Hopp til hovedinnhold

Internship - STAT6920 (20 sp)

Internship er et valgfritt emne som gir studenten en unik mulighet til å tilegne seg praktisk arbeidserfaring innenfor en institusjon/organisasjon som arbeider med forhold relatert til statsvitenskap.

Om emnet:

Internship er et valgfritt emne som gir studenten en unik mulighet til å tilegne seg praktisk arbeidserfaring innenfor en institusjon/organisasjon som arbeider med forhold relatert til statsvitenskap. Høyskolen har utarbeidet avtaler med noen aktører som gir våre studenter forrang på internship. Studenten kan søke internship ved disse partnerne, men de står også fritt til å opprette kontakt med og/eller søke på andre relevante internships som er utlyst. Relevant yrkeserfaring som studenten tilegner seg gjennom et slikt internship er med på å styrke studentens CV, gir gode muligheter til å opprette kontakter i arbeidslivet og gir studenten mulighet til å anvende teoretiske og faglige kunnskaper og ferdigheter. 

Omfang

20 studiepoeng tilsvarer gjennomsnittlig 25 timers arbeid i uken gjennom et fullt semester (18 uker). Dette inkluderer tiden benyttet til oppfølgingssamtaler med intern kontaktperson samt arbeidet med arbeidskrav og hjemmeeksamen.

Kravet om tilstedeværelse på arbeidsplassen kan fravikes i ekstraordinære tilfeller som er å betrakte som force majeure. Med force majeure menes ytre, ekstraordinære og uforutsette begivenheter som inngriper i og hindrer oppfyllelse av antall uker. I ekstraordinære tilfeller vil fagansvarlig så langt det lar seg gjøre lage kompenserende tiltak for at studenten allikevel skal oppnå læringsutbyttene i emnet og gjennomføre på normert tid.

Krav for godkjenning av internship

Studenten skal levere en plan for internshipet som skal godkjennes av Oslo Nye Høyskole før studenten starter.  Høyskolen skal godkjenne institusjonens relevans for studiet, samt arbeidsoppgavene som er tiltenkt studenten. Arbeidsoppgaver kan involvere innsamling av informasjon, analyse og/eller presentasjon av informasjon, forberedelse av møter, planlegging av eventer, med mer. Studenten skal i løpet av internship-perioden gjennomføre tre oppfølgingssamtaler med tildelt veileder fra Oslo Nye Høyskole, levere et blogginnlegg og til slutt levere en hjemmeeksamen. Omfanget på hjemmeeksamen er på 3000 ord. For at internshipet skal godkjennes kreves også en arbeidsbekreftelse fra arbeidsgiver som bekrefter arbeidsoppgaver og arbeidsmengde. Arbeidsmengden skal tilsvare et fulltidsstudium slik det er forklart ovenfor. 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Tilegne seg praktiske erfaringer og kunnskaper innen institusjonens kjerneområder
 • Gjennom internshipet opparbeide seg forståelse for og kunne redegjøre for sammenhengen mellom og forskjellen på teori og praksis
 • Få innsikt i en konkret institusjon/organisasjons arbeidsområder og arbeidsmetoder

Ferdigheter

 • Praktisere og bygge videre på fagområder relevante for studiet
 • Anvende teoretiske og faglige kunnskaper i yrkessammenheng
 • Kan vurdere og anvende ulike metoder og verktøy som er gjeldende innen arbeidsstedet

Generell kompetanse

 • Utvikle forståelse for hvordan formelle og uformelle «spilleregler» og bedriftskulturer former arbeidshverdagen
 • Utvikle forståelse for nettverksbygging og karriereutvikling
 • Utvikle seg som arbeidstaker
 • Fungere i et arbeidsforhold sammen med andre og kunne bidra med synspunkter og erfaringer på en saklig og respektfull måte
 • Kan planlegge og gjennomføre ulike arbeidsoppgaver, både individuelt og i samarbeid med andre, som er i tråd med de krav og retningslinjer som er gitt
 • Har en generell forståelse for arbeidsmetoder som benyttes på arbeidsstedet
   

Arbeidskrav

Alle arbeidskravene må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

 • Plan for internship (bestått/ikke bestått)
 • Arbeidsbekreftelse (bestått/ikke bestått)
 • Oppfølgingssamtaler (bestått/ikke bestått)
 • Blogginnlegg; omfang 400-700 ord (bestått/ikke bestått)

Eksamen

Hjemmeeksamen; omfang: 3000 ord (+/- 10 %, ekskludert forside og litteraturliste) (bestått/ikke bestått).