Hopp til hovedinnhold

Prosjektutvikling - PSY4430 (5 sp)

Dette emnet gir en grundig forståelse for, og praktisk trening i å utvikle en prosjektbeskrivelse som benytter kvantitativ eller kvalitativ forskningsmetode.

Om emnet:

Prosjektutvikling er et av de obligatoriske emnene i master i psykologi. 

Studenten vil arbeide med grunnleggende prosjektdesign, litteratur- og kildesøk, metodologiske valg, etiske drøftinger og formidlingsteknikker. Hensikten med emnet er å forberede studenten til eget masteroppgavearbeid.   

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper 

 • har inngående forståelse for, og kunnskap om hvordan en prosjektbeskrivelse utvikles ved bruk av enten kvalitativ eller kvantitativ metode
 • har inngående kunnskap om hva de forskjellige delene i en prosjektbeskrivelse bør inneholde, og hvordan de bør struktureres og presenteres 
 • har inngående kunnskap om hvorfor og hvordan man søker etisk godkjennelse til en forskningsstudie

Ferdigheter 

 • kan formulere forskningsspørsmål som kan adresseres ved bruk av kvalitative eller kvantitative forskningsmetoder eller en kombinasjon  
 • kan vurdere metodologisk kvalitet, mulig gjennomførbarhet og eventuell overføringsverdi av innehold i en prosjektbeskrivelse
 • kan begrunne og formidle valg av forskningsspørsmål og metode i en prosjektbeskrivelse  

Generell kompetanse 

 • kan gjøre vurderinger knyttet til når kvantitative og kvalitative metoder bør anvendes
 • kan formidle begrunnelse for ulike metodiske valg i en prosjektbeskrivelse
 • kan analysere og drøfte faglige- og forskningsetiske problemstillinger

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet i dette emnet er:

 • Godkjent obligatorisk oppmøte på seminarer (70% oppmøte)
 • Presentasjon av prosjektbeskrivelse

Eksamen

Eksamen i PSY4430 består av innlevering av en individuell skriftlig prosjektbeskrivelse. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene.

Eksamensbesvarelsen sensureres og vurderes som bestått/ikke bestått.