Hopp til hovedinnhold

Pågående forskningsprosjekter ved Oslo Nye Høyskole

På denne siden finner du oversikt over forskningsprosjekter som foregår nå og som vi enten søker deltakere til eller som vi er forpliktet til å informere åpent om. 

Å være deltaker vil si at du bidrar med informasjon eller kunnskap som våre forskere eller masterkandidater kan analysere videre. Ditt bidrag kan for eksempel innebære å svare på et spørreskjema, delta i et individuelt intervju eller en gruppesamtale, eller være med i et laboratorieeksperiment. Dette vil det informeres om i prosjektpresentasjonen under eller ved at du sender en forespørsel via kontaktinformasjonen knyttet til prosjektet du er nysgjerrig på. 

Vil du melde din interesse? Du finner kontaktinformasjon under hvert enkelt prosjekt. 

Vil du bidra til et godt kroppsbilde for deg selv og andre?

Vi ser etter jenter/unge kvinner mellom 16–25 år.

Hva går forskningsprosjektet ut på?

Vi ønsker å teste ut forskjellige tilnærminger for å se hvordan disse påvirker kroppsbilde hos jenter og unge kvinner. Studien gjennomføres ved Oslo Universitetssykehus.

Hva innebærer deltakelsen?

 • Melder du deg som deltaker tar vi først en prat på telefon for å høre litt om hvem du er og din motivasjon til å bli med i prosjektet.
 • Deretter vil du bli bedt om å fylle ut spørreskjemaer på nett fem ganger over en periode på to år.
 • Intervjuer om holdninger og atferd knyttet til mat og kropp vil også gjennomføres på telefon tre ganger over en periode på to år.
 • Deretter deler vi deg tilfeldig inn i grupper;
  • Enten delta i en digital gruppeworkshop en time i uken, 4 uker på rad.
  • Eller få tilsendt en video i uken med varighet på en time, 4 uker på rad.
 • Hele prosjektet gjennomføres digitalt og alle tidspunkt tilpasses det som passer best for deltakere.
 • Det vil være 8 deltakere per gruppe, og en gruppeleder
 • Deltakere tas opp i løpet av 2024.
 • Alle deltakere blir kompensert for å fylle ut spørreskjemaene og delta på intervjuer.

Meld deg på her

Følg prosjektet på sosiale medier:

Instagram: @bodyprojectnorway
TikTok: @bodyproject.no 
 

Her vil du finne informasjon om forskningsprosjektet og hva prosjektet innebærer for personer som har deltatt i debatten om minnesmerket i Hole eller har blitt omtalt i forbindelse med saken i Ringerikes Blad.

Formål

Formålet med prosjektet er å undersøke debattene rundt etablering av et nasjonalt 22. juli-minnesmerke i Hole. Den lokale debatten er en viktig kilde til å få en bedre forståelse av prosessene rundt etablering av minnesmerket. Vi vil derfor ha søkelys på de lokale perspektivene slik de ble fremstilt i nyhetsartikler, lederartikler og leserinnlegg i Ringerikes Blad. Gjennom å studere disse tekstene vil vi kartlegge og analysere de ulike meningene om minnesteder, fra de spontane minnestedene som dukket opp etter angrepet til etablering av dagens minnesmerke ved Utøyakaia. Tidsperioden vi ser på er fra 23.07.11 – 31.12.2023.  

Forskningsspørsmål vi skal analysere er som følge:

 • Hvilke meninger om minnesmerket kom til uttrykk i den lokale offentlige debatten i årene som fulgte etter 2011?
 • Hvordan var tidslinjen i den lokale debatten relatert til nasjonale og lokale politiske prosesser? 
 • Hvilke grupper utgjorde de ulike partene i debattene og hvordan var partenes synspunkter begrunnet?  

Våre forskningsfunn skal publiseres i vitenskapelige bøker og tidsskrifter, presenteres på nasjonale og internasjonale vitenskapelige konferanser, og vil også kunne bli formidle til allmenheten gjennom f.eks. aviskronikker. Forskningsfunnene kan også bli formidlet i undervisning i høyere utdanning. Avismaterialet fra Ringerikes Blad kan også bli gjort tilgjengelig for master- eller doktorgradsstudenter for videre vitenskapelige studier.   

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?

Førsteamanuensis Joshua Phelps ved Oslo Nye Høyskole (ONH) er ansvarlig for prosjektet.

Prosjektet er et samarbeid mellom Joshua Phelps, førsteamanuensis Jon Strype (ONH), professor Brady Wagoner (ONH, Københavns Universitetet), og førsteamanuensis Ignacio Brescó de Luna (Universidad Autónoma de Madrid).   

Hvem kan være inkludert i studien?

Vi skal analysere alle avisartikler (herunder redaksjonelle artikler og leserbrev) som har blitt trykket i Ringerikes Blad og som bruker ordet «minnesmerke» eller «minnested» i tidsperioden for studien. Det betyr at personer som har blitt sitert eller intervjuet i redaksjonelle artikler eller skrevet leserinnlegg der disse stikkordene har blitt brukt i Ringerikes Blad i tidsperioden vi undersøker vil kunne omfattes av studien.  

Hva innebærer prosjektet for deg?

Alle avisartikler som oppfyller søkekriteriene («minnesmerke» og «minnested»), blir lastet ned fra Ringerikes Blads elektroniske søkesystem og lagret i en sikker mappe i Oslo Nye Høyskoles interne elektronisk nettverk. De nedlastede avisartiklene kan inneholde personopplysninger om personer som har blitt intervjuet i redaksjonelle artikler eller skrevet leserbrev om minnesmerke eller minnested i Ringerikes Blad i tidsperioden 23.07.11 – 31.12.23. Selv om det kan være personopplysninger i tekstene fra Ringerikes Blad, understreker vi at vi ikke skal fokusere på enkeltpersoner i rapportering fra prosjektet. Tekstene fra Ringerikes Blad skal bare brukes til formålene vi har beskrevet ovenfor. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

Du kan reservere deg mot deltakelse i prosjektet 

Dersom du har skrevet et leserbrev om det aktuelle temaet i tidsperioden vi tar utgangspunkt i, kan du når som helst reservere deg mot at det du har skrevet inkluderes i forskningsprosjektet, og du trenger ikke å oppgi noen grunn om du reserverer deg. Dine leserbrev vil da bli slettet hos oss og vil da ikke bli brukt i vårt forskningsprosjekt. Det vil selvsagt ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du velger å reservere deg. 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger 

Avisartikler som vi skal bruke i vår forskning blir som sagt lastet ned fra Ringerikes Blads arkiv til en ny mappe og lagret internt ved Oslo Nye Høyskole. 

I tillegg til prosjektgruppen vil eventuelle master/doktorgradsstudenter som har forskningsmessig grunn til å gå inn i artiklene kunne få tilgang til datamaterialet ved behandlingsansvarlig institusjon (Oslo Nye Høyskole).

Selv om vi ikke omtaler opplysninger om enkeltpersoner i rapportering av forskningsfunnene, er vi forpliktet til å følge vanlig kildehenvisningsskikk og referere til aktuelle avisartikler når vi presenterer forskningsfunnene i faglige og allmenne fora.  Vår fremgangsmåte for kildehenvisning vil være at vi refererer til alle redaksjonelle artikler med journalistens navn, dato og årstall i tekst og referanseliste. Leserbrevene vil derimot anonymiseres, og vil bare refereres til som nevnt over hvis vi har innhentet informert samtykke fra den enkelte forfatter av leserbrev. Dersom andre forskere ber om ytterlige informasjon om leserbrev vi omtaler, vil slik informasjon gis slik at vår forskning vil være åpen og etterprøvbar. Dersom kildehenvisning om leserbrev gis til andre forskere, vil det være under forutsetning av konfidensiell behandling. 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?

Mappen med avisartikler slettes når prosjektet avsluttes, noe som etter planen er 31.07.26.  

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg fordi forskningsprosjektet er vurdert å være i allmennhetens interesse, men du har anledning til å reservere deg dersom du ikke ønsker å bli inkludert i prosjektet.  

På oppdrag fra Oslo Nye Høyskole har Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandørs personverntjenester vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. 

Dine rettigheter

Hvis du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

 • å reservere deg mot deltakelse 
 • å få innsyn i hvilke avisoppslag med personopplysninger som er hentet fra Ringerikes Blad
 • å få rettet uriktige personopplysninger om deg, 
 • å få slettet personopplysninger om deg, og
 • å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å vite mer eller å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

Hvis du har spørsmål knyttet til vurderingen av prosjektet som er gjort av Sikts personverntjenester, kan du ta kontakt med: 

Hensikten med dette studiet er å se nærmere på hvordan pust kan påvirke oss kognitivt.

For de fleste er pust en passiv del av hverdagen, men når pusting blir aktivt kontrollert så kan det påvirke kognitiv prestasjon. Kort fortalt så er hensikten med denne studien å få en bedre forståelse av hvordan pust påvirker prestasjon i stressende situasjoner. Spesifikt ønsker vi å se hvilken effekt stress har på kognitiv prestasjon og hvordan man kan bli mediert av kontrollert pusting. 
 
Hvis dette høres interessant ut, finnes det mer konkret informasjon i følgende dokumenter: 
OSPAN oppgave beskrivelse  
Samtykkeskjema

Det er også mulig å ta kontakt helt uforpliktende på e-post, hvis det skulle være noen flere spørsmål eller for å melde interesse angående deltagelse. 
 
