Hopp til hovedinnhold

Forskning i praksis - PSY6140 (15 sp)

Hovedformålet med dette kurset er å gi studenter en innledende erfaring med hvordan det er å jobbe med et konkret forskningsprosjekt. Emnet følger forskningsprosessen fra A til Å, fra forskningsspørsmål til rapportering av resultater.

Adgangsregulering: Dette emnet er en form for internship hvor studenter kan søke om å være forskningsassistenter på relevante forskningsprosjekter som høyskolens forskere driver med. Antall plasser vil variere fra semester til semester.

Opptaket baserer seg på en helhetlig vurdering. Studentene skal sende inn en skriftlig søknad hvor de redegjør for hvorfor de er en god kandidat til en forskerassistentstilling. De kan også bli kalt inn til intervju.

Information in english at the bottom of the page

Om emnet:

Kurset involverer både det å jobbe med avansert psykologisk teori og det å gjennomføre forskning i praksis. Emnet innebærer at en liten gruppe studenter og en seminarleder gjennomfører et lite forskningsprosjekt. Studentene vil arbeide med bakgrunnslitteratur, metodiske aspekter, datanalyse, presentasjoner og rapportskriving. 

Hvert semester settes det opp et gitt antall prosjekter avhengig av søkertallene.

PSY6140 Forskning i praksis bygger videre på PSY1120 Psykologi som fag og vitenskap.

Du som student kan også søke om forskningsstipend.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • kunnskap om hvordan man som forsker går fra eksisterende teori og empiri til nye forskningsspørsmål 
 • kunnskap om hvordan man utvikler etterprøvbare hypoteser 
 • kunnskap om hvordan man velger et forskningsdesign i tråd med forskningsspørsmålet 
 • kunnskap om valg av datainnsamlingsmetode 
 • kunnskap om å analysere data fra psykologisk forskning 
 • kunnskap om hvordan man rapporterer og formidler forskningsfunn 

Ferdigheter

 • har utviklet spesifikke ferdigheter knyttet til datainnsamling i psykologisk forskning 
 • har utviklet spesifikke ferdigheter knyttet til analyse av data i psykologisk forskning 
 • kan fremstille og rapportere forskningsfunn i tråd med normal praksis i psykologisk forskning 
 • kan formidle forskningsresultater på en intuitiv og effektiv måte 

Generell kompetanse

 • har utviklet en holistisk og praktisk forståelse av forskningsprosessen 
 • har utviklet skriftlig og muntlig formidlingsevne knyttet til kommunikasjon av forskningsresultater 
 • har utviklet evnen til å samarbeide i et felles prosjekt 

Arbeidskrav 

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

Arbeidskravene i dette emnet er:

 • godkjent presentasjon av bakgrunnslitteratur for forskningsprosjektet 
 • godkjent arbeidskrav knyttet til datainnsamling og/eller analyse av data 
 • godkjent presentasjon av forskningsresultatene

Eksamen 

Individuell skriftlig oppgave over som gis ved semesterstart, 3000 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene.

Eksamensbesvarelsen sensureres og vurderes til bestått eller ikke bestått. Ved stryk kan det leveres en ny besvarelse til samme oppgave

Research in practice

This course aims to provide students with hands-on research experience in the field of psychology. Students will work closely with a principal investigator who is responsible for the course to co-design and complete a psychological research project. Students will partake in the most central stages of the research project. They will collaborate both with the principal investigator and other students on developing a research question, collecting and analyzing data, and reporting research findings. 

Course content

The course will provide students with practical experience in:

 • Developing research questions
 • Creating testable hypotheses
 • Choosing suitable research designs
 • Choosing suitable methods for data collection
 • Analyzing data
 • Reporting research findings
 • Dissemination 
 • Project work in a research team

Learning outcomes

Knowledge
After completing the course, students will have gained knowledge in:

 • How to develop research questions from existing theory and research
 • How to develop testable hypotheses
 • How to select a research design suitable for the research question
 • How to select a suitable method for data collection 
 • How to analyze data
 • How to disseminate psychological research

Skills
After completing the course, students will have:

 • Developed skills in collecting data for psychological research
 • Developed skills in analyzing psychological research data
 • Learned how to accurately report psychological research findings according to conventions within the field 
 • Learned how to effectively convey research findings to a wider audience

General competence
After completing the course, students will have:

 • Developed their holistic and practical knowledge of the research process
 • Developed their written and oral communication skills 
 • Developed their collaboration skills

Obligatory assignments 

To be able to take the exam, students must complete and pass the following assignments:

 • Presentation of relevant background literature 
 • Written assignment presenting the data collection procedure and/or the analysis of data
 • Presentation of the research findings in front of an audience

Exam

A 1500 (+/- 10%) word paper (individual report) that the student can work on throughout the semester. The exam covers the learning outcomes. 
Grading: pass/fail