Hopp til hovedinnhold

PSY4400 Forskningsdesign og kritisk tenkning (5 sp)

I dette emnet lærer du om planlegging og design av empiriske forskningsprosjekter. Emnet er et av de obligatoriske emnene i master i psykologi. 

Om emnet:

Emnet omhandler planlegging og design av empiriske forskningsprosjekter. Emnet gir en innføring i vitenskapsfilosofiske perspektiver på psykologisk forskning, og hvordan vitenskapelig praksis kan forståes med utgangspunkt i forskningsetiske og samfunnsmessige forhold.

Et særlig fokus blir lagt på vurderingen av ulike omstendigheter som fordrer kvantitative og/eller kvalitative forskningsstrategier, samt muligheter og begrensninger ved de ulike metodologiske tilnærmingene. Emnet har i denne sammenheng fokus på kritisk tenkning, og problematiserer ulike vitenskapelige praksiser med utgangspunkt i samtidens psykologiske forskning. Emnet tar også for seg sentrale forskningsetiske normer i vitenskapelig arbeid og viser hvordan forskningsetikk ligger til grunn for, og regulerer forskning.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

 • har inngående kunnskap om hvordan epistemologiske og ontologiske perspektiver danner grunnlag for forskningsspørsmål
 • har avansert kunnskap om de sentrale elementene i et forskningsdesign
 • har inngående kunnskap om styrker og svakheter ved kvalitative og kvantitative forskningsmetode
 • har kjennskap til den metodiske tilnærmingen mixed-methods
 • har avansert kunnskap om sentrale forskningsetiske normer i vitenskapelig arbeid, og forståelse for hvordan forskningsetikk ligger til grunn for, og regulerer forskning
 • har inngående kunnskap om metodologiske og systemiske forhold som kan true vitenskapelige slutningers gyldighet

Ferdigheter

 • kan formulere forskningsspørsmål som kan adresseres ved bruk av kvalitativ eller kvantitativ metode (eller en kombinasjon)
 • kan identifisere og evaluere muligheter og begrensninger ved bruk av kvalitative og/eller kvantitative forskningsmetoder
 • kan identifisere og analysere forskningsetiske begrensninger og styrker i psykologisk forskning
 • kan evaluere og redegjøre for omstendigheter som truer validitet i vitenskapelige konklusjoner

Generell kompetanse

 • kan evaluere vitenskapelig praksis med utgangspunkt i forskningsmetode, forskningsetiske og systemiske forhold
 • kan kritisk vurdere hvorvidt et forskningsdesign er egnet til å svare på forskningsspørsmålet

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet i dette emnet er:

 • Godkjent obligatorisk oppmøte på seminarer (70% oppmøte)

Eksamen 

Eksamen i PSY4400 består av en individuell semesteroppgave som vurderes bestått/ikke bestått.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene.