Hopp til hovedinnhold

Opptakskrav

Jo tidligere du søker, desto tidligere kan du sikre deg studieplass og legge planer for din studietid. Det finnes flere veier til opptak og studieplass. Her finner du en oversikt over de generelle opptakskravene ved Oslo Nye Høyskole*.

* Med forbehold om feil eller endringer.

De aller fleste av våre studieprogrammer er åpne. Det vil si at du blir tilbudt studieplass så lenge du kan vise til generell studiekompetanse.

De lukkede studieprogrammene, master i psykologimedisin 1+5, odontologi 1+4 og fysioterapi, har egne opptakskrav – se under. 

Obs! For medisin-, tannlege- og veterinærstudier på universiteter i utlandet gjelder egne krav.

Under ligger informasjon om spesifikke opptaksregler.  

Har du spørsmål knyttet til opptakskrav, ta gjerne kontakt med oss på opptak@oslonh.no.

Åpne studier inkluderer bachelor, årsstudium, halvårsstudium og enkeltemner: 

 • Generell studiekompetanse (GSK) 
 • Realkompetanse (se under for detaljer om hva du må kunne dokumentere)  

Spørsmål? Ta kontakt med oss på chat, e-post eller telefon. 

Det finnes flere måter å oppfylle kravet til generell studiekompetanse på, og på listen under finner du de vanligste veiene: 

 • Fullført og bestått 3-årig videregående skole 
 • Fullført og bestått yrkesfag med påbygg 
 • 23/5-regelen. Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått studiekompetansefagene og har minst 5 års utdanning eller yrkespraksis   
 • Fullført videregående opplæring ved Steinerskolen  
 • Fullført en 2-årig fagskoleutdanning. Må ha vært 2 år på fulltid og tilsvare 120 studiepoeng fra fagskole. Utdanningen må ha vært NOKUT-godkjent da den ble tatt 
 • Fullført en godkjent utdanning fra utlandet. Du finner informasjon om opptakskravene til ditt land på Samordna opptak 
 • Fullført et universitets- eller høgskolestudium. Du kan ikke få generell studiekompetanse på andre måter. Du må ha kommet inn med en unntaksordning (f.eks. realkompetanse). Studiet må være avsluttet og på minst 60 studiepoeng. Undervisningsspråket må ha vært på norsk eller et annet nordisk språk 

Hvis du fyller 23 år eller mer det året du søker om opptak, kan du søke på grunnlag av 23/5-regelen hvis du har bestått følgende seks studiekompetansefag fra videregående: 

 • Norsk (393 årstimer/14 uketimer) 
 • Engelsk (140 årstimer/5 uketimer) 
 • Samfunnskunnskap (84 årstimer/2 uketimer) 
 • Historie (140 årstimer/4 uketimer) 
 • Matematikk (224 årstimer/5 uketimer) 
 • Naturfag (140 årstimer/5 uketimer) 

Slik dokumenterer du 23/5-regelen 

Du må dokumentere minst fem år med arbeidserfaring, utdanning og/eller annen praksis på fulltid. De seks studiekompetansefagene gir deg ett år uttelling i behandlingen av 23/5-søknader. Da gjenstår det å dokumentere til sammen fire år. Med «fulltid» menes det at dokumentasjonen må dokumentere fem år totalt. En 50 %-stilling over to år, vil for eksempel gi 1 år uttelling. Av de totalt fem årene, kan for eksempel to år være fra videregående og tre år være arbeidserfaring. 

Vi gjør oppmerksom på at godkjent dokumentasjon for all type arbeid (lønnet arbeid, frivillig arbeid, læretid etc.) er attester/tjenestebevis og bekreftelser. Arbeidskontrakter og arbeidsavtaler er ikke godkjent dokumentasjon. Videre er det viktig at dokumentasjonen opplyser om 

 • start- og sluttdato for arbeidsforholdet og 
 • stillingens omfang i prosent eller antall timer per uke og 
 • bedriftens fulle navn og 
 • dato for utstedelse av attesten og 
 • fullt navn og stilling til personen som har signert og stemplet attesten 

All ovennevnt informasjon må være inkludert på dokumentasjonen. 
Du finner informasjon om 23/5-regelen, hva som regnes som praksis og hva som er godkjent dokumentasjon på Samordna opptak sine nettsider. 

Unntak 

Du kan ikke bruke 23/5-regelen til å søke opptak på fysioterapi. Dette skyldes at 23/5-regelen ikke godkjennes som opptaksgrunnlag ved overføring til det utenlandske lærestedet. 

Hva betyr realkompetansevurdering? 

