Hopp til hovedinnhold

Bacheloroppgave - STAT3990 (20 sp)

I dette emnet skal studentene anvende den kunnskapen de har tilegnet seg i statsvitenskapsstudiet til å foreta selvstendige analyser av selvvalgte faglige problemstillinger.

Adgangsregulering 
Studenten må ha fullført og bestått 150 studiepoeng som alle er godkjent som del av bachelorgraden i statsvitenskap for å fremstille seg til eksamen i STAT3990 Bacheloroppgave. Unntak fra denne regelen kan gjøres basert på individuell søknad.

Om emnet:

I dette emnet skal studentene anvende den kunnskapen de har tilegnet seg i statsvitenskapsstudiet til å foreta selvstendige analyser av selvvalgte faglige problemstillinger. Tekstene skal være grunnfestet i statsvitenskapelig temaer og perspektiver og være knyttet til de fire sentrale fagretninger som statsvitenskap trekker på: politisk teori, komparativ- og internasjonal politikk, eller offentlig politikk og administrasjon. I arbeidet med oppgaven skal studenten utvikle kunnskaper om sentrale tema, problemstillinger og forskningsområder innenfor statsvitenskap, men også anvende kunnskaper som er tilegnet gjennom studier i andre fag.

Studentene kan velge mellom å skrive et akademisk essay på minimum 10 000 ord eller legge fram tre eller flere praktiske arbeider på minimum 8000 ord til vurdering. Eksempler på praktiske arbeider er saksinnstillinger, høringsnotat, kronikker, tiltaksplaner og evalueringer, og disse skal være knyttet til pågående politiske prosesser eller relevante politiske problemstillinger. I tillegg skal studentene skrive en teoretisk og metodisk overbygning på 2000 ord. 

Oppgavene skal skrives under veiledning av en fagperson, og det vil bli gitt innføring i skrivearbeid, innhenting og bearbeidelse av data, samt etiske problemstillinger. I tillegg skal arbeidet trene studentene i akademisk skriving og fremstilling av faglige problemstillinger på ulike måter. Gjennom fremstilling og gjennomgang av så vel egne som andres tekstutkast trenes studentene også til refleksjon rundt egen og andres vitenskapelige produksjon.  

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • behersker faglige normer og standarder for akademisk skriving 
 • kan fordype seg i kjerneområdene innenfor statsvitenskap: politisk teori, internasjonal politikk, komparativ politikk, eller offentlig politikk og administrasjon
 • kan formulere avgrensede problemstillinger og begrunne hvorfor disse er faglig interessante
 • kan arbeide selvstendig med å innhente relevant informasjon for å belyse faglige problemstillinger

Ferdigheter

 • kan skrive sakprosa med et vitenskapelig formål, i tråd med akademiske standarder 
 • kan samle inn og kritisk vurdere empiri, faglitteratur og informasjon fra ulike kilder
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter som er tilegnet under bachelorstudiet til å gjennomføre selvstendige analyser av faglige problem
 • kan benytte og reflektere over relevante teoretiske og metodiske tilnærminger og vurdere hvilke som er hensiktsmessige for å besvare ulike problemstillinger
 • kan delta i faglige diskusjoner om eget og andres arbeid, og justere egen kunnskap i møte med tilbakemeldinger og ny innsikt

Generell kompetanse

 • kan avgrense forskningstema og utforme og analysere statsvitenskapelige problemstillinger
 • kan formidle eget arbeid skriftlig og muntlig 
 • kan selvstendig planlegge og gjennomføre et vitenskapelig prosjekt over et semester og strukturere arbeidet innenfor rammene av akademiske sjangere

Arbeidskrav

Arbeidskravene må være bestått innen angitt frist for å kunne gå opp til eksamen.

 • Problemstillingsskjema (vurderes bestått/ikke bestått)

Eksamen

 • Hjemmeeksamen med to deler (skriftlig og muntlig), skriftlig omfang 8.000 ord med muntlig presentasjon av oppgaven (100 % av emnets totalkarakter). Eksamen graderes til karakter A – F.