Hopp til hovedinnhold
Studier i Oslo

Master i psykologi: Fordypning i anvendt helsepsykologi og forebygging

Dette masterprogrammet vil gi deg inngående kunnskap om helsepsykologi og forebyggende arbeid med fokus på hvordan denne kunnskapen kan anvendes for å bedre folks helse.
 

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Søk på dette studiet Dette studiet er også tilgjengelig som nettstudium

Søknadsfrist: 15. mars for å være med i første opptaksrunde, deretter rullerende opptak
Opptakskrav: Bachelorgrad (eller tilsvarende) med minimum 80 studiepoeng i psykologiemner og 15 studiepoeng i forskningsmetode*
Søknadsskjemaet åpner: 2. januar 2023. 

*Vi gjør oppmerksom på at studiepoengene i psykologiemner og forskningsmetode må være inkludert i bachelorgraden.
Se detaljert beskrivelse av opptakskrav her.

Ønsker du å lære om hvordan du kan bruke psykologi som virkemiddel i forebyggende arbeid? Og om sammenhengen mellom psykisk og fysisk helse, og hvordan vi reagerer på sykdom?

I masterprogrammet får du inngående kunnskap om helsepsykologi og forebyggende arbeid, med fokus på hvordan du kan bruke denne kunnskapen for å bedre folks helse. Du vil også lære om hvordan vi relaterer og kommuniserer med andre, reflektere rundt din egen rolle i relasjon til andre og foreta et selvstendig forskningsprosjekt om anvendt helsepsykologi og forebygging.  

Du får inngående kunnskap om og forståelse for hvordan folk lever med sykdom, hvorfor det kan være vanskelig å endre atferd, og hvordan du som fagperson kan bidra til bedret fysisk og psykisk helse og livskvalitet.

Hva lærer du?  

Du vil komme tett på en dyktig og engasjert fagstab og være i et fruktbart læringsmiljø, hvor studenter oppfordres til å delta aktivt. 

Du vil få inngående kunnskap om blant annet: 

 • Hvordan vi reagerer på og mestrer sykdom 
 • Hva som gjør at vi holder oss friske eller blir syke
 • Hvordan psykologiske problemer kan forebygges, på både individ- og samfunnsnivå
 • Hvordan kulturelle forhold spiller inn i synet på helse
 • Hvordan man som fagperson kan møte ulike vansker, med vekt på ulike menneskelige relasjoner

studenter studerer master i psykologi på oslo nye høyskole

Utveksling 

Du kan dra på utveksling innenfor mastergraden. Blant annet samarbeider vi med Pacific Lutheran University (PLU) i Washington, USA og Eötvös Loránd University (ELTE) i Budapest, Ungarn.

Jobbmuligheter etter master i psykologi: fordypning i anvendt helsepsykologi og forebygging 

Folk med psykologisk fagkunnskap er i en unik posisjon til å forbedre befolkningens fysiske og psykiske helse. Psykologi er ikke bare nyttig for å hjelpe folk som har problemer, psykologisk kunnskap har et vel så stort potensial for å være nyttig for samfunnet om den benyttes forebyggende.

Mastergraden gir deg muligheter til å forfølge en karriere innen en rekke ulike felt:    

 • Myndigheter: Konsulent eller rådgiver i departementer, direktorater og kommuner
  - Strategier for å fremme fysisk eller psykisk helse, tiltaksutforming, helsepolitikk
 • Forebyggende og helsefremmende arbeid i privat eller offentlig sektor:
   - Kommunale tjenester innen helse og omsorg (f.eks. frisklivssentral, skole, nærmiljø)
  - Miljøterapeut innen psykisk helse og forebygging 
  - Habilitering og rehabilitering (f.eks. sykehus, eldreomsorg)
 • Ideell eller frivillig sektor (organisasjoner som f.eks. Røde Kors)
  - Konkrete tiltak rettet mot utsatte grupper; påvirkningsarbeid
 • Forskerkarriere (Ph.D-utdanning krever vanligvis karakteren A eller B på masteroppgaven)
 • Undervisning og kurs
 • Prosjektarbeid (utforming, gjennomføring og evaluering av helsepsykologiske eller forebyggende tiltak)

Hvordan fungerer undervisningen på masteren? 