Generell studiekompetanse er en forberedelse til høyere utdanning. Universitets- og høgskoleloven (UHL) åpner for at søkere som ikke har oppnådd generell studiekompetanse kan «erstatte» kompetansen de mangler når de søker opptak. De som fyller 25 år eller mer i opptaksåret, og som kan vise til arbeidserfaring, utdanning og/eller annen praksis som kan kompensere for å ikke tilfredsstille kravet om generell studiekompetanse, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. En realkompetansevurdering ser dermed på den samlede kompetansen du har og vurderer den opp mot studieprogrammet du har søkt på. 

Hver enkelt utdanningsinstitusjon fastsetter selv hva som gir realkompetanse til sine studier, så hva som gir realkompetanse til ulike studier vil variere fra institusjon til institusjon. Under kan du lese mer om hva som gir realkompetanse til våre studier.  

Generelle minstekrav 

På Oslo Nye Høyskole gjelder følgende minstekrav når vi vurderer opptak på grunnlag av realkompetanse: 

 • Du har ikke generell studiekompetanse 
 • Du fyller 25 år eller mer det året du søker om opptak. 
 • Du har minimum 5 års arbeidserfaring, utdanning og/eller annen praksis omregnet til 100 % stilling. 

Fagkrav 

Alle våre studieprogrammer har følgende fagkrav: 

 • Norsk: Minimum 112 årstimer/4 uketimer  
 • Engelsk: Minimum 84 årstimer/3 uketimer  
 • Matematikk: Minimum 84 årstimer/3 uketimer  

Videre har enkelte fagområder følgende tilleggskrav:  

Ernæring, medisin og helsefag

 • Naturfag: Minimum 56 årstimer/2 uketimer  

Psykologi: 

 • Samfunnsfag eller naturfag: Minimum 56 årstimer/2 uketimer  

Statsvitenskap og internasjonale relasjoner: 

 • Samfunnsfag eller naturfag: Minimum 56 årstimer/2 uketimer   

Praksis  

Praksis i form av arbeid kan blant annet være lønnet arbeid, lærlingetid, frivillig arbeid og organisasjonsarbeid. All arbeidserfaring må dokumenteres med attester/tjenestebevis eller arbeidsbekreftelser. Disse må inneholde informasjon om start- og sluttdato for stillingen eller hvorvidt du fortsatt er i stillingen, stillingens omfang i prosent eller antall timer arbeidet, firmaets fulle navn, dato for utstedelse av dokumentet, samt må dokumentasjonen være stemplet og signert av arbeidsgiver.  

Praksis i form av utdanning kan være opplæring fra videregående skole-nivå og oppover. Har du tatt et relevant fagbrev eller gått på folkehøgskole, fagskole eller høgskole/universitet, vil dette være aktuelt å dokumentere i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at all utdanning må dokumenteres med gyldig dokumentasjon. Vi godkjenner ikke skjermbilder fra VIGO, PrivatistWeb eller andre tilsvarende nettsider. 

Militærtjeneste, omsorgsarbeid for egne barn eller nær familie, nedsatt arbeidsevne o.l. kan også dekke kravet til praksis. Ta kontakt for mer informasjon om hva som kan bidra til å dekke kravet til praksis. 

Denne dokumentasjonen må du sende inn for at vi skal vurdere søknaden din: 

 • Kompetansebevis eller yrkesvitnemål fra videregående skole 
 • Vitnemål og/eller karakterutskrift fra eventuell annen utdanning (f.eks. fagskoleutdanning, høyere utdanning etc.)  
 • Arbeidsattester (praksis må dokumenteres med attest/tjenestebevis og dokumentasjonen må informere om ansettelsestid, stillingsprosent eller antall timer arbeidet, attestens utstedelsesdato og bedriftens fulle navn, i tillegg til at den må signeres og stemples av arbeidsgiver) 
 • Motivasjonsbrev der du gjør rede for hvordan du tror du kan gjennomføre studiet du søker på uten generell studiekompetanse 
 • CV 
 • Eventuell annen dokumentasjon som kan være relevant for vurderingen av realkompetansen din. Vi vil vurdere søknaden din om opptak på grunnlag av realkompetanse når alle dokumentene er lastet opp. Vi anbefaler derfor at du laster opp dokumentasjonen sammen med søknaden. Du kan laste opp flere vedlegg etter at du har søkt. 

Unntak 

Du kan ikke bruke realkompetanse til å søke opptak på medisin 1+5, odontologi 1+4 eller fysioterapi. Dette skyldes opptakskrav ved lærestedene i utlandet. Det er heller ikke mulig å få opptak med realkompetanse på master i psykologi. 

