Hopp til hovedinnhold

PSY3993 Bacheloroppgaven i HR, ledelse og organisasjonspsykologi (15 sp)

I bachelorprosjektet skal studenten anvende sin kunnskap om, og forståelse for, teorier og metoder innen HR, ledelse og organisasjonspsykologi i analysen av en bestemt problemstilling.   

Adgangsregulering: Studenten må ha fullført og bestått 150 studiepoeng som alle er godkjent som del av bachelorgraden i organisasjonspsykologi for å fremstille seg til eksamen i PSY3993 Bacheloroppgaven.

Om emnet:

Bachelorprosjektet er en større selvstendig oppgave. Kandidaten skal ha ferdighet og kompetanse til å formulere, belyse og besvare en problemstilling innen HR, ledelse og organisasjonspsykologi. Kandidaten skal kunne utføre søk etter vitenskapelig litteratur som kan besvare problemstillingen. Kandidaten skal skrive en selvstendig, individuell oppgave i et vitenskapelig format som viser evnen til å fordype seg i en valgt problemstilling.

Emnet tar for seg prosjektledelse og presentasjonsteknikk som viktige elementer i arbeidet med et selvstendig prosjekt. Sentral forskningsmetodikk vil være en viktig del av emnets fokus. 
Studenten velger en problemstilling under veiledning, innenfor et avgrenset tema-område som er sentralt i forhold til innholdet i bachelorutdannelsen i HR, ledelse og organisasjonspsykologi. Prosjektet skal følge alle relevante etiske retningslinjer. 

 • Forskningsprosessen 
 • Prosjektplanlegging  
 • Statistikk 
 • Presentasjonsteknikk 
 • Tolke, evaluere og syntetisere vitenskapelig litteratur innenfor fagområdet
 • Anvendelse av vitenskapelige metoder til løsning av problemstillinger innenfor fagområdet 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Har dybdekunnskap om sentrale teorier, empiri og metode, samt forskningsbaserte og etiske problemstillinger innen valgt relevant tema
 • Har kunnskap om ulike former for plagiat og konsekvensen av plagiat og fusk i vitenskapelige publikasjoner
 • Har kunnskap om problemstillinger knyttet til forskningsformidling
 • Har kunnskap innen grunnleggende statistikk
 • Har kunnskap om fundamentale forskningsmetodologiske begreper og prinsipper som inngår i vitenskapelig tenkning 

Ferdigheter

 • Kan analysere og diskutere et fenomen i en gruppe der ulike fagretninger er representert
 • Kan gjøre vitenskapelige analyser  
 • Kan gjøre rede for og forstå tolkning og bruk av relevante statiske analyser 
 • Kan utføre statistiske utregninger ved bruk av statistiske verktøy

Generell kompetanse

 • Har en faglig nysgjerrighet og respekt for faglige, etiske og vitenskapelige verdier
 • Arbeider selvstendig, organiserer og planlegger eget bacheloroppgave-arbeid innenfor gitte frister
 • Kan gjennomføre et større vitenskapelig arbeid
 • Kan utveksle synspunkter om faglige problemstillinger med andre fagfolk og allmennheten
 • Kan fordype seg i, diskutere og rapportere forskningslitteratur
 • Studenten har utviklet en moden holdning til sammenhengen mellom innsats og resultat
 • Kan presentere eget vitenskapelig arbeid i henhold til etiske retningslinjer, oppgitte formkrav og APA-mal for referering
 • Kan forberede en muntlig presentasjon av temaet for eget vitenskapelige arbeid

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Godkjent nettbasert kurs i litteratursøk
 • Godkjent skriftlig innlevering av oppgave om forskningsartikler

Eksamen

Eksamen i PSY3993 Bacheloroppgaven er en bacheloroppgave hvor kjerneteksten (fra innledning til konklusjon) teller 20 sider (+/- 10 %) i henhold til oppgitt format, og APA-mal for referering. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A – F. 
 
Ved stryk eller forbedring av karakter skal det leveres helt ny oppgave basert på en ny problemstilling ved kontinuasjonseksamen.