Ansvarlig for prosjektet: Aleksander Heyerdahl
Veileder for prosjektet: Peder Isager
E-post: heyerdahl.al@gmail.com

Ved vårt masterprosjekt ønsker vi å undersøke påvirkningen teknologi i arbeidspauser kan ha på din erfaring ved psykologisk løsrivelse og opplevd utbrenthet.

Undersøkelsen er helt anonym. 

Ønsker du å delta på prosjektet? Svar på spørreskjemaet her

Kontaktdetaljer: anncelinebrekke@gmail.com og thealangfjell@hotmail.com 


 

Gamification (som innebærer bruk av spilldesign-elementer utenfor spill-kontekster) anses av mange som en lovende metode for å øke engasjement i undervisningssammenheng. Mye takket være at metoden fasiliterer indre motivasjon hos studenter og andre "learners". Men hvordan fungerer egentlig denne prosessen?

Hensikten med dette forskningsprosjekter er å undersøke effekten av ulike former for feedback i et undervisningsperspektiv. 

Dersom du ønsker å delta på denne studien, vil du bli bedt om å gjennomføre et kort digitalt kurs som omhandler Femfaktormodellen. Femfaktormodellen, eller "The Big Five", regnes av mange som den beste konseptualiseringen av menneskers personlighet, og er en sentral del av dagens personlighetspsykologi. 

Kurset inneholder to deler:
Del 1 består av en del korte faktaopplysninger om femfaktormodellen, og multiple-choice spørsmål knyttet til disse.
Del 2 innebærer å svare på en del spørsmål knyttet til din opplevelse av del 1. 

Det vil ta ca. 10 minutter å fullføre del 1 og del 2 til sammen. 

Gå inn på studien her →

For mer informasjon om studien, kontakt Thomas Gabrielsen på thomgab2508@gmail.com

Formålet med dette prosjektet er å undersøke følgende forskningsspørsmål: «Hvordan ble ungdoms (13-19 år) psykiske helse fremstilt i nyhetsartikler relatert til koronapandemien?». 

Dette forskningsprosjektet tar utgangspunkt i nyhetsartikler og kronikker fra tre av landets største aviser, VG, Dagbladet og Aftenposten. Nyhetsartiklene som vil utgjøre datamaterialet har blitt innhentet via Nasjonalbibliotekets databaser. Søket er avgrenset til tidsperioden mellom 11. mars 2020, dagen Verdens helseorganisasjon offisielt erklærte covid-19-utbruddet for en global pandemi, og 25. september 2021, dagen Norge åpnet opp igjen. 

Gitt forskningsspørsmålet er det overordnede inklusjonskriteriet at artikler omhandler pandemiens innvirkning på ungdom og deres psykiske helse. Mer spesifikt er inklusjonskriteriene:
- Artikler som omhandlet ungdom.
- Artikler om omhandlet deres psykiske helse og faktorer som påvirker det, som f.eks. oppvekst og levekår.
Dette betyr at menneskelig aktivitet (f.eks. innlegg eller folk som uttaler seg om tema relatert til ungdommers (13-19 år) psykiske helse) i VG, Dagbladet og Aftenposten innenfor denne tidsperioden vil utgjøre utvalget i studien. Nyhetsartikler hvor ungdommer, helsepersonell, lærere, trenere, foreldre o.l. uttaler seg om dette anses som høyest relevant.  

Kontaktinformasjon:
Hvis du har spørsmål om studien, eller ønsker å vite mer, ta kontakt via:
E-post: adelen.wallaker@gmail.com
Telefon: 94830067

eller med Joshua Phelps
E-post: joshua.phelps@oslonh.no 
 

Vil du delta i et forskningsprosjekt om forebygging av sykefravær?

Det innebærer blant annet at du svarer på en spørreundersøkelse om ditt sykefravær og din opplevelse av det psykososiale arbeidsmiljøet i jobben din.
 
Undersøkelsen er helt anonym og tar noen få minutter å svare på.
 
Gå til spørreundersøkelsen
 
Noe du lurer på?
Kontakt oss:
Masterstudent: Maren Præsteng Osmo 
Veileder for prosjektet: Anniken Grønstad 
 

Formålet med dette masterprosjektet er å lære mer om gameres opplevelser av kompetanse i digitale spill. Håpet er at denne kunnskapen kan bidra til en bedre forståelse av hva digitale spill er egnet til og ikke, samt bidra til et mer nyansert syn på gaming. 

Deltagelse
Jeg ønsker å høre om dine opplevelser i gaming i et semistrukturert intervju (ca. 1.5 time). Noen av spørsmålene er generelle, andre dreier seg mer spesifikt om opplevelser av sosial kompetanse, emosjonell kompetanse og kompetanse i problemløsning i gaming.
For å delta må du være mellom 18 og 25 år, game online minst 7 timer i uken og ha gjort det i minst 2 år. 

Ønsker du mer informasjon om prosjektet eller hva deltakelse vil innebære for innebære for deg? 
Send en mail til: master.om.gaming@gmail.com


Tilbake til toppen