Hopp til hovedinnhold

Opptakskrav

Jo tidligere du søker, desto tidligere kan du sikre deg studieplass og legge planer for din studietid. Det finnes flere veier til opptak og studieplass. Her finner du en oversikt over de generelle opptakskravene ved Oslo Nye Høyskole*.

* Med forbehold om feil eller endringer.

De aller fleste av våre studieprogrammer er åpne. Det vil si at du blir tilbudt studieplass så lenge du kan vise til generell studiekompetanse.

De lukkede studieprogrammene, master i psykologimedisin 1+5 og fysioterapi, har egne opptakskrav – se under. Du settes på venteliste hvis du ikke blir tilbudt plass i førsteopptaket.

Obs! For medisin-, tannlege- og veterinærstudier på universiteter i Sentral-Europa gjelder egne krav.

Under ligger informasjon om spesifikke opptaksregler. Nederst kan du se hvordan du tar skjermbilde av vitnemålet fra Samordna Opptak som kan sendes til oss som vedlegg når du søker/ ettersender vedlegg.   

Har du spørsmål knyttet til opptakskrav, ta gjerne kontakt med oss på opptak@oslonh.no.

Åpne studier inkluderer bachelor, årsstudium, halvårsstudium og enkeltemner innen psykologi, ernæring, medisin grunnfag, markedsføring, økonomi og administrasjon, statsvitenskap, freds- og konfliktstudier og internasjonale studier: 

 • Generell studiekompetanse (GENS)
 • Realkompetanse (se under for detaljer om hva du må kunne dokumentere) 
 • 23/5-regelen (se under for detaljer om hva du må kunne dokumentere)  

Spørsmål? Snakk med en studiekonsulent i chatten eller ta kontakt.

Det er flere måter å oppfylle kravet til generell studiekompetanse på:

 • fullført og bestått 3-årig videregående skole.
 • fullført og bestått 2-årig NOKUT-godkjent fagskole.
 • bestått og avsluttet høyere utdanning (minst 60 studiepoeng) - hvor du ble tatt inn på en unntaksorning, f.eks. dispensasjon eller realkompetanse). I tillegg må du ha oppfylt språkkrav til norsk. 
 • godkjent utdanning fra utlandet med oppfylt språkkrav.
 • yrkesfag med påbygg.
 • Steinerskolen, vitnemål eller etter en individuell vurdering.

Hvis du fyller 23 år eller mer det året du søker om opptak, kan du søke på grunnlag av 23/5-reglen hvis du har bestått følgende 6 kompetansefag fra videregående:

 • Norsk (393 årstimer/14 uketimer)
 • Engelsk (140 årstimer/5 uketimer)
 • Samfunnslære (84 årstimer/2 uketimer)
 • Historie/ Nyere historie (140 årstimer/4 uketimer)
 • Matematikk (224 årstimer/ 5 uketimer)
 • Naturfag (140 årstimer/5 uketimer)

Slik dokumenterer du 23/5-regelen

Du må dokumentere minst fem års fulltids arbeidspraksis og/eller utdanning. De 6 kompetansefagene gir deg ett år i uttellingen av 23/5. Da gjenstår det å dokumentere til sammen fire år med fulltids arbeid og/eller utdanning. Av de totalt fem årene kan for eksempel to år være fra videregående og tre år være arbeidserfaring.

Alle arbeidsattester må ha start- og sluttdato og vise hvilken type stilling du har hatt (heltid, deltid, stillingsprosent o.l). Les mer om hva som teller som praksis på nettsidene til Samordna opptak.

23/5-regelen gjelder ikke fysioterapi 

Du kan ikke bruke 23/5-regelen til å søke opptak på fysioterapi. Dette skyldes at 23/5-regelen ikke godkjennes som opptaksgrunnlag ved overføring til det utenlandske lærestedet etter det første året i Oslo.

Hva betyr realkompetansevurdering?

Generell studiekompetanse er en forberedelse til høyere utdanning. Universitets- og høgskoleloven (UHL) åpner for at en søker som ikke har oppnådd generell studiekompetanse kan «erstatte» kompetansen de mangler når de søker opptak. De som fyller 25 år eller mer i opptaksåret, og som kan vise til utdanning og/eller praksis som kan kompensere for kravet om generell studiekompetanse, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. En realkompetansevurdering ser dermed på den samlede kompetansen du har og vurderer den opp mot studieprogrammet du har søkt på.

Regler for vurdering av realkompetanse

Oslo Nye Høyskole gjennomfører en faglig vurdering for å identifisere generelle krav som gjelder hver søker uansett studium, og i tillegg studiespesifikke krav som gjelder per studium.

