Hopp til hovedinnhold

Råd og utvalg

Høyskolen har flere råd og utvalg som er sentrale i kvalitetsarbeidet. Hvert av dem har sitt mandat som beskriver deres ansvarsområder, oppgaver og sammensetning. I tillegg til arbeidet innenfor de definerte ansvarsområdene er det viktig med et velfungerende samarbeid mellom flere av dem.

Styret er høyskolens øverste besluttende og utøvende organ. Styret har ansvar for at høyskolens faglige aktivitet holder høy kvalitet og at virksomheten blir drevet effektivt og i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og regler. Styret har en aktiv rolle i strategiarbeidet ved høyskolen, setter mål og følger opp aktiviteter og resultater løpende. Styret har også ansvar for å føre tilsyn med virksomhetens aktiviteter og sikre økonomisk og faglig forsvarlig drift og rapportering.  

Styrets arbeid ledes av styreleder og består av to eksterne styremedlemmer, to intern-oppnevnte styremedlemmer, to studentrepresentanter to ansattrepresentanter (med to vara-representanter).  

Studieutvalget er delegert myndighet av høyskolestyret i faglige forhold og jobber med spørsmål av faglig og studieadministrativ art. Kvalitetssikring, fremme kvalitetskultur og faglig utvikling er viktige temaer i denne gruppen, og den tverrfaglige sammensetningen bidrar til å sikre felles faglig standard og utveksling av erfaring på tvers av instituttene. Studieutvalget består av rektor, høyskolens instituttledere, studiesjef, administrasjonssjef og to studentrepresentanter. Rådgiver for kvalitet er sekretær for utvalget. 

Nedlastbar PDF: Mandat Studiekvalitetsutvalget

Lokalt organ for kvalitet i utdanningen (LOKUT) er et rådgivende organ til studieutvalget og skal jobbe med intern revisjon av kvalitetssikringsarbeidet, kompetansebygging og kvalitetssikring ved utvikling, etablering og revisjon av studier. LOKUT består av seks ansatte, hvorav minimum en har førstestillingskompetanse. Videre består utvalget av en student utpekt av studentrådet, samt en student til med tale og forslagsrett. Rådgiver for kvalitet er sekretær for LOKUT. 

Nedlastbar PDF: Mandat LOKUT 

LMU er et rådgivende organ for ONHs styre og ledelse, jf. bestemmelsene om læringsmiljø i lov om universiteter og høyskoler § 4-3. LMU skal i samarbeid med ledelsen bidra til at høyskolen utvikler et godt studiemiljø, bedre studentvelferd og et forsvarlig læringsmiljø for studentene.   

LMU skal være et reelt medvirkningsorgan for studentene, og utvalget skal derfor involveres i viktige saker som omhandler læringsmiljøet. Utvalget skal holdes orientert om klager fra studenter på læringsmiljøet, og kan gi uttalelser om slike forhold til høyskolestyret.   

Utvalget har for tiden 6 medlemmer: 3 studentrepresentanter (både sted- og nettstudenter skal være representert), 1 faglig representant, 1 representant fra ledelsen, 1 representant fra studieadministrasjonen (studentlivskoordinator).  

Forskningsutvalget ONH er et rådgivende organ for rektor og styret knyttet til forskningsstrategien for ONH og realisering av denne.  Utvalget består av seks medlemmer, hvorav en er studentrepresentant. En representant fra høyskolens administrasjon er sekretær for utvalget.

RSA er et rådgivende organ som gir råd om hvordan høyskolen kan videreutvikle og styrke samarbeidet med arbeidslivet. Rådet gir på et overordnet nivå innspill til høyskolens arbeid med arbeidslivsrelevans gjennom innsikt i arbeidslivets behov og utvikling. 

I henhold til Universitet og høyskoleloven §6-3 har høyskolestyret opprettet et ansettelsesorgan som utlyser og ansetter undervisning- og forskerstillinger. Stillinger som krever førstestillingskompetanse skjer ut fra sakkyndig bedømmelse.  

Ansettelsesutvalget ansetter på bakgrunn av innstilling til ansettelse til vitenskapelige stillinger, samt likestilling- og mangfoldshensyn. Ansettelsesutvalget består av Rektor, Prorektor forskning og studentrepresentant.

Høyskolens nemnd for studentsaker skal i henhold til universitets- og høyskoleloven (uhl.) § 5-1 blant annet behandle klagesaker over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for kandidatene. Høyskolens nemnd for studentsaker ble fornyet av høyskolestyret 18.12.2019. Behandling av saker om mulig fusk eller annen uredelig opptreden ble på samme tidspunkt vedtatt overført fra høyskolestyret til høyskolens nemnd for studentsaker. Nemnden for studentsaker består av fem medlemmer, hvorav to er studentrepresentanter og to er faglige representanter, samt saksbehandler. 

Forskningsinstitusjoner har ansvar for å behandle saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer. Forvaltningsloven kapittel IV og V gjelder for disse sakene. Forskningsinstitusjoner skal ha et redelighetsutvalg og utvalget skal ha nødvendig kompetanse i forskning, forskningsetikk og jus. Redelighetsutvalget skal behandle saker om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer i henhold til forsknings-etikkloven §§ 6 og 8, herunder saker der en av partene eller institusjonene krever at saken forelegges redelighetsutvalget. Redelighetsutvalget ved ONH behandler saker hvor minst en av partene er ansatt ved ONH. Medlemmer av Redelighetsutvalget foreslås oppnevnt av rektor og opplevelsen av medlemmer vedtas av høyskolestyret. 

AMU arbeider for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved Oslo Nye Høyskole og er hjemlet i arbeidsmiljølovens kapittel 7.   

Utvalgets oppgaver: 

  • Delta i planlegging av verne- og arbeidsmiljøarbeidet 
  • Følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd  
  • Etablering og vedlikehold av høyskolens systematiske hms-arbeid 
  • Hvert år avgi rapport om sin virksomhet til styret og arbeidstakernes organisasjoner 

Høyskolestyret vedtok i juni 2020 opprettelsen av Internal review board (IRB). Organet skal utføre intern kontroll av forskningsprosjekter i henhold til lovpålagte krav og bistå med kvalitetssikring av eventuelle etiske aspekter ved forskningen som utføres ved Oslo Nye høyskole. IRB skal bistå linjeansvarlig hvis nødvendig med å rådgi studenter, kandidater og vitenskapelige ansatte i forskningsetiske spørsmål. IRBs arbeid skal videre defineres og avgrenses i egne retningslinjer.

Studentrådet er det øverste organet i studentdemokratiet ved Oslo Nye Høyskole. Studentrådet er en del av studentdemokratiet. Studentrådet består av tillitsvalgte som blir valgt fra sine respektive klasser på starten av hvert studieår. Det kan også velges inn studenter til verv i studentrådet, som ikke er tillitsvalgte, men som ønsker å stille til valg.  

Studentrådet er representert i følgende organer:  

  • Læringsmiljøutvalget (LMU)   
  • Høyskolestyret   
  • Klagenemnda     
  • Studieutvalget   
  • Lokalt organ for kvalitet i utdanningene (LOKUT)  

 
Her kan du lese mer om dine rettigheter som student og hvordan det er å være en del av studentdemokratiet.

 


Tilbake til toppen