Hopp til hovedinnhold

PSY4120 Kommunikasjon og relasjonskompetanse (15 sp)

I dette emnet får du både teoretisk innføring og praktisk erfaring med ferdigheter som vil hjelpe deg med å skape og opprettholde gode profesjonelle relasjoner. Gjennom å sette deg inn i teori, øve på konkrete ferdigheter og reflektere sammen med dine medstudenter vil du øke din bevissthet for hvordan du best kan kommunisere i ulike situasjoner. 

Om emnet:

Innen fagfeltet anvendt helsepsykologi og forebygging vil man kunne tre inn i mange ulike roller som krever god relasjonskompetanse, for eksempel leder, rådgiver, fasilitator og konsulent. Emnet PSY4120 integrerer praktisk ferdighetstrening med teori og forskning rundt kommunikasjon, relasjonsdannelse, konflikthåndtering, endringsprosesser, samtaleferdigheter og gruppedynamikk.

I PSY4120 inviteres studentene til å reflektere rundt hvordan deres menneskesyn, verdier og væremåte påvirker deres samhandling med andre. Studentene trener på konkrete relasjonelle- og kommunikative ferdigheter, som for eksempel nonverbal kommunikasjon, bekreftende ferdigheter, reflekterende ferdigheter og utforskende ferdigheter, samt evidensbaserte modeller for endringsarbeid.

Emnet har fokus på etiske vurderinger i ulike relasjonelle kontekster, og studentene oppfordres til å reflektere selvstendig rundt egen rolle i gruppeprosesser og samhandling med andre.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Har inngående kunnskap om kommunikasjon – og relasjonsteori
 • Har inngående kunnskap om motivasjon og evidensbasert endringsarbeid
 • Har kunnskap om gruppepsykologi og kommunikasjon i grupper
 • Har inngående kunnskap om konflikt i relasjoner og konflikthåndtering
 • Har inngående kunnskap om etiske utfordringer i profesjonelle relasjoner

Ferdigheter

 • Kan anvende ulike kommunikasjons- og relasjonsferdigheter på en bevisst måte, og tilpasse sin kommunikasjon til ulike relasjoner og situasjoner
 • Kan bruke relevante teorier og metoder for motivasjon- og endringsarbeid
 • Kan bruke relevante teorier og metoder til å identifisere, forstå og håndtere konflikter
 • Kan vurdere hvilke teorier og metoder som er best egnet til å skape konstruktive profesjonelle relasjoner
 • Kan identifisere og analysere sentrale mekanismer og prosesser i relasjons- og alliansebygging

Generell kompetanse

 • Kan analysere selvstendig og sammen med andre om utvikling av egne relasjon- og kommunikasjonsferdigheter
 • Kan analysere selvstendig og sammen med andre om hvordan personlige verdier påvirker ens samhandling i relasjon
 • Kan analysere og vurdere relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger knyttet til ulike relasjoner og roller som man kan møte i arbeidslivet
 • Kan kommunisere med henblikk på relasjonsbygging

Arbeidskrav 

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Godkjent obligatorisk deltakelse på ferdighetstrening
 • Godkjente innleveringer av to skriftlige arbeidskrav

Eksamen

Eksamen i PSY4120 består av en muntlig eksamen som vurderes som bestått/ikke-bestått.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene.