Hopp til hovedinnhold

PSY4420 Anvendt kvantitativ forskningsmetode (7,5 sp)

I dette emnet lærer du å utvikle empirisk materiale og anvende kvantitative analysemetoder. Emnet er er et av de obligatoriske emnene i master i psykologi.

Om emnet:

Anvendt kvantitativ forskningsmetode er et av de obligatoriske emnene i master i psykologi.

Emnet gir studenten forståelse for, og praktisk trening i å utvikle et kvantitativt datamateriale og anvende kvantitative analysemetoder. 

Emnet legger vekt på logikken som ligger bak anvendelsen av ulike kvantitative datainnsamlingsmetoder og analyser for å besvare forskningsspørsmål.

Emnet inkluderer i tillegg fokus på hvordan psykologiske fenomener måles, og praktisk opplæring i grunnleggende statistiske metoder, som blant annet grafisk fremstilling av data, deskriptive teknikker, slutningsstatistikk, enkel lineær modellering, og psykometrisk modellering, i tillegg til ferdigheter i å bruke statistisk programvare.

Emnet vil gi studenten innsikt i forskjellige metoder for datainnsamling, samt et godt grunnlag for å tolke, presentere, og formidle analyseresultater på en systematisk og forsvarlig måte.    
 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper 

 • har inngående kunnskap om kvantitative datainnsamlings- og analysemetoder
 • har avansert kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske innfallsvinkler til analyse av empirisk materiale
 • kan anvende kunnskap om kvantitative forskningsmetoder til å formulere problemstillinger innen forsknings- og utredningsarbeid

Ferdigheter 

 • kan foreta begrunnede valg av kvantitative forskningsdesign  
 • kan anvende ulike kvantitative analyser av empirisk datamateriale
 • kan anvende statistisk programvare i analyse av empirisk materiale    
 • kan presentere analyser i henhold til etablerte konvensjoner og APA-standard
 • kan begrunne valg av datainnsamlings- og analysemetode basert på forskningsspørsmål
 • kan kritisk evaluere forskningsdesign i egne og andres studier

Generell kompetanse 

 • kan analysere relevante forskningsetiske problemstillinger innen kvantitative metoder
 • kan foreta begrunnede valg av  kvantitative forskningsdesign 

Arbeidskrav  

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:  

 • Godkjent et nettbasert kurs
 • Godkjent obligatorisk oppmøte på seminarer (70% oppmøte)

Eksamen

Eksamen i PSY4420 består av en mappeeksamen/-vurdering som leveres ved semesterslutt. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Mappen sensureres og gis gradert karakter, A – F.