Hopp til hovedinnhold

Systematisk kvalitetsarbeid

I Lov om universiteter og høgskoler § 1-6 står det at

«Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring som skal sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningen. Studentevalueringer skal inngå i systemet for kvalitetssikring.»

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Oslo Nye Høyskole skal dekke alle forhold som har betydning for utdanningskvaliteten, fra informasjon overfor mulige søkere til avsluttet utdanning. Arbeidet er formalisert og strukturert i høyskolens kvalitetssystem.

Overordnet mål for kvalitetsarbeidet ved ONH er å tilrettelegge for en god læringsbane som legger grunnlaget for at studentene oppnår best mulig læringsutbytte og personlig utvikling i relevante utdanninger som forbereder dem for et arbeids- og samfunnsliv i endring. Høyskolens styrende organer og ledelse på alle nivå har et ansvar for kvalitetsarbeidet og skal bidra til utviklingen av en kvalitetskultur blant ansatte og studenter.   
 
Det systematiske kvalitetsarbeidet skal kjennetegnes av: 

  • Tydelig ledelsesforankring på alle nivå i organisasjonen. 
  • God balanse mellom det formelle og uformelle kvalitetsarbeidet. 
  • Åpenhet og transparens i det systematiske kvalitetsarbeidet. 
  • Bruk av kvalitetsindekser og -indikatorer innenfor alle kvalitetsområdene som grunnlag for jevnlige målinger. Disse skal være strategisk forankret på institusjons- og instituttnivå. 
  • Den opplevde nytteverdien av kvalitetssystemet skal være høy blant de ansatte. 
  • Ansatte er bevisst på, og har forståelse for, at de enkelte arbeidsprosesser henger sammen,  
  • og at man er avhengig av hverandre for å skape kvalitet. 
  • Det skapes en kultur for kontinuerlig oppfølging og forbedring. 

Punktene som er satt opp er viktige prinsipper å sikre et godt systematisk kvalitetsarbeid med eierskap i hele organisasjonen. Det legger også viktige føringer på den videre utviklingen av høyskolens kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid. Samlet bidrar prinsippene til å fremme en sterk kvalitetskultur ved høyskolen. 

Kvalitetsområdene med tilhørende indekser og indikatorer skal være fundamentet i kvalitetssystemet som skal sikre at det er dekkende, og at vurderingene og analysene som gjennomføres er relevante for å evaluere og videreutvikle høyskolens utdanningskvalitet.  
 
I studiekvalitetsforskriftens § 2-1 står følgende: «Institusjonene skal kvalitetssikre alle forhold som har betydning for studiekvaliteten, fra informasjon overfor mulige søkere til avsluttet utdanning.» NOKUT har også utarbeidet dokumentet «Kvalitetsområder for studieprogram i høyere utdanning» som gir en grundig innføring i sentrale områder som kvalitetsområdene skal dekke.  
 
Med dette som utgangspunkt har ONH utarbeidet 9 kvalitetsområder med tilhørende indekser og indikatorer. Kvalitetsområdene er inntakskvalitet, rammekvalitet, digitaliseringskvalitet, programkvalitet, undervisningskvalitet, forskningskvalitet, resultatkvalitet, relevanskvalitet og styringskvalitet. 

Les mer om ONHs kvalitetsområder 

Prosessdokumentasjonen utgjør en viktig del av høyskolens kvalitetssikringssystem. Prosessdokumentasjonen knyttet til det studienære kvalitetsarbeidet bidrar til nødvendig formalisering av det systematiske kvalitetsarbeidet, og gir gode rammer for kvalitetsarbeidet innen de etablerte kvalitetsområdene.  
 
Prosessbeskrivelsene definerer hvordan sentrale prosesser skal gjennomføres. De klargjør roller, ansvar og arbeidsflyt innen gitte prosesser. Prosessene beskrives med bruk av flytskjema og prosedyrebeskrivelser. I tillegg kan relevant dokumentasjon lenkes til prosedyrebeskrivelsene slik at man har tilgang til den dokumentasjon man trenger for å gjennomføre aktivitetene på en korrekt måte. 
 
Innlogging til Compilo: 
Det kreves innlogging til Compilo ettersom hver ansatt har en unik bruker. Brukerne kan knyttes én eller flere roller som kan tildeles definerte rettigheter i systemet.  