Du kan dessverre ikke bruke realkompetanse til å søke opptak på medisin 1+5 eller fysioterapi (dette skyldes opptakskrav ved lærestedene i utlandet). I følge høyskolens forskrift om opptak, studier og eksamen avgjøres realkompetansesøknader av rektor etter innstilling fra faglig ansvarlig/studieleder og er en konkret faglig vurdering. Det tar derfor ca. 2 uker å få svar på en søknad på grunnlag av realkompetanse.

Generelle minstekrav

På Oslo Nye Høyskole gjelder følgende minstekrav når vi vurderer opptak på grunnlag av realkompetanse:

 • Du fyller 25 år eller mer det året du søker om opptak.
 • Du har minimum 5 års utdanning og/eller praksis omregnet til 100 % stilling.

Utdanning kan være videregående skole-nivå. Allmennfag/studiespesialisering regnes alltid som relevant. Fagbrev, relevante linjer på folkehøyskole og høyere utdanning er også relevant. Praksis er for eksempel lønnet arbeid, lærlingtid, tillitsverv og organisasjonsarbeid. Inntil 1 år med praksis kan også dekkes gjennom omsorg for egne barn (dokumenteres med bostedsattest).

Studiespesifikke minstekrav

Studium Spesielle krav (eller tilsvarende) som må være bestått

Psykologi:

 • Bachelor i anvendt psykologi
 • Bachelor i psykologisk helsearbeid
 • Alle årsenheter i psykologi
 • Alle enkeltemner i psykologi

   

 • Norsk: Minimum 112 årstimer / 4 uketimer*
 • Engelsk: Minimum 84 årstimer / 3 uketimer
 • Matte: Minimum 84 årstimer / 3 uketimer
 • Naturfag eller samfunnsfag: Minimum 56 årstimer / 2 uketimer

   

Statsvitenskap og internasjonale relasjoner:

 • Bachelor i freds- og konfliktstudier
 • Bachelor i internasjonale studier
 • Alle årsstudium i statsvitenskap og internasjonale relasjoner
 • Alle enkeltemner i statsvitenskap og internasjonale relasjoner
 • Norsk: Minimum 112 timer / 4 uketimer*
 • Engelsk: Minimum 84 årstimer / 3 uketimer
 • Matte: Minimum 84 årstimer / 3 uketimer
 • Naturfag eller samfunnsfag: Minimum 56 årstimer / 2 uketimer 

Ernæring:

 • Bachelor i ernæring
 • Årsenhet i medisin grunnfag
 • Halvårsstudium i grunnleggende ernæring
 • Halvårsstudium i medisinsk grunnstudium
 • 30 studiepoeng i kosthold og ernæring for barn
 • 30 studiepoeng i kosthold og ernæring for eldre
 • Alle enkeltemner i ernæring
 • Norsk: Minimum 112 timer / 4 uketimer*
 • Engelsk: Minimum 84 årstimer / 3 uketimer
 • Matte: Minimum 84 årstimer / 3 uketimer
 • Naturfag: Minimum 56 årstimer / 2 uketimer 

Digital markedsføring:

 • Bachelor i digital markedsføring og ledelse 
 • Norsk, minimum 112 timer*
 • Engelsk, minimum 84 timer
 • Matematikk, minimum 84 timer

Økonomi og administrasjon:

 • Bachelor i økonomi og administrasjon
 • Årsstudium i økonomi og administrasjon
 • Norsk, minimum 112 timer*
 • Engelsk, minimum 84 timer
 • Matematikk, minimum 84 timer

* Søkere med morsmål fra land utenfor Norden - uten fullført og bestått 3-årig videregående opplæring i Norge - må dokumentere norsk 393 årstimer eller tilsvarende.

Denne dokumentasjonen må du sende inn for at vi skal vurdere søknaden din:

 • kompetansebevis fra videregående skole og ev. karakterutskrift fra annen utdanning
 • arbeidsattester (praksis må dokumenteres med attest/diplom og attester må informere om ansettelsestid og stillingsprosent eller timeantall, signeres og stemples av arbeidsgiver)
 • motivasjonsbrev der du gjør rede for hvordan du tror du kan gjennomføre studiet du søker på uten generell studiekompetanse
 • CV
 • eventuell annen dokumentasjon som kan være relevant for vurderingen av realkompetansen din

Vi kan ikke vurdere søknaden din om opptak på grunnlag av realkompetanse før alle dokumentene er lastet opp, helst sammen med søknaden. Du kan laste opp flere vedlegg etter at du har søkt.

