Hopp til hovedinnhold

INT1230 Folkemord og massevold: Konflikt, regimer og ideologier (10 sp)

I løpet av emnet skal du gjennomføre et individuelt casestudium om et selvvalgt folkemord fra det 20. århundret.

Om emnet:

Folkemord og massevold er et casestudie-basert emne både med hensyn til forelesninger og vurderingsform. I løpet av emnet skal hver student gjennomføre et individuelt casestudium og emnet avsluttes med innleveringen av en 3000-4000 ords caseoppgave. I caseoppgaven skal studenten vise at hun/han kan anvende teori og annen generell konflikt- og metodekunnskap fra tidligere emner til å analysere et selvvalgt folkemord fra det 20. århundret.

Forelesningsrekken gir innsikt i tematikken massevold og folkemord, og viser til en rekke utvalgte landcaser. Emnet representerer slik sett fagtradisjonen områdestudier. I tillegg til at forelesningene gir kunnskap om viktige enkeltkonflikter vil hver forelesning være direkte praktisk relevant for vurderingskravet (den individuelle caseoppgaven) ved at de fungerer som eksempler på hvordan et casestudium kan gjennomføres og hvilke andre utgangspunkt man kan ta for å analysere en konflikt eller et folkemord.

Kandidaten skal kunne…

Kunnskap

 • Kjenner til folkemordstudier som en del av fagdisiplinene internasjonale relasjoner og fred
  og konfliktstudier
 • Har kunnskap om grunnleggende massevold- og folkemordhistorie
 • Kan se dagens situasjon i en historisk kontekst og se sammenhenger mellom fortid og nåtid
 • Kjenner til sentrale teorier og forklaringsmodeller om massevold og folkemord

Ferdigheter

 • Kan anvende kunnskap til å vurdere og analysere utviklingstrekk
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under personlig veiledning
 • Kan finne, vurdere og henvise til fagstoff og bruke dette til å belyse en problemstilling
 • Behersker relevante faglige verktøy og uttrykksformer

Generell kompetanse

 • Kan arbeide selvstendig og organisert i planleggingen av eget faglig arbeid
 • Kan forholde seg analytisk og kritisk til ulike kilder
 • Kan skille kunnskapsbasert innsikt fra annen informasjon og forvalte forskningsbasert
  kunnskap
 • Kan fremstille og diskutere metodiske posisjoner og justere eget ståsted i møte med faglige
  tilbakemeldinger og ny innsikt

Arbeidskrav

Arbeidskravene må være bestått innen angitt frist for å kunne gå opp til eksamen

 • disposisjon/litteraturliste (bestått/ikke bestått)
 • utkast til hjemmeeksamen; omfang 1000 ord (+/- 10%) (bestått/ikke bestått)
 • medstudentvurdering på utkast til hjemmeeksamen; omfang 300 ord (+/- 10%) (bestått/ikke bestått)

Eksamen

 • dette emnet har én eksamen som utgjør hele karakteren for emnet.
 • hjemmeeksamen (individuelt essay); omfang 3000-4000 ord (ekskludert forside, evt. innholdsfortegnelse og litteraturliste) (100 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F).

* Emnets tittel ble endret i juni 2018. Tittel gjeldende frem til endring var Regioner i konflikt