Hopp til hovedinnhold

PSY6140 Forskning i praksis (15 sp)

Hovedformålet med dette kurset er å gi studenter en innledende erfaring med hvordan det er å jobbe med et konkret forskningsprosjekt. Emnet følger forskningsprosessen fra A til Å, fra forskningsspørsmål til rapportering av resultater.

Adgangsregulering: Dette emnet er en form for internship hvor studenter kan søke om å være forskningsassistenter på relevante forskningsprosjekter som høyskolens forskere driver med. Antall plasser vil variere fra semester til semester.

Opptaket baserer seg på en helhetlig vurdering. Studentene skal sende inn en skriftlig søknad hvor de redegjør for hvorfor de er en god kandidat til en forskerassistentstilling. De kan også bli kalt inn til intervju.

Om emnet:

Kurset involverer både det å jobbe med avansert psykologisk teori og det å gjennomføre forskning i praksis. Emnet innebærer at en liten gruppe studenter og en seminarleder gjennomfører et lite forskningsprosjekt. Studentene vil arbeide med bakgrunnslitteratur, metodiske aspekter, datanalyse, presentasjoner og rapportskriving. 

Hvert semester settes det opp et gitt antall prosjekter avhengig av søkertallene.

PSY6140 Forskning i praksis bygger videre på PSY1120 Psykologi som fag og vitenskap.

Du som student kan også søke om forskningsstipend.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • kunnskap om hvordan man som forsker går fra eksisterende teori og empiri til nye forskningsspørsmål 
 • kunnskap om hvordan man utvikler etterprøvbare hypoteser 
 • kunnskap om hvordan man velger et forskningsdesign i tråd med forskningsspørsmålet 
 • kunnskap om valg av datainnsamlingsmetode 
 • kunnskap om å analysere data fra psykologisk forskning 
 • kunnskap om hvordan man rapporterer og formidler forskningsfunn 

Ferdigheter

 • har utviklet spesifikke ferdigheter knyttet til datainnsamling i psykologisk forskning 
 • har utviklet spesifikke ferdigheter knyttet til analyse av data i psykologisk forskning 
 • kan fremstille og rapportere forskningsfunn i tråd med normal praksis i psykologisk forskning 
 • kan formidle forskningsresultater på en intuitiv og effektiv måte 

Generell kompetanse

 • har utviklet en holistisk og praktisk forståelse av forskningsprosessen 
 • har utviklet skriftlig og muntlig formidlingsevne knyttet til kommunikasjon av forskningsresultater 
 • har utviklet evnen til å samarbeide i et felles prosjekt 

Arbeidskrav 

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

Arbeidskravene i dette emnet er:

 • godkjent presentasjon av bakgrunnslitteratur for forskningsprosjektet 
 • godkjent arbeidskrav knyttet til datainnsamling og/eller analyse av data 
 • godkjent presentasjon av forskningsresultatene

Eksamen 

Individuell skriftlig oppgave over som gis ved semesterstart, 3000 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene.

Eksamensbesvarelsen sensureres og vurderes til bestått eller ikke bestått. Ved stryk kan det leveres en ny besvarelse til samme oppgave