Hopp til hovedinnhold

Dokumentasjon og rapporter

Det systematiske kvalitetsarbeidet dokumenteres gjennom blant annet kvalitetsrapporter, programevalueringer, studieporteføljeanalyser, handlingsplaner og møtereferater. Nedenfor presenteres et utvalg av sentrale dokumenter som gir innsikt i høyskolens kvalitetsarbeid.

Formålet med kvalitetshåndboken er å gi en beskrivelse av prinsippene for det systematiske kvalitetsarbeidet slik at man får en god oversikt over, og forståelse for, kvalitetsarbeidet ved ONH. Kvalitetshåndboken brukes internt av ledere og mellomledere i sitt arbeid med å sikre godt kvalitetsarbeid og utvikling av en god kvalitetskultur innen sine enheter. Eksternt skal kvalitetshåndboken brukes for å vise hvordan høyskolen jobber med kvalitetsarbeidet innen sine definerte kvalitetsområder.

Les kvalitetshåndboken 

Kvalitetsrapporten bygger på rapporteringen fra emne-, program- og instituttnivå, samt årsrapporter fra ulike utvalg og organisatoriske enheter. Kvalitetsrapporten skal inneholde gode analyser og vurderinger innen hvert kvalitetsområde, med konkrete handlingspunkter for oppfølging. Kvalitetsrapporten bidrar til kontinuitet i kvalitetsarbeidet, og vil med sine vurderinger og handlingspunkter være et viktig dokument i det videre kvalitetsarbeidet både på institutt- og institusjonsnivå. Oppfølgingsarbeidet skal ha en tydelig ledelsesforankring og vil involvere både ansatte og studenter. 

Les kvalitetsrapporten 

Formålet med den periodiske programevalueringen er å sikre en jevnlig reakkreditering av alle studieprogram. Den periodiske programevalueringen skal sikre at akkrediteringskravene oppfylles. Evalueringen skal gi et internt strategisk og eksternt blikk på kvaliteten i studieprogrammene, og skal stimulere til læring, forbedring og kvalitetsutvikling i studieprogrammet. 

Les den periodiske programevalueringen 

ONH har en overordnet institusjonell strategi med flere tilhørende delstrategier. Strategidokumentene definerer rammene for arbeidet innen ulike områder som er sentrale for høyskolens vekst og utvikling. Nevnte rammer legger også føringer på kvalitetsarbeidet som kan føre til at man ett gitt studieår har et sterkere fokus på arbeidet innen et spesifikt kvalitetsområde.  

Les strategidokumentet →


Tilbake til toppen