskole gir en beskrivelse av fagskolens strategiske og systematiske arbeid med utdanningskvaliteten.

Kvalitetssystemet ligger til grunn for godkjenningen vi har fått av NOKUT til å tilby akkreditert utdanning og er forankret på alle nivå i organisasjonen. 

Systematisk kvalitetsarbeid 

I Lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 5 står det at 

«Fagskoler skal ha tilfredsstillende interne systemer for kvalitetssikring. Studentevalueringer skal inngå i disse systemene.» 

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Oslo Nye Fagskole skal dekke alle forhold som har betydning for utdanningskvaliteten gjennom hele studentenes læringsløp, fra informasjon overfor mulige søkere til avsluttet utdanning. Arbeidet er prosessorganisert, det er formalisert i fagskolens styre og strukturert i fagskolens kvalitetssystem. 

Mål og prinsipper ved kvalitetsarbeidet 

Overordnet mål for kvalitetsarbeidet ved Oslo Nye Fagskole er å tilrettelegge for en læringsreise som legger grunnlaget for at studentene oppnår best mulig læringsutbytte og personlig utvikling i relevante utdanninger som forbereder dem for et arbeids- og samfunnsliv i endring. Fagskolens styrende organer og ledelse på alle nivå har et ansvar for kvalitetsarbeidet og skal bidra til utviklingen av en kvalitetskultur blant ansatte og studenter.    
  
Det systematiske kvalitetsarbeidet skal kjennetegnes av:  

 • Tydelig ledelsesforankring på alle nivå i organisasjonen.  
 • God balanse mellom det formelle og uformelle kvalitetsarbeidet. 
 • Åpenhet og transparens i det systematiske kvalitetsarbeidet.  
 • Bruk av kvalitetsindekser og -indikatorer innenfor alle kvalitetsområdene som grunnlag for jevnlige målinger. Disse skal være strategisk forankret på institusjons- og instituttnivå.  
 • Tydelig definerte prosesser som gir klare retningslinjer for arbeidet 
 • Den opplevde nytteverdien av kvalitetssystemet skal være høy blant de ansatte.  
 • Ansatte er bevisst på, og har forståelse for, at de enkelte arbeidsprosesser henger sammen og at man er avhengig av hverandre for å skape kvalitet.  
 • Det skapes en kultur for kontinuerlig oppfølging og forbedring. 

Punktene som er satt opp er viktige prinsipper for å sikre et godt systematisk kvalitetsarbeid med eierskap i hele organisasjonen. Det legger også viktige føringer på den videre utviklingen av fagskolens kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid. Samlet bidrar prinsippene til å fremme en sterk kvalitetskultur ved fagskolen.  

Fagskolens kvalitetsområder 

Kvalitetsområdene med tilhørende indekser og indikatorer skal være fundamentet i kvalitetssystemet som skal sikre at det er dekkende, og at vurderingene og analysene som gjennomføres er relevante for å evaluere og videreutvikle fagskolens utdanningskvalitet.   
  
I fagskoleforskriftens § 49 (1) står følgende: «Fagskoler skal ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring av utdanningen som bidrar til kvalitetsutvikling, forbedringer og fagskoleutdanningenes yrkesrelevans, gir tilfredsstillende dokumentasjon av kvalitetsarbeidet ved institusjonen og avdekker eventuell sviktende kvalitet i fagskoleutdanningene» 
 
Med dette som utgangspunkt har Oslo Nye Fagskole utarbeidet 5 kvalitetsområder med tilhørende indekser og indikatorer.  

Kvalitetsområdene er: 

 • Inntakskvalitet 
 • Rammekvalitet 
 • Undervisningskvalitet 
 • Resultatkvalitet  
 • Styringskvalitet  

Rapportering og evaluering 

Det formaliserte rapporteringsarbeidet er helt avgjørende for kvalitetssikring og -utviklingen av utdanningskvaliteten. Rapporteringen er lagt opp slik at det utarbeides rapporter på hvert nivå i faglig linje – emne, studieprogram og institusjonsnivå. I tillegg utarbeides årsrapporter fra råd og utvalg samt organisatoriske enheter. Rapporteringsarbeidet gjennomføres i en årlig syklus og bygger på kvalitetsområdene med indekser og indikatorer som vurderingspunkter. Det er viktige med åpenhet og transparens i det systematiske kvalitetsarbeidet ved Oslo Nye Fagskole. Rapportene fra program- og institusjonsnivå er derfor tilgjengelig for alle ansatte i kvalitetsportalen Compilo.  

Kunnskapsgrunnlag 

Kvalitetsområdene legger grunnlaget for hva som måles og vurderes. For å kunne gjennomføre gode vurderinger og analyser kreves et relevant og oppdatert kunnskapsgrunnlag. Innsikten som kunnskapsgrunnlaget gir brukes i rapporteringen på alle nivåer. Det er viktig at kunnskapsgrunnlaget er lett tilgjengelig og legger til rette for gode vurderinger både i den årlige kvalitetsrapporteringen og som underlag til saker og diskusjonspunkter i råd og utvalg, samt andre forum for dialog i kvalitetsarbeidet. Selv om det er mange ulike informasjonskilder, er kvalitetsportalen Compilo et felles utgangspunkt for å få oversikt og finne frem til den informasjon man har behov for i kvalitetsarbeidet. 

Opplæring og kompetanseutvikling 

Opplæring og veiledning i tilknytning til det systematiske kvalitetsarbeidet er viktig både for ansatte i sentrale roller, og for studenter med tillitsverv. Dette arbeidet foregår i ulike faser og på ulike arenaer. Oslo Nye Fagskole har spesielt fokus på tilrettelegging og støtte for rollene som fagansvarlig og faglærer. Det gjøres blant annet gjennom onboardingaktiviteter, workshops, seminarer, veiledningsressurser i form av videoer og veiledningsdokumenter. Kompetanseutvikling jobbes det kontinuerlig med som en del av det pedagogiske utviklingsarbeidet og erfaringsdeling på tvers av studieprogram og bransje. Arbeidet i flere råd og utvalg bidrar også til gode læringsprosesser og kompetanseutvikling i organisasjonen. 

Ledelsesforankring og kvalitetskultur 

I fagskoletilsynsforskriften § 4-1 (2) står det følgende:  

«Fagskolens kvalitetsarbeid skal være forankret i fagskolens styre og ledelse. Fagskolen skal involvere ansatte og studenter, inkludert eventuelle studentorganer, i kvalitetsarbeidet.» 

For å tilrettelegge for godt systematisk kvalitetsarbeid er tydelig ledelsesforankring og god rolleforståelse avgjørende. Samtidig må rammene for det systematiske kvalitetsarbeidet være tydelig gjennom god prosessdokumentasjon og relevante rapporteringspunkter på alle nivåer. Oslo Nye Fagskole har derfor lagt vekt på å utvikle gode rammer, verktøy og ressurser i kvalitetsarbeidet. Rammer og verktøy er svært viktig for utøvelsen av godt kvalitetsarbeid i hele organisasjonen. Dette fremmer en sterk kvalitetskultur og legger til rette for at organisasjonen står godt rustet med tanke på å sikre god utdanningskvalitet gjennom utvikling, vekst og tilpasninger som kreves for å oppnå fagskolens strategiske ambisjoner.    


For mer informasjon om retningslinjer for Fagskolers kvalitetsarbeid se her: 

Veiledning for fagskolens kvalitetsarbeid - NOKUT
Kvalitetsområder for høyere yrkesfaglig utdanning - NOKUT 


Tilbake til ONF


Tilbake til toppen