Du kan velge mellom å følge undervisningen på campus i Oslo eller som nettstudent. 

Forelesningene vil skje på høyskolen for campus-studentene samtidig som de streames til nettstudentene på samme tidspunkt. Som nettstudent kan du befinne deg hvor du vil, men en del av forelesningene vil være på gitte tidspunkt. Dette fordi vi skal skape et godt og fruktbart læringsmiljø, i en mindre klasse. 

Som nettstudent vil det også være noen obligatoriske samlinger på campus (se under).

 • Bachelorgrad (eller tilsvarende) med minimum C i snitt
 • Minimum 80 studiepoeng i psykologiemner, inkludert i bachelorgraden
 • Minimum 15 studiepoeng i forskningsmetode, inkludert i bachelorgraden

I tillegg må du ha generell studiekompetanse, samt oppfylle språkkrav i norsk og engelsk.

Se mer detaljert beskrivelse av opptakskrav her →

Forelesninger og seminarer avholdes ca. tre ganger i uken, og foregår på campus. Det vil i tillegg bli gjort videoopptak av forelesningene, og disse opptakene vil være tilgjengelige på vår digitale læringsplattform i syv dager fra forelesningsdato. Har du ikke anledning til å delta på forelesningene, har du følgelig mulighet til å se forelesningene når det passer deg best.
 
Det vil bli arrangert seminarer hvor fire obligatoriske presentasjoner skal legges frem i løpet av semesteret. Utover dette er det ikke obligatoriske oppmøte på forelesninger og seminarer. Du oppfordres imidlertid sterkt til å delta på alle faglige aktiviteter, da dette vil være fordelaktig for ditt eget og medstudenters læringsutbytte.

I tillegg til frivillige forelesninger og webinarer, vil det i løpet av vårsemesteret 2023 bli arrangert to obligatoriske stedlige samlinger og to obligatoriske digitale samlinger. Videre vil det i emnene innen forskningsmetode være et krav om minimum 70 % oppmøte i webinarer. Mer informasjon om dette vil komme når det nærmer seg.
 

PSY4100 Anvendt helsepsykologi (15 sp)

I dette emnet vil du lære om generell anvendt helsepsykologi, samt om spesifikke helserelaterte temaer som eksemplifiserer anvendt helsepsykologi.

Les mer
PSY4110 Forebyggende arbeid: intervensjoner, kultur og kontekst (15 sp)

I dette emnet vil du lære om sentrale teorier som ligger til grunn for forebyggende arbeid generelt, og om etablerte forebyggende programmer for både barn og voksne innenfor ulike arenaer.

Les mer
PSY4120 Relasjonskompetanse og kommunikasjonsferdigheter (15 sp)

I dette emnet får du både teoretisk innføring og praktisk erfaring med ferdigheter som vil hjelpe deg med å skape og opprettholde gode profesjonelle relasjoner. Gjennom å sette deg inn i teori, øve på konkrete ferdigheter og reflektere sammen med dine medstudenter vil du øke din bevissthet for hvordan du best kan kommunisere i ulike situasjoner. 

Les mer
PSY4400 Forskningsdesign og kritisk tenkning (5 sp)

I dette emnet lærer du om planlegging og design av empiriske forskningsprosjekter. Emnet er et av de obligatoriske emnene i master i psykologi. 

Les mer
PSY4410 Anvendt kvalitativ forskningsmetode (5 sp)

I emnet lærer du ulike metoder for å samle og analysere kvalitative data, slik som intervjuer, gruppesamtaler og tekster på internett.

Les mer
PSY4420 Anvendt kvantitativ forskningsmetode (5 sp)

I dette emnet lærer du å utvikle empirisk materiale og anvende kvantitative analysemetoder. Emnet er er et av de obligatoriske emnene i master i psykologi.

Les mer
PSY4430 Prosjektutvikling (5 sp)

Dette emnet gir en grundig forståelse for, og praktisk trening i å utvikle en prosjektbeskrivelse som benytter kvantitativ eller kvalitativ forskningsmetode.

Les mer

PSY5000 Masteroppgave i psykologi (60 sp)

Det andre studieåret av Master i psykologi består av et emne; PSY5000 Masteroppgave i psykologi som utgjør 60 studiepoeng.

Les mer