Hvis du på grunn av spesielle omstendigheter ikke har tatt eksamen i vårsemesteret på 3. året på videregående skole, kan du søke om betinget opptak. Det kan også være mulig å få dispensasjon for kravet om generell studiekompetanse. Dette gjelder kun en liten gruppe søkere. Ta gjerne kontakt med oss på opptak@oslonh.no.

 • Bachelorgrad (eller tilsvarende) med minimum C i snitt 
 • Minimum 80 studiepoeng i psykologiemner 
 • Minimum 15 studiepoeng i forskningsmetode 

I tillegg må du ha generell studiekompetanse, samt oppfylle språkkrav i norsk og engelsk. 

Se mer detaljert beskrivelse av opptakskrav her →

For å søke på studieprogrammene medisin 1+5 og odontologi 1+4, må du oppfylle følgende krav: 

 • minst 4 i rent karaktersnitt (uten tilleggspoeng) 
 • bestått kjemi 1+2 
 • bestått fysikk 1 
 • bestått matematikk R1 (eller S1 + S2) 
 • minst 4 i engelsk (kan erstattes av TOEFL-iBT: 72 poeng eller IELTS Overall Band Score: 5,5)   

Innhold i søknaden 

Søknaden din må inneholde komplett vitnemål eller karakterutskrifter/kompetansebevis fra vg1 og vg2 samt terminkarakterer fra høstterminen i tredje klasse på videregående skole. Det må fremkomme av dokumentene du sender oss at du møter eller kommer til å møte alle krav om realfag. Dersom du holder på å ta opp fag, er det viktig at du skriver dette i kommentarfeltet på søknadsskjemaet og legger ved dokumentasjon som bekrefter dette. 

Søk før 15. april 

For å være med i førsteopptaket, er det viktig at du søker før 15. april. Vi tar til enhver tid inn søkerne med best snitt. Realfagspoeng, alderspoeng og andre former for tilleggspoeng regnes ikke med. Dersom du ikke får tilbud om studieplass, settes du på venteliste og du vil deretter bli vurdert ved nye opptaksrunder, som skjer jevnlig frem mot studiestart. 

23/5-regelen 

Det er også mulig å søke på disse programmene med 23/5-regelen. Du må i tillegg ha de spesifikke fagkravene.  

Søknaden

Det første året heter medisin grunnfag og er et åpent studium, og det betyr at du får tilbud om studieplass så lenge du har studiekompetanse. Du kan ta kjemi på nett hos Sonans. Vi hjelper deg med søknaden til kiropraktikkstudiene i utlandet i løpet av året i Oslo. Det er således ikke nødvendig å sende politiattest eller motivasjonsbrev før du starter. 

For å søke på kiropraktikk må du oppfylle følgende krav:

 • minst 4 i engelsk fra vgs eller IELTS-test*
 • minst C i snitt fra medisin grunnfag
 • politiattest og motivasjonsbrev
 • (kjemi er anbefalt, men ikke et krav)

* endringer kan forekomme 

Faglige resultater + motivasjon + erfaringer 

En søknad til vår fysioterapiutdanning er litt som en jobbsøknad. Saxion University i Nederland er opptatt av faglige resultater, motivasjon og hva slags erfaring du har. For å bli vurdert må du ha sendt en komplett søknad. Når søknaden behandles, vektlegges i stor grad motivasjon og attester fra arbeidsgiver og/eller lærer. Det lønner seg å søke tidlig, men vi tar imot gode søknader helt frem til studiestart. 

Når du søker, må du laste opp følgende sammen med søknaden din: 

 • Vitnemål eller foreløpig karakterutskrift 
  • Hvis du fortsatt er elev på videregående, skal du sende karakterutskrift/kompetansebevis fra vg1 og vg2, samt terminkarakterer fra høstterminen i tredje klasse på videregående skole.  
 • Motivasjonsbrev på engelsk 
  Brevet skal være ca. én A4-side der du forteller om din motivasjon for å velge fysioterapiutdanningen, og må inneholde følgende: 
  • Informasjon om deg og din bakgrunn 
  • Hvorfor du ønsker å studere fysioterapi 
  • Hvorfor du har valgt akkurat vårt program 
  • Dine egenskaper som gjør at du tror du vil bli en god fysioterapeut 
   Bruk god tid på motivasjonsbrevet ditt, det kan være utslagsgivende! 
 • Attest fra lærer og/eller arbeidsgiver 
  En attest eller et anbefalingsbrev fra arbeidsgiver/trener/lærer som forteller noe om deg som person, dine positive egenskaper etc. Vi er spesielt interessert i ditt forhold til andre mennesker, fordi det er viktig i jobben som fysioterapeut. Dersom du leverer jobbattest, skal det komme tydelig frem hvilken stilling du har hatt, dato for arbeidsforholdet, samt beskrivelse av hvordan du utførte jobben. (Obs! Familiemedlemmer kan ikke skrive attester eller anbefalingsbrev).  