For søkere med utdanning fra utlandet gjelder språkkrav fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Unntak

Du kan ikke bruke realkompetanse til å søke opptak på medisinutdanning 1+5 eller fysioterapi. Dette skyldes opptakskrav ved lærestedene i utlandet.

Hvis du på grunn av spesielle omstendigheter ikke har tatt eksamen i vårsemesteret på 3. året på videregående skole, kan du få betinget opptak. Det kan også være mulig å få dispensasjon for kravet om generell studiekompetanse. Dette gjelder kun en liten gruppe søkere. ta gjerne kontakt med oss på opptak@oslonh.no

 • Bachelorgrad (eller tilsvarende) med minimum C i snitt
 • Minimum 80 studiepoeng i psykologiemner
 • Minimum 15 studiepoeng i forskningsmetode

I tillegg må du ha generell studiekompetanse, samt oppfylle språkkrav i norsk og engelsk.

Se mer detaljert beskrivelse av opptakskrav her →

For å søke på studieprogrammet medisinstudier 1+5 må du ha oppfylt følgende krav:

 • minst 4 i rent karaktersnitt
 • bestått kjemi 1+2
 • bestått fysikk 1
 • bestått matte R1 (eller S1 + S2)
 • minst 4 i engelsk (kan erstattes av TOEFL-iBT: 72 poeng eller IELTS Overall Band Score: 5,5)  

Innhold i søknaden

Søknaden din må inneholde komplett vitnemål eller karakterutskrift fra første, andre samt terminkarakterer fra jul i tredje klasse på videregående skole. Det må fremkomme av dokumentene du sender oss at du møter alle krav om realfag. Dersom du holder på å ta opp fag er det viktig at du skriver dette i kommentarfeltet på søknadsskjemaet og/eller sender med dokumentasjon.

Søk før 15. april

For å være med i førsteopptaket, er det viktig at du søker før 15. april. Vi tar til enhver tid inn søkerne med best snitt. Realfagspoeng, alderspoeng og andre former for tilleggspoeng regnes ikke med. Dersom du ikke får tilbud, settes du på venteliste og vil vurderes ved nye opptak som skjer jevnlig frem mot studiestart.

23/5-regelen

Det er også mulig å søke på dette programmet med 23/5-regelen. Du må i tillegg ha de spesifikke fagkravene. 

For å søke på kiropraktikk må du oppfylle følgende krav:

 • minst 4 i engelsk fra vgs eller IELTS-test*
 • minst C i snitt fra medisin grunnfag
 • politiattest og motivasjonsbrev
 • (kjemi er anbefalt, men ikke et krav)

* endringer kan forekomme 

Søknaden

Det første året heter medisin grunnfag og er et åpent studium, og det betyr at du får tilbud om studieplass så lenge du har studiekompetanse. Du kan ta kjemi på nett hos Sonans. Vi hjelper deg med søknaden til kiropraktikkstudiene i utlandet i løpet av året i Oslo. Så det er ikke nødvendig å sende politiattest eller motivasjonsbrev før du starter. 

Faglige resultater + motivasjon + erfaringer

En søknad til vår fysioterapiutdanning er litt som en jobbsøknad, og Saxion University i Nederland er opptatt av både faglige resultater, motivasjonen din og hva slags erfaring du har. For å bli vurdert må du ha sendt en komplett søknad. Når søknaden blir behandlet, vektlegges i stor grad motivasjon og attester fra arbeidsgiver og/eller lærer. Det lønner seg å søke tidlig, men vi tar imot gode søknader helt frem til studiestart.

Når du søker, må du laste opp følgende sammen med søknaden din:

 1. Vitnemål eller foreløpig karakterutskrift
  - Hvis du fortsatt er elev på videregående, skal du sende karakterutskrift fra første og andre klasse, samt karakterene du fikk til jul i tredje klasse.
  - Husk å ettersende vitnemål så snart det er tilgjengelig.
   
 2. Motivasjonsbrev på engelsk
  Brevet skal være være ca. én A4-side der du forteller om din motivasjon for å velge fysioterapiutdanningen, og må inneholde følgende:
  - informasjon om deg og din bakgrunn
  - hvorfor du ønsker å studere fysioterapi
  - hvorfor du har valgt akkurat vårt program
  - dine egenskaper som gjør at du tror du vil bli en god fysioterapeut

  Bruk god tid på motivasjonsbrevet ditt, det kan være utslagsgivende!
   
