Hopp til hovedinnhold

ØKAD6030 Forskning i praksis (15 sp)

I dette emnet vil du lære forskningsmetodikk gjennom praksis. Du vil jobbe i gruppe med andre studenter, og gjennomføre et reelt forskningsprosjekt i samarbeid med forskningsleder.

Adgangsregulering: Dette emnet er en form for internship hvor studenter kan søke om å være forskningsassistenter på relevante forskningsprosjekter som høyskolens forskere driver med. Antall plasser vil variere fra semester til semester. Opptaket baserer seg på en helhetlig vurdering. Studentene skal sende inn en skriftlig søknad hvor de redegjør for hvorfor de er en god kandidat til en forskerassisstentstilling. De kan også bli kalt inn til intervju.

Om emnet:

Emnet ØKAD6030 Forskning i praksis handler om å lære forskningsmetodikk gjennom praksis. Studentene jobber i gruppe, i samarbeid med forskningsleder om å gjennomføre et reelt forskningsprosjekt. Herunder erverver studentene erfaring og kunnskap om alle de sentrale stegene i forskningsprosessen: utvikling av forskningsspørsmål, innsamling av data, analyse, rapportering og formidling.

Hvert semester settes det opp et gitt antall prosjekter, avhengig av søkertallene, og studentene må melde seg på ett av dem. ØKAD6040 Forskning i praksis bygger videre på ØKAD2110 Statistikk og Metode.

Du som student kan også søke om forskningsstipend.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har kunnskap om hvordan man som forsker går fra eksisterende teori og empiri til nye forskningsspørsmål
 • har kunnskap om hvordan man utvikler etterprøvbare hypoteser
 • har kunnskap om hvordan man velger et forskingsdesign i tråd med forskningsspørsmålet
 • har kunnskap om valg av datainnsamlingsmetode
 • har kunnskap om å analysere data fra forskning innen økonomi og administrasjon
 • har kunnskap om hvordan man rapporterer og formidler forskningsfunn

Ferdigheter

 • har utviklet spesifikke ferdigheter knyttet til analyse av data innen fagfeltet økonomi og administrasjon
 • kan formidle forskningsresultater på en intuitiv og effektiv måte
 • kan fremstille og rapportere forskningsfunn i tråd med normal praksis innen fagfeltet økonomi og administrasjon
 • har utviklet spesifikke ferdigheter knyttet til datainnsamling innen fagfeltet økonomi og administrasjon

Generell kompetanse

 • har utviklet en holistisk og praktisk forståelse av forskningsprosessen
 • har utviklet evnen til å samarbeide i et felles prosjekt
 • har utviklet skriftlig og muntlig formidlingsevne knyttet til kommunikasjon av forskningsresultater

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • godkjent presentasjon av bakgrunnslitteratur for forskningsprosjektet
 • godkjent arbeidskrav knyttet til datainnsamling og/eller analyse av data
 • godkjent presentasjon av forskningsresultatene

Eksamen

 • individuell skriftlig oppgave over som gis ved semesterstart, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og mal for referering

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og vurderes til bestått eller ikke bestått. Ved stryk kan det leveres en ny besvarelse til samme oppgave.