Hopp til hovedinnhold

STAT1210 Komparativ politikk (10 sp)

Dette emnet introduserer deg for komparativ politikk (KP), en av de store fagretningene innenfor statsvitenskap.

Om emnet:

STAT1210 introduserer studenten for komparativ politikk (KP), en av de store fagretningene innenfor statsvitenskap. I KP er målet å beskrive, forklare og forutsi politiske handlinger, prosesser, institusjoner og utfall innenfor stater og andre politiske systemer. 

Harold Lasswell (1936) definerte statsvitenskap som studiet av «Who gets what, when, and how». I STAT1210 studerer vi dette komparativt ved å sammenligne forskjellige politiske enheter som land, kommuner og regimer. Vi søker å besvare to hovedspørsmål: (1) Hvorfor er noen samfunn preget av mer politisk konflikt enn andre samfunn? (2) Hvorfor har noen samfunn høyere grad av omfordeling av ressurser mellom innbyggerne enn andre samfunn? 

STAT1210 gir studenten en innføring i teorier og konsepter som søker å besvare de to spørsmålene om konflikt og omfordeling. Studenten blir presentert for empiriske studier som evaluerer teoriene og trenes i kritisk evaluere gyldigheten av både teori og empiri. I STAT1210 vil studenten spesielt bli kjent med teorier som forklarer konflikt og omfordeling ut fra forskjeller i politiske institusjoner, politiske aktørers makt og ressurser og kultur og modernisering.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • kjenner til grunntrekk og teorier om politiske systemer og aktører
 • kjenner til sentrale begreper, problemstillinger og debatter innenfor komparativ politikk
 • kjenner til ulike metodiske og teoretiske tilnærminger innenfor komparativ politikk
 • har kunnskap om likheter og forskjeller mellom land i styreform, ideologi og historie
 • har kunnskap om hvorfor og i hvilken grad politisk konflikt og omfordeling varierer mellom land

Ferdigheter

 • kan redegjøre for sentrale teorier og begreper innenfor komparativ politikk
 • kan redegjøre for og forklare fremveksten av ulike styreformer
 • kan anvende relevante metoder og teorier innenfor komparativ politikk i egne analyser
 • kan vurdere politiske institusjoners rolle i politisk konflikt og omfordeling

Generell kompetanse

 • kan vurdere og analysere litteratur og forskning om komparativ politikk
 • kan formidle sentralt fagstoff innenfor internasjonal- og komparativ politikk skriftlig og muntlig
 • kan utveksle faglige synspunkter og erfaringer om aktuelle temaer og problemstillinger innen komparativ politikk
 • kan finne, vurdere og henvise til ny forskning og aktuelle fagdebatter

Arbeidskrav

Arbeidskravene må være bestått innen angitt frist for å kunne gå opp til eksamen.

 • skisse til hjemmeeksamen i komparativ politikk, medstudentvurdering (bestått/ikke bestått)

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som til sammen gir én samlet karakter. Studenten må bestå begge for å bestå emnet. Det er anledning til å ta opp kun én eller begge eksamener. For å kunne ta muntlig eksamen må kandidaten ha bestått hjemmeeksamen.

 • hjemmeeksamen i komparativ politikk, omfang 2500 ord (70 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A-F)
 • muntlig eksamen (30 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A-F)