Hopp til hovedinnhold

Systemer og verktøy

Oslo Nye høyskole har utviklet og implementert flere systemer og verktøy som skal bidra til godt systematisk kvalitetsarbeid.

Systemene og verktøyene er ikke mål i seg selv, men er svært viktige for å sikre planmessighet og kontinuitet i kvalitetsarbeidet på tvers av studieprogrammer, institutter og avdelinger. En forutsetning for å kunne ha et levende kvalitetssikringssystem er god tilgjengelighet og åpenhet rundt viktig informasjon og data. En aktiv bruk av innholdet over tid bidrar til å utvikle en sterk kvalitetskultur.


Læringsplattform

I læringsplattformen Qybele kan emneansvarlige blant annet se karakterfordeling på eksamen, sensorrapporter fra eksamenssensur, studentenes evaluering av emnet og progresjonsdata for digitale læremidler. Progresjonsdata er del av et nytt system lansert i læringsplattformen august 2022. 

  • Evalueringer og tilbakemeldinger: Evalueringssystemet i Qybele benyttes for flere ulike evalueringer: Studiestartundersøkelse, emneevalueringer, evaluering av læringsplattformen og andre evalueringer som er ønskelig å gjennomføre. Det er en stor fordel at evalueringssystemet er en integrert del av læringsplattformen som brukes av studenter og ansatte i studiehverdagen. Alle studenter ved ONH kan melde inn saker relatert til det fysiske og psykososiale læringsmiljøet direkte i læringsplattformen, via «Mine Saker». Systemet sikrer at meldingene fra studentene blir sendt til rett person, som kan følge opp saken. 
    Les Undersøkelsesmatrisen her →
     
  • Kvalitetslogg: I høyskolens e-læringsplattform Qybele er det utviklet en «kvalitetslogg», som er et system som legger til rette for å dokumentere deler av det uformelle kvalitetsarbeidet. Kvalitetsloggen benyttes blant annet til å dokumentere løpende vurderinger og beslutninger knyttet til både emner og programmer. Loggen vil være en nyttig ressurs både i det løpende kvalitetsarbeidet og i arbeidet med emne- og programrapportene.

Kvalitetsportal

Høyskolens kvalitetsportal, Compilo, er hovedportalen til all kvalitetsdokumentasjon, verktøy og systemer. Portalen er viktig både som informasjonskanal og oppslagsverk for de ansatte. En del av kvalitetsarbeidet utføres også direkte i portalen. Et eksempel på det er bruken av digitale rapporteringsskjema i portalens rapporteringsmodul. En forutsetning for å kunne ha et levende kvalitetssikringssystem er god tilgjengelighet og åpenhet rundt viktig informasjon og data. En aktiv bruk av innholdet over tid er viktig for å utvikle en sterk kvalitetskultur. 

Compilo er et internt system som alle ansatte ved ONH har tilgang til. Det kreves innlogging til Compilo ettersom hver ansatt har en unik bruker. Innloggingen er satt opp som single sign-on, noe som gjør at man ikke har behov for brukernavn og passord. Logg inn her. 

  • Prosessdokumentasjon: I Compilo er det utviklet et eget dokumentbibliotek hvor all prosessdokumentasjon er samlet. Arbeidet med utvikling og vedlikehold prosessdokumentasjonen er en kontinuerlig prosess hvor alt fra eksempelvis små sjekklister til omfattende prosessbeskrivelser skal leve i takt med de endringer som skjer i organisasjonen. Det er helt avgjørende at systemet er levende, og en nøkkel i dette arbeidet er en sterk ledelsesforankring og de ansattes opplevde nytteverdi av systemet. Hvert prosessdokument eies av en enhet eller rolle som har ansvar for prosessen. I prosessdokumentenes metadata finner man blant annet en versjonslogg og fastsatte revisjonsintervaller. Alle ansatte kan i systemet gi direkte tilbakemelding til prosesseier på avvik eller forbedringsforslag til en gitt prosess. 
     
  • Rapporteringsmodul: Rapporteringen på program- og instituttnivå gjøres i digitale rapporteringsskjemaer. Det gjør det enkelt for brukerne å gjennomføre rapporteringen. Tilgangen til nødvendig kunnskapsgrunnlag får man direkte i rapporteringsskjemaet gjennom lenker til interne og eksterne informasjonskilder. Rapportene er lett tilgjengelig for alle ansatte, noe som er viktig for å bidra til nødvendig åpenhet og transparens i kvalitetsarbeidet. Modulen gjør også rapporteringen mindre sårbar om det kommer nye personer inn i noen av rollene som gjennomfører rapporteringen. De vil da ha god innsikt i tidligere rapporter og vurderinger som er gjort gjennom både kunnskapsgrunnlaget og rapporteringsmodulen

Tilbake til toppen