NB! Attester/anbefalingsbrev må være i PDF-format og signert.   

For å få studieplass på fysioterapiprogrammet må du ha 

 • Generell studiekompetanse 
 • Minst 4 i engelsk eller godkjent IELTS-test 
 • Minst 3,5 i rent karaktersnitt (uten tilleggspoeng) 

Det er dessverre ikke mulig å søke på grunnlag av 23/5-regel eller realkompetanse, da overføring til Nederland ikke tillates.  

Dette lurer mange på når de søker 

Er det vanskelig å komme inn på studiet? 
Det er 45 studieplasser, og vi får hvert år mange kvalifiserte søkere. Derfor er det viktig at du leverer en god søknad. Bruk tid på motivasjonsbrevet, skaff deg gode attester og jobb med karakterene dine slik at du får et godt vitnemål! 

Når får jeg svar? 
Alle fullstendige søknader som er mottatt innen 15. april vil bli vurdert i første opptaksrunde. De første tilbudene vil bli sendt ut i starten av mai. Opptaket foregår deretter gjennom hele våren og sommeren, helt frem til studiestart. Vi gjør en helhetlig vurdering av hver enkelt søker på grunnlag karaktersnitt, motivasjonsbrev og relevant erfaring. 

Hvis du oppfyller minstekravene til opptak, men ikke får studieplass med en gang, vil du bli satt på venteliste. Denne ventelisten er i konstant endring, og det er viktig å være tålmodig. Selv om du ikke skulle få tilbud i første runde, kan det fortsatt skje på et senere tidspunkt. Tilbud om studieplass blir sendt ut gjennom sommeren og helt frem til studiestart. Vi oppdaterer deg underveis. 

Hvilket nummer er jeg på ventelisten? 
Vi gjør oppmerksom på at vår venteliste ikke er rangert, fordi vi mottar søknader daglig og vil til enhver tid prioritere beste søker når vi har en ledig studieplass. Dette er uavhengig av når man søker. Selv om vi dessverre ikke kan si konkret hvor du står på ventelisten, vil vi kunne gi deg en generell tilbakemelding vedrørende søknaden din. 

Når er siste mulighet for å komme inn på studiet? 
De aller fleste som får tilbud om studieplass takker ja, men det hender at det dukker opp et par ledige studieplasser rett før studiestart eller på selve studiestartdagen. Disse studieplassen går da til søkere som har en god søknad og som har vist at de er svært motivert for å begynne på studiet. 

Ta kontakt på opptak@oslonh.no om du har spørsmål. 
Lykke til med søknaden! 

Hvordan kan du bidra til raskere behandlingstid? 

Vi behandler fullstendige søknader raskt, vanligvis i løpet av noen dager. Søker du åpne studieprogram (alle bortsett fra masterstudier, fysioterapi, medisin 1+5 og odontologi 1+4) og laster opp nødvendige vedlegg som viser at du har studiekompetanse, vil du motta tilbud om studieplass i løpet av kort tid. 

NB! Har du endret navn siden du fikk utstedt dokumentasjon fra videregående skole, må du legge ved en bekreftelse på endring av navn fra Skatteetaten eller en vigselsattest.  

Samlet vitnemål 

Dersom du ikke har et vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase, må du sende inn et samlet vitnemål som dokumenterer at du har generell studiekompetanse for at vi skal kunne vurdere søknaden din. Det er ikke tilstrekkelig med flere kompetansebevis. 

Dersom du for eksempel har tatt opp fag etter videregående og ikke har et samlet vitnemål, er det lurt å kontakte din tidligere videregående skole for å få samlet alle karakterer i ett dokument slik at det kommer tydelig frem at du oppfyller opptakskravene. Mellom 1. mars og 1. september jobber videregående skoler med egne opptak, og det kan derfor være lurt å være tidlig ute med å kontakte tidligere læresteder.  

Behandlingstid for realkompetanse 

Dersom du har søkt om en realkompetansevurdering, er det to ukers behandlingstid fra vi mottok siste dokument. 

Find information about the English language requirements for international applicants to Oslo New University College (ONUC) by following this link.


Tilbake til toppen