Hopp til hovedinnhold

Forskning i praksis - FORSK6940 (10 sp)

I dette valgemnet lærer du forskningsmetodikk gjennom praksis. Du vil jobbe med forskningsrelaterte arbeidsoppgaver i samarbeid med en eller flere av avdelingens forskere.

Om emnet:

FORSK6940 Forskning i praksis er et valgemne hvor studenten lærer forskningsmetodikk gjennom praksis. Studenten vil i dette emnet jobbe med forskningsrelaterte arbeidsoppgaver i samarbeid med en eller flere av instituttets forskere. Gjennom dette arbeidet vil studenten få erfaring med og kunnskap om sentrale momenter i en forskningsprosess.

Emnet er en form for internship som krever stedlig oppmøte, og antall plasser vil variere med tilgjengelige prosjekter og kvalifiserte søkere. Det kreves minimum C i karakter fra INT1150 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode eller tilsvarende emne, og studenten må sende inn en skriftlig søknad hvor det redegjøres for egnethet og motivasjon. Opptaksprosessen kan også kreve intervju av aktuelle kandidater. 

Omfang: 
10 studiepoeng tilsvarer gjennomsnittlig 12,5 timers arbeid i uken gjennom et fullt semester (18 uker). Dette inkluderer tiden benyttet til oppfølgingssamtaler med veileder samt arbeidet med arbeidskrav og hjemmeeksamen.  

Du som student kan også søke om forskningsstipend.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

 • kjenner til hvordan man som forsker går fra eksisterende teori og empiri til nye forskningsspørsmål
 • har kunnskap om hvordan forskningsspørsmål, herunder hypoteser, teorier og modeller, utvikles og utformes
 • kjenner til hvordan man velger et forskningsdesign i tråd med forskningsspørsmålet
 • har kunnskap om valg av data- og datainnsamlingsmetode
 • kjenner til hvordan forskningsfunn formidles

Ferdigheter 

 • kan samle inn data til bruk i samfunnsvitenskapelig forskning 
 • kan analysere og sammenstille data basert på god forskningspraksis 
 • kan fremstille og kommunisere forskning i tråd med normal praksis innenfor samfunnsvitenskap 
 • kan formidle forskningsresultater på en god måte   

Generell kompetanse 

 • har en helhetlig og praktisk forståelse av forskningsprosessen 
 • har innsikt i- og forståelse for relevante faglige- og etiske problemstillinger 
 • kan formidle forskningsresultater skriftlig og muntlig 
 • kan samarbeide om et felles prosjekt, herunder utveksle synspunkter og erfaringer og gjennom dette utvikle god forskningspraksis 

Arbeidskrav

 • oppfølgingssamtaler (bestått/ikke bestått)
 • refleksjonsnotat (1000 ord) (bestått/ikke bestått)
 • muntlig presentasjon (bestått/ikke bestått) 
 • seminardeltakelse på minimum 5 faglige seminarer (interne eller eksterne) (bestått/ikke bestått)

Eksamen

 • hjemmeeksamen, skriftlig innlevering(er). Minimum 2000 ord. Format og antall innleveringer utarbeides sammen med veileder (bestått/ikke bestått)