Hopp til hovedinnhold

Studentmedvirkning

Studentene har en sentral rolle i det systematiske kvalitetsarbeidet ved Oslo Nye Høyskole. Studentene medvirker i arbeidet med å utvikle sine egne emner, studieprogram og høyskolen generelt, og de har mulighet til å påvirke dette gjennom flere ulike kanaler som beskrevet under.

Studentenes deltakelse fremmer samhold og engasjement på tvers av fagområder. Engasjerte studenter er motiverende og viktig for medstudentene, men også for de ansatte. Overfor studentene legges det vekt på at de har stor påvirkningskraft og at det er viktig og ønskelig at de gir tilbakemeldinger og engasjerer seg både i de forskjellige styrer og utvalg, via evalueringer og gjennom sosiale aktiviteter. Studentenes deltakelse er vesentlig for et velfungerende kvalitetssikringssystem 

Du kan lese mer om dine rettigheter som student og hvordan det er å være en del av studentdemokratiet her

Rådets oppgaver og egne vedtekter kan du se her

Hver klasse er det tillitsvalgte som kan ta opp spørsmål eller problemer relatert til studentenes studiehverdag. De velges i begynnelsen av hvert høstsemester. Det er flere måter de kan involveres i og medvirker til saker som tas opp. De kan opp saker videre til behandling i studentrådet, til sin studentrådgiver i studieseksjonen, i klasserådet som arrangeres av en studentrådgiver eller til studentombudet. De tillitsvalgte er en del av studentrådet og representerer hver sin klasse, og har ofte også andre studentaktive roller.

Studentinvolvering er sentralt for å fremme kvalitet i utdanningene. De tillitsvalgte skal representere studentenes syn i styrer, råd og utvalg. Vi er opptatt av å gi god opplæring og oppfølging av studenttillitsvalgte som sitter som representanter i råd og utvalg. 

Det arrangeres klasseråd for alle studenter to ganger per semester. Klasserådene er viktig for å sikre et godt samarbeid mellom studentene og høyskolen. Her kan studentene komme med sine tilbakemeldinger og innspill på stort og smått og høyskolen kan på sin side gi informasjon til klassene. Studentrådgiver har ansvar for at klasseråd blir avholdt og sender i forkant melding til tillitsvalgt som kan samle inn saker på forhånd. 

Det gjennomføres studentevalueringer både på emne- og programnivå. Underveis- og sluttevaluering av emner gjennomføres jevnlig i henhold til fastsatte prosedyrer. På programnivå gjennomføres blant annet studiestartundersøkelse (intern), Qybele-undersøkelse (intern), studiebarometeret (ekstern) og SHOT-undersøkelse (ekstern). 

I tillegg til de ordinære studentevalueringene, har studentene mulighet til å gi fortløpende tilbakemeldinger på læringsmiljø og kritikkverdige forhold. Dette kan skje i direkte kontakt med høyskolens ansatte, via studenttillitsvalgte, eller ved å bruke nettskjemaer for varsling og for å gi tilbakemelding på læringsmiljøet. 

Møteplasser som rektorkaffe og programkaffe, som er jevnlige møter mellom studentrådsledelse, tillitsvalgte og faglig linje, er en arena for informasjonsutveksling og har som formål å skape en trygg relasjon som senker terskelen for å ta opp viktige saker i studiehverdagen.


Tilbake til toppen