 3. Attest fra lærer og/eller arbeidsgiver
  En attest eller anbefalingsbrev fra arbeidsgiver/trener/lærer som forteller noe om deg som person, dine positive egenskaper etc. Vi er spesielt interessert i ditt forhold til andre mennesker, for det er viktig i jobben som fysioterapeut. Dersom du leverer jobbattest, skal det komme tydelig frem hvilken stilling du har hatt, samt dato for arbeidsforholdet. Arbeidsgiver bør også skrive noe om hvordan du utførte jobben. (Obs! Du kan ikke bruke en i familien din til å skrive en søknad). 

NB! Attester/anbefalingsbrev må være i PDF-format og signert.
 

For å få studieplass på fysioterapiprogrammet må du ha

 • generell studiekompetanse
 • minimum 4 i engelsk eller godkjent IELTS-test
 • minimum 3,5 i karaktersnitt uten noen form for tilleggspoeng.

Det er dessverre ikke mulig å søke på grunnlag av 23/5-regel eller realkompetanse, da overføring til Nederland tillates ikke. 

Dette lurer mange på når de søker

Er det vanskelig å komme inn på studiet?
I 2020 hadde vi i ca. 200 søkere til 45 studieplasser. Derfor er det viktig at du leverer en god søknad. Bruk tid på motivasjonsbrevet, skaff deg gode attester og jobb med karakterene dine slik at du får et godt vitnemål!

Når får jeg svar?
Alle fullstendige søknader som er mottatt innen 15. april vil bli vurdert i første opptaksrunde. De første tilbudene vil bli sendt ut i starten av mai. Opptaket foregår deretter gjennom hele våren og sommeren, helt frem til studiestart. Vi gjør en helhetlig vurdering av hver enkelt søker på grunnlag karaktersnitt, motivasjonsbrev og relevant erfaring.

Hvis du oppfyller minstekravene til opptak men ikke får studieplass med en gang, vil du bli satt på venteliste. Denne ventelisten er i konstant endring, og det er viktig å være tålmodig. Vi holder igjen studieplasser gjennom sommeren, så selv om du ikke skulle få tilbud i første runde, kan det fortsatt skje på et senere tidspunkt. Tilbud om plass blir sendt ut gjennom sommeren og helt frem til studiestart. Vi oppdaterer deg underveis.

Hvilket nummer er jeg på ventelisten?
Vi gjør oppmerksom på at vår venteliste ikke er rangert, fordi vi mottar søknader daglig og vil til enhver tid prioritere beste søker når vi har en ledig studieplass. Dette er uavhengig av når man søker. Selv om vi dessverre ikke kan si konkret hvor du står på ventelisten, vil vi kunne gi deg en generell tilbakemelding vedrørende søknaden din (om du har en god søknad for eks.).

Når er siste mulighet for å komme inn på studiet?
De aller fleste som får tilbud om studieplass takker ja, men det hender at dukker opp et par ledige studieplasser rett før studiestart eller på selve studiestartdagen. Disse studieplassen går da til søkere som har en god søknad og som har vist at de er svært motivert for å begynne på studiet.

Ta kontakt på opptak@oslonh.no om du har spørsmål.
Lykke til med søknaden!

Hvordan kan du bidra til raskere behandlingstid?

Vi behandler fullstendige søknader raskt, vanligvis i løpet av noen dager. Søker du åpne studieprogram (alle bortsett fra masterstudier, fysioterapi og medisinstudier 1+5) og laster opp nødvendige vedlegg som viser at du har studiekompetanse, vil du motta tilbud om studieplass i løpet av kort tid.

NB! Har du endret navn siden du fikk utstedt vitnemålet må du legge ved kopi av gyldig pass. 

Samlet vitnemål

For at vi skal kunne vurdere søknaden din, må du sende inn et samlet vitnemål som dokumenterer at du har generell studiekompetanse.

Dersom du for eksempel har tatt opp fag etter videregående og ikke har et samlet vitnemål, er det lurt å kontakte din tidligere videregående skole for å få samlet alle karakterer i ett dokument slik at det kommer tydelig frem at du oppfyller opptakskravene. Mellom 1. mars og 1. september jobber videregående skoler med egne opptak. Vær derfor tidlig ute med å kontakte tidligere læresteder. 

Behandlingstid for realkompetanse

Dersom du har søkt om en realkompetansevurdering, er det to ukers behandlingstid fra vi har mottatt alle dokumenter.

Find information about the English language requirements for international applicants to Oslo New University College (ONUC) by following this link


Tilbake til toppen