Hopp til hovedinnhold

INT2210 Sikkerhetsstudier (10 sp)

I dette emnet vil du lære om en rekke sikkerhetspolitiske problemstillinger og analysere disse ut ifra teoretiske, strategiske og sikkerhetspolitiske perspektiver. Hvordan ser den globale sikkerhetssituasjonen egentlig ut og hvordan skal vi forstå de ulike aktørene?

Om emnet:

Emnet Sikkerhetsstudier vil diskutere konseptet «sikkerhet», gi en innføring i strategilære, videreutvikle forståelsen av IR-teori, og introdusere viktige historiske caser og aktuelle sikkerhetspolitiske problemstillinger. Temaer og diskusjoner som vil bli tatt opp er blant annet: hegemoni, USAs dominerende rolle i å forme verdenssystemet og hvordan denne rollen er i forandring, stormaktspolitikk (er vi på vei tilbake til en tid med rivalisering mellom flere stormakter?), og se på noen aktuelle kriger fra og med 1. verdenskrig (hva har disse krigene å si for internasjonal sikkerhet?). Emnet vil også se på sikkerhetsutfordringene relatert til global oppvarming og ressursknapphet. Målet med dette emnet er å gi studentene et solid fundament til å forstå og diskutere sentrale begreper og konsepter innen sikkerhetsstudier og globale sikkerhetsspørsmål.

* Emnets tittel ble endret i juni 2019. Tittel gjeldende frem til endring var Global sikkerhet

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • redegjøre for hovedtrekkene i den globale sikkerhetssituasjonen etter Første verdenskrig
 • kjenne til utviklingen av det globale sikkerhetsbildet i et historisk perspektiv
 • redegjøre for ulike begreper og konsepter knyttet til sikkerhetsstudier
 • kjenne til den teoretiske forankringen (International Relations) for sikkerhetsstudier i rammen av internasjonale studier
 • forstå globale trender innen internasjonal sikkerhetspolitikk

Ferdigheter

 • vurdere og analysere ulike aktørers/instansers rolle med hensyn til internasjonal sikkerhet
 • kritisk analysere og evaluere forskningsfunn innen sikkerhetsstudier
 • vurdere og kritisk analysere hvordan de store/mektige landenes (USA og Kina med flere) politikk innvirker på den globale sikkerhetssituasjonen
 • analysere internasjonal politisk dynamikk mellom store og små aktører
 • presentere og drøfte sentrale faglige temaer muntlig og/eller skriftlig

Generell kompetanse

 • utvikle en dypere forståelse for stormaktspolitikk og hvordan dette preger verden
 • utvikle en dypere forståelse for begrepet «sikkerhet»

Arbeidskrav

Arbeidskravet må være bestått innen angitt frist for å kunne gå opp til eksamen

 • skriftlig innlevering; (bestått/ikke bestått) 

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som til sammen gir én samlet karakter. Studenten må bestå begge for å bestå emnet. Det er anledning til å ta opp kun én eller begge eksamener

 • hjemmeeksamen (individuelt essay); omfang: 3500 ord (+/- 10 %, ekskludert forside og litteraturliste) (60 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)
 • 3-timers netteksamen (40 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)