Innlogging: login.ksx.no/onh 

Det formaliserte rapporteringsarbeidet er helt avgjørende for kvalitetssikring og -utviklingen av utdanningskvaliteten. Rapporteringen i det systematiske kvalitetsarbeidet er lagt opp slik at det utarbeides rapporter på hvert nivå i faglig linje – emne, studieprogram, institutt og institusjonsnivå. I tillegg utarbeides årsrapporter fra råd og utvalg samt organisatoriske enheter. Rapporteringsarbeidet gjennomføres i en årlig syklus og bygger på kvalitetsområdene med indekser og indikatorer som vurderingspunkter. Det er viktige med åpenhet og transparens i det systematiske kvalitetsarbeidet ved ONH. Rapportene fra program-, institutt- og institusjonsnivå er derfor tilgjengelig for alle ansatte i kvalitetsportalen Compilo. 

Kvalitetsområdene legger grunnlaget for hva som måles og vurderes. For å kunne gjennomføre gode vurderinger og analyser kreves et relevant og oppdatert kunnskapsgrunnlag. Innsikten som kunnskapsgrunnlaget gir brukes i rapporteringen på alle nivåer. Det er viktig at kunnskapsgrunnlaget er lett tilgjengelig og legger til rette for gode vurderinger både i den årlige kvalitetsrapporteringen og som underlag til saker og diskusjonspunkter i råd og utvalg, samt andre forum for dialog i kvalitetsarbeidet. Selv om det er mange ulike informasjonskilder er kvalitetsportalen Compilo et felles utgangspunkt for å få oversikt og finne frem til den informasjon man har behov for i kvalitetsarbeidet.
 

Opplæring og veiledning i tilknytning til det systematiske kvalitetsarbeidet er viktig både for ansatte i sentrale roller, og for studenter med tillitsverv. Dette arbeidet foregår i ulike faser og på ulike arenaer. ONH har spesielt fokus på tilrettelegging og støtte for rollene som emneansvarlig, programansvarlig og instituttleder. Det gjøres blant annet gjennom onboardingaktiviteter, workshops og seminarer. I tillegg er det utviklet veiledningsressurser i form av videoer og veiledningsdokumenter. Kompetanseutvikling jobbes det kontinuerlig med som en del av det pedagogiske utviklingsarbeidet og erfaringsdeling på tvers av studieprogram. Arbeidet i flere råd og utvalg bidrar også til gode læringsprosesser og kompetanseutvikling i organisasjonen.

I studietilsynsforskriftens § 4-1 (2) står det følgende: 

«Kvalitetsarbeidet skal være forankret i institusjonens styre og ledelse på alle nivåer. Institusjonen skal gjennom kvalitetsarbeidet bidra til å fremme en kvalitetskultur blant ansatte og studenter.»

For å tilrettelegge for godt systematisk kvalitetsarbeid er tydelig ledelsesforankring og god rolleforståelse avgjørende. Samtidig må rammene for det systematiske kvalitetsarbeidet være tydelig gjennom god prosessdokumentasjon og relevante rapporteringspunkter på alle nivåer. ONH har derfor lagt vekt på å utvikle gode rammer, verktøy og ressurser i kvalitetsarbeidet. Rammer og verktøy er ikke et mål i seg selv, men det er svært viktig for utøvelsen av godt kvalitetsarbeid i hele organisasjonen. Dette fremmer en sterk kvalitetskultur og legger til rette for at organisasjonen står godt rustet med tanke på å sikre god utdanningskvalitet gjennom utvikling, vekst og tilpasninger som kreves for å oppnå høyskolens strategiske ambisjoner.   
 
 

Kravet om strategisk forankring er beskrevet i studietilsynsforskriftens § 4-1 (1):

«Institusjonens kvalitetsarbeid skal være forankret i en strategi og dekke alle vesentlige områder av betydning for kvaliteten på studentenes læringsutbytte.»

ONH har en overordnet strategi og flere delstrategier. Disse legger føringer for det systematiske kvalitetsarbeidet gjennom fokuset innen de ulike kvalitetsområdene. Samtidig bidrar innsikten fra kvalitetsarbeidet til strategisk porteføljeutvikling og gir et mer solid kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å innfri ambisjonene som ligger i strategiplanene. Med dette som utgangspunkt er det en klar kobling mellom strategi- og kvalitetsarbeidet. Den strategiske forankringen kommer til uttrykk gjennom både målformuleringer, kunnskapsgrunnlag og handlingsplaner.


Tilbake til toppen