Hopp til hovedinnhold

Læringsprinsipper for Oslo Nye Fagskole

Oslo Nye Fagskole har 5 overordnede prinsipper som utgjør en pedagogisk plattform for all nettbasert undervisning i fagskolen. Prinsippene er forankret i forskning og erfaring fra læringsprosesser, og de er skreddersydd for å ivareta fagskolens egenart.

Ved at våre nettbaserte utdanninger bygger på dette felles ståsted vil våre studenter oppleve en sammenhengende og meningsfull læringsopplevelse i vår læringsportal uavhengig av hvilket emne de er innrullert i. Vi har tillit til at våre fageksperter tar kloke beslutninger i arbeidet med studenter, og derfor har vårt fagmiljø en betydelig grad av autonomi.

Prinsippene som videre beskrives bør derav betraktes som overordnede retningslinjer som har til hensikt å gi substans og dybde til utformingen av kursmateriell og design av læringsprosesser. 

Praktisk trening   

Fagskolens egenart handler om praksisnærhet ettersom utdanningenes læringsutbytte skal klargjøre studenter for å løse konkrete praktiske utfordringer i arbeidslivet. Våre kandidater vil derfor, som en integrert del av fagskolens nettpedagogiske praksis, bli engasjert i aktiviteter som handler om «å gjøre». Disse aktivitetene knytter seg til bransjerelevante utfordringer og har direkte sammenheng med det tilgjengelige kursmaterialet i læringsportalen. Formålet med aktiviteter er å vekke studentenes nysgjerrighet og dermed motivere dem til ytterligere læring og mestring. De kan ha ulikt omfang og vil variere i nivå og vanskelighetsgrad. Målet er å gi studentene en dypere forståelse av sentrale prinsipper, praksiser og konsepter, samtidig som de utvikler en bedre innsikt i hvordan de kan utøve sin profesjon i et fremtidig yrke.  

Samarbeid  

Arbeidslivet etterspør arbeidskraft som kan samarbeide effektivt i team for å løse ulike oppgaver. Derfor er samarbeid en sentral del av den pedagogiske praksisen ved fagskolen, noe som også harmonerer med læringsutbyttebeskrivelsene i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Kunnskapsdeling, diskusjon og samarbeid mellom fagfeller eller på tvers av disipliner er vesentlig for å skape en dypere forståelse for fagstoff. Det er også vesentlig for å kunne utføre arbeid med bransjerelevante problemstillinger gjennom studiet. Å utvikle effektive team og en tilbakemeldingskultur krever aktiv trening i gitte situasjoner, og fagskolen vil legge til rette for dette gjennom ulike samarbeidsaktiviteter i nettutdanningene vi tilbyr. Disse aktivitetene vil som hovedregel tilpasses fleksibelt i samarbeid med lærer for å imøtekomme de spesifikke behovene den enkelte student eller gruppe har. 

Variasjon  

Variasjon er et sentralt prinsipp som vi bygger vår utdanning på. Dette er forankret i en oppfatning av at det ikke finnes en universell læringsform som passer alle. Derfor innlemmer vi et bredt spekter av læringsmetoder og undervisningsformer i våre nettbaserte utdanninger. Mennesker lærer på forskjellige måter, og derfor har vi valgt en differensiert tilnærming som tilpasser seg studentenes individuelle behov. Dette stimulerer til et dypere og mer anvendbart læringsutbytte. Dette prinsippet er kjernen i vår pedagogiske filosofi og vi mener det er avgjørende for å utvikle kompetente og engasjerte studenter i vår nettbaserte læringsarena. Nysgjerrighet på hvordan studenter lærer best digitalt er noe vi er opptatt av og her ønsker vi at våre lærere er selvgående og oppdatert på forskning og utvikling innen feltet.   

Selvbevissthet  

Å være bevisst hvilke ferdigheter og kunnskaper man trenger for å utøve et yrke er helt sentralt for egen motivasjon for læring. Dette kaller vi metakognitive ferdigheter som handler om å være bevisst hva man vet, hvordan man vet det, og hvordan man kan bruke denne kunnskapen til å løse problemer eller utføre oppgaver mer effektivt. Gjennom kontinuerlig tilbakemelding og en aktiv feedback-kultur gir vi studentene verktøy og strategier for å utforske slike ferdigheter. Dette gjør vi ved å legge til rette for selvtester av kjernekunnskap, refleksjonsnotater og kontinuerlig feedback fra lærer og medstudenter. På denne måten styrker vi studentenes evne til å ta kontroll over læringsprosessen. 

Anerkjennelse 

Å bli anerkjent og lyttet til er vårt siste av de 5 prinsippene. Vi mener at studenter oppnår optimal læring ved å bli anerkjent på sitt nåværende kunnskapsnivå og ved å få opplevelsen av bli sett gjennom studiet. Dette innebærer at enten en student går gjennom kursmaterialet individuelt eller en gruppe står overfor komplekse faglige utfordringer, har vårt fagmiljø kapasitet til å støtte og hjelpe dem der de er. Basert på læringen som skjer i slike prosesser er vi også lydhør for endringer og tilpasninger av undervisningen der det trengs når det trengs. Slik skaper vi en kultur for samskaping av utdanning ved at studentene får mulighet til å påvirke skolens undervisningsopplegg, noe som ivaretar studentenes medbestemmelse forankret i fagskolelovens §14. Fagmiljøet og skolen som helhet skal derfor lytte til studentenes innspill og utvikle praksis basert på feedback.  


Søk på studier ved ONF

Tilbake til ONF


Tilbake til toppen