Hopp til hovedinnhold

Sentrale roller

Det er flere roller som har et tydelig ansvar på ulike nivåer i organisasjonen. For hver rolle er det en stillingsinstruks som tydeliggjør deres ansvarsområder og arbeidsoppgaver. Egen rolleforståelse er viktig for å bidra til å skape en god kvalitetskultur.

Administrerende direktør har ansvaret for den daglige ledelsen av høyskolen og for at høyskolens oppgaver løses i tråd med aktuell lovgivning, høyskolens vedtekter, fastsatt strategi og høyskolestyrets beslutninger 

Rektor har hovedansvaret for all faglig virksomhet ved høyskolen. Rektor har et særlig ansvar for høyskolens kvalitetssikringsarbeid, samt at all undervisning, forskning og faglig utviklingsarbeid utøves i overenstemmelse med anerkjente vitenskapelige, pedagogiske og etiske prinsipper. Sammen med instituttledere vurderer rektor forhold knyttet til evaluering og kvalitetssikring av studietilbudets programdesign, gjennomgang av kvalitetssaker, foreleserevalueringer og emneevalueringer.

Prorektor Forskning har hovedansvar for institusjonens forskningsaktivitet, herunder bidra til å realisere høyskolens strategiske målsetning innen forskningsaktiviteter. Prorektor har sammen med rektor et ansvar for høyskolens kvalitetssikringsarbeid, spesielt knyttet til at all forskningsaktivitet utøves i overenstemmelse med anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper. Prorektor har også ansvar for å lede og utvikle høyskolens forskningsinfrastruktur. 

Administrasjonssjef har ansvar for å lede den samlede administrasjonen ved høyskolen. Dette omfatter overordnet ansvar for administrasjonens totale leveranser. Administrasjonen består av tre seksjoner: Studieseksjonen, Seksjon for opptak og rekruttering & Stabsseksjonen. Det sistnevnte omfatter kvalitetsteamet, høyskolens internasjonale kontor, bibliotekstjenester, HR, HMS og beredskap, drift og innkjøp.  

Seksjonssjef studieadministrasjon har ansvar for å lede og videreutvikle det samlede studieadministrative arbeidet ved høyskolen. Dette omfatter både studieadministrasjon, studentoppfølging, karriereveiledning og eksamensadministrasjon.  

Seksjonssjef opptak og rekruttering har ansvar for opptaket av nye studenter og veiledningstjenester til interessenter og søkere. Veiledningstjenesten omfatter opptaksveiledning, generell studieveiledning og karriereveiledning. Seksjonen har ansvar for at interessenter får oppdatert og riktig informasjon om høyskolens studietilbud og at alle kompetansevurderinger skjer i henhold til gjeldende regelverk.  

Kvalitetssjef er systemansvarlig for kvalitetssikringssystemet, og jobber på tvers av de ulike instituttene og avdelingene. Til rollen ligger ansvar for både utvikling og drift av kvalitetssystemet, og sørge for at systemet fungerer som et godt verktøy i arbeidet med å sikre at høyskolen har kontroll på egen utdanningskvalitet. Kvalitetssjef har hovedansvar for at rapporteringsarbeidet og skal tilrettelegge for god bruk av prosessdokumentasjon, kunnskapsgrunnlag og veiledningsressurser i det systematiske kvalitetsarbeidet. Videre skal kvalitetssjef bidra til god ledelsesforankring gjennom tett dialog med ledelsen på ulike nivåer i både faglig og administrativ styringslinje. Kvalitetssjef rapporterer til administrasjonssjef. 

Instituttleder er øverste faglige og administrative leder for et institutt. Instituttleder vil i kraft  av sin lederrolle ha et overordnet ansvar for kvalitetsarbeidet knyttet til instituttets samlede studieportefølje. Instituttleder har flere personer rundt seg, samt råd og utvalg, som kontinuerlig jobber med kvalitetsarbeidet på program-, institutt- og institusjonsnivå. Til rollen ligger det likevel et klart krav om at instituttleder skal ta ansvar og involvere seg i det praktiske kvalitetsarbeidet.  

Det gjelder både arbeidet med studieporteføljens utdanningskvalitet, rapporterings- og forbedringsarbeidet, samt ha kontroll på at prosessene som gjennomføres ved instituttet  gjøres i henhold til definerte prosesser

Programansvarlig skal følge opp utdanningskvaliteten på sitt studieprogram og samarbeider tett med de emneansvarlige. Programansvarlig skal rapportere på fastsatte indikatorer for sitt studieprogram, og sørge for at de vurderinger som gjøres, og tiltak som iverksettes, kommuniseres og følges opp. Programansvarlig rapporterer til instituttleder. 

Emneansvarlig har et særlig ansvar for planleggingen og gjennomføringen av læringsarbeidet på emnenivå, og er sammen med studentene ansvarlig for studiekvaliteten og læringsmiljøet ved det aktuelle emnet. Emneansvarlig har ansvar for at studentene gjennomfører underveis- og sluttevaluering i henhold til etablerte prosedyrer, og at det utarbeides en selvevaluering av emnet hvor gjennomføringen vurderes ut fra fastsatte kriterier. 

Studentinvolvering er sentralt for å fremme kvalitet i utdanningene. De tillitsvalgte skal representere studentenes syn i styrer, råd og utvalg, og vi har fokus på god opplæring av studenttillitsvalgte som sitter som representanter i råd og utvalg.

Etter Lov om høyskole og universitet skal alle studenter ved universitet og høyskoler ha tilgang til et studentombud. Oslo Nye Høyskole har sammen med fem andre høyskoler etablert en felles ordning med studentombud for våre studenter. Studentombudet skal gi studenter råd og hjelp i saker knyttet til deres studiesituasjon, påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling, og at studentenes rettigheter blir ivaretatt. Studentombudet skal bidra til at saker kan løses på lavest mulig nivå. Ombudet har ikke selv myndighet til å avgjøre saker, og er heller ikke klage- eller ankeinstans for saker som er behandlet og avgjort av beslutningsorganer ved Oslo Nye Høyskole. Studentombudet kan ikke instrueres i sitt virke og har taushetsplikt.  

Les mer om Studentombudet her


Tilbake til toppen