Hopp til hovedinnhold

FORSK1110 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode (10 sp)

Dette emnet gjennomgår sentrale trekk ved empirisk forskning (problemformulering, design, databehandling og fortolkning) samt grunnbegreper knyttet til samfunnsvitenskapelige undersøkelser, tester, spørreskjemaer og kvalitative og kvantitative metoder.

Om emnet

Vi lever i en tid preget av et betydelig mangfold av informasjon, kunnskap og meninger. Tilgangen til informasjon har aldri vært større, og dette landskapet er svært utfordrende å manøvrere og håndtere. Grensene mellom sannhet og usannhet er uklare og utfordringene med å skille troverdig og korrekt informasjon fra desinformasjon, manipulering og «fake news» blir stadig større. Hvordan forskning, informasjon og kunnskap produseres, prosesseres og fremstilles har stor innvirkning på politikk, samfunnsstrukturer og relasjoner mellom mennesker. I møte med dette er det særdeles viktig å tilegne seg metodiske tilnærminger og utvikle evnen til kritisk tenkning.

Forskningsmetode er et sett av redskaper for å systematisk ettergå og forstå eksisterende kunnskap og utvikle ny kunnskap. Kunnskap om forskningsmetode setter studentene i stand til å innhente og analysere informasjon på en faglig holdbar måte, og innenfor et format som stiller seg åpent for kritikk og refleksjon. Emnet gjennomgår sentrale trekk ved empirisk forskning (problemformulering, design, observasjoner, databehandling og fortolkning) samt grunnbegreper knyttet til samfunnsvitenskapelige undersøkelser, tester, spørreskjemaer og kvalitative og kvantitative metoder. Vitenskapshistorie inngår og belyses ved ulike metodologiske posisjoner og metodetradisjoner. Bevisstgjøring om integrering av etikk i forskningsprosessen inngår også som en del av emnet. Emnet utgjør en grunninnføring i temaer som blir fordypet senere i studieløpet, særlig i FORSK3210 Statistikk og STAT3990 Bacheloroppgave.

* Emnet kode, tittel og omfang (studiepoeng) ble endret i desember 2022. Emnekode, tittel og omfang gjeldende frem til endring var STAT1120 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode og kommunikasjon (15 sp.).

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Skal kjenne til begreper, problemstillinger og tema innen samfunnsvitenskapelig forskningsmetode
 • Har grunnleggende kunnskap om kvantitativ forskningsmetode, herunder univariat, bivariat, multivariat, og regresjonsanalyse
 • Har grunnleggende kunnskap om kvalitativ forskningsmetode, herunder observasjon, intervju og dokumentstudier
 • Har kjennskap til sentrale elementer i empirisk samfunnsforskning
 • Kjenner til ulike måter å fremstille og formidle forskning

Ferdigheter

 • Kan identifisere og kritisk vurdere slutninger og metodevalg i statsvitenskapelige arbeider
 • Kan reflektere rundt forskningsbaserte og etiske problemstillinger
 • Kan forstå og kritisk anvende grunnleggende kvantitativ forskningsmetode
 • Kan forstå og kritisk anvende grunnleggende kvalitativ forskningsmetode
 • Kan utforme og planlegge et forskningsprosjekt
 • Kan anvende faglig kunnskap til å fremstille og formidle forskning
 • Evner å stille kritiske spørsmål til forskning

Generell kompetanse

 • Kan arbeide selvstendig og organisert i planleggingen av eget forskningsprosjekt
 • Kan forholde seg analytisk og kritisk til ulike kilder
 • Kan skille kunnskapsbasert innsikt fra annen informasjon og forvalte forskningsbasert kunnskap
 • Kan fremstille og diskutere metodiske posisjoner og justere eget ståsted i møte med faglige tilbakemeldinger og ny innsikt

Arbeidskrav

Arbeidskravene må være bestått innen angitt frist for å kunne gå opp til eksamen.

 • Nettkurs (bestått/ikke bestått).
 • Kvalitativ kvalifiseringsoppgave (bestått/ikke bestått).
 • Kvantitativ kvalifiseringsoppgave (bestått/ikke bestått).
 • Policy brief (bestått/ikke bestått).

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av én eksamen.

 • 4-timers netteksamen (100 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A-F).