Hopp til hovedinnhold

Forebyggende arbeid: intervensjoner, kultur og kontekst - PSY4110 (15 sp)

I dette emnet vil du lære om sentrale teorier som ligger til grunn for forebyggende arbeid generelt, og om etablerte forebyggende programmer for både barn og voksne innenfor ulike arenaer.

Om emnet:

Emnet dreier seg om forebygging av psykiske vansker i befolkningen og består av to hoveddeler. I den første lærer studenten om sentrale teorier som ligger til grunn for forebyggende arbeid generelt, og om etablerte forebyggende tiltak og programmer for både barn og voksne innenfor ulike arenaer og på ulike nivåer. Med forankring i kultur- og samfunnspsykologisk teori vil et sentralt fokus være å forstå de personene og gruppene tiltakene retter seg mot ut fra deres egne premisser. Betydningen av sosiokulturell kontekst er dermed et viktig tema i emnet.

Den andre delen av emnet er mer praksisnær. Studenten skal her lære om konkrete forebyggende tiltak på ulike nivåer og innenfor ulike arenaer. I dette ligger å kunne oppsummere foreliggende kunnskap om forebygging innenfor utvalgte arenaer, foreslå relevante forebyggende tiltak, og skissere framgangsmåter for forankring, gjennomføring og evaluering. Studentene skal herunder utarbeide en prosjektbeskrivelse for utvikling, gjennomføring og evaluering av et tenkt tiltak. I dette ligger blant annet vurderinger av tiltakets relevans, forventet utbytte, mulige begrensninger og aktuelle samarbeidspartnere.

Emnet skal dermed gjøre studenten i stand til å planlegge forebyggende helseintervensjoner, fra valg av arena og tiltak til forankring og implementering i aktuelle instanser.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper 

 • har inngående kunnskap om forebyggende tiltak og programmer innen forebyggende psykologisk helsearbeid
 • har inngående kunnskap om sentrale teorier og modeller som utgjør det vitenskapelige grunnlaget for forebyggende arbeid
 • har inngående kunnskap om viktigheten av å hensynta sosiokulturell kontekst i forebyggende arbeid
 • kan anvende kunnskap om de ulike nivåene i, og målgruppene for, forebyggende psykologisk helsearbeid

Ferdigheter 

 • kan bruke relevant teori og empiri i planleggingen av forebyggende intervensjoner og kunne omsette dette til praktiske tiltak
 • kan integrere forståelsen for arenaens særpreg, kunnskap om intervensjonsprogrammer og en kontekstsensitiv holdning i planleggingen av forebyggende tiltak

Generell kompetanse 

 • utviser en vitenskapelig, kritisk-analytisk tilnærming i forståelsen av forebyggende tiltak
 • kan analysere og vurdere relevante problemstillinger knyttet til utvikling og gjennomføring av forebyggende tiltak
 • kan formidle selvstendig arbeid muntlig
 • Kan kommunisere effektivt, både skriftlig og muntlig, om faglige problemstillinger knyttet til forebyggende arbeid

Arbeidskrav

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Skriftlig innlevering
 • Seminardeltakelse med muntlig og skriftlig fremlegg

Eksamen 

Eksamen i PSY4110 består av en semesteroppgave som studenten får utdelt i starten av semesteret.
Eksamensinnholdet er læringsutbyttene.
Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A-F.