Hopp til hovedinnhold
Studentrådet 2020/2021

Studentdemokratiet

Vårt viktigste budskap til deg er at du må engasjer deg i din egen studiehverdag. På en liten høyskole har du stor påvirkningskraft. Engasjement utover vanlig skolearbeid er ofte avgjørende når du skal søke jobb og viktig som nettverksbygging. Ikke minst er det utrolig givende og gøy!

En liten høyskole med korte beslutningsveier

Oslo Nye Høyskole er en liten høyskole med korte beslutningsveier og opptatt av å opprettholde en tett kontakt mellom ansatte og studenter.

Vi mener studentenes deltakelse fremmer samhold og engasjement på tvers av fagområder. Engasjerte studenter er tross alt motiverende og viktige for medstudentene, men også for de ansatte ved Oslo Nye Høyskole. Overfor studentene legges det vekt på at de har stor påvirkningskraft og at det er viktig og ønskelig at de gir tilbakemeldinger og engasjerer seg både i de forskjellige styrer og utvalg, via evalueringer og gjennom sosiale aktiviteter. Dette gjør at vi sammen kan skape en best mulig studiehverdag både for stedlige studenter og nettstudenter. Studentenes deltakelse er vesentlig for et velfungerende kvalitetssikringssystem. 

Er du en tidligere student som har lyst til å bidra til høyskolens utvikling? Her kan du melde deg inn i Oslo Nye Høyskoles alumni.

Studentdemokratiet ved Oslo Nye Høyskole

Klasseråd

Klasserådet består av alle studenter i en klasse. Klassen velger to tillitsvalgte som møter i Studentrådet. Klasserådet kan ta opp alle saker som berører studiehverdagen og studiemiljøet i klasserådsmøtene. Klasserådet kan be tillitsvalgte bringe saker inn for Studentrådet. Klasserådet møter minst en gang i kvartalet, det føres referat som gjøres tilgjengelig for ansatte og studenter slik at punkter for oppfølging blir identifisert.

Studentrådet

Studentrådet består av alle tillitsvalgte på høyskolen, som sammen jobber aktivt for å opprettholde et godt studiemiljø og en god studiehverdag. Studentene oppfordres sterkt til å engasjere seg i studentrådet, og både nett- og stedlige studenter kan være med. Studentrådet møtes minst en gang i kvartalet, og arbeider med saker som angår studentene ved Oslo Nye Høyskole, både de som tas opp i klassene og de som sendes direkte fra studentene. Studentrådet er bindeledd mellom høyskolens ansatte og studentene, og sørger for at informasjonsflyten går begge veier.

Studentrådstyret

Studentrådet velger et styre under sin generalforsamling første kvartal av studieåret og utnevner også representanter til ulike organ/utvalg på høyskolen. Alle studenter kan stille til studentrådsstyret, ikke bare de tillitsvalgte. Studentrådsstyret har ansvar for å sende ut nyhetsbrev til studentene, slik at de kan følge saker som diskuteres i studentrådet og i de ulike utvalgene.  

Studentrådsstyret består av 11 medlemmer, med disse vervene:

 • Leder
 • Nestleder
 • Kommunikasjonsansvarlig
 • Studentpolitisk ansvarlig (medlem av Velferdstinget)
 • 3 representanter i høyskolens Læringsmiljøutvalg (sitter sammen med ansatte på høyskolen)
 • 1 representant i høyskolens Studieutvalg (sitter sammen med leder av studentrådsstyret og ansatte på høyskolen
 • 1 representant i Lokalt organ for kvalitet i utdanningene (LOKUT) (sitter sammen med ansatte på høyskolen)
 • Leder for Sosialkomiteen
 • Nestleder for Sosialkomiteen

Medlemmer av studentrådsstyret vil i tillegg til sine egne verv ha ekstra ansvar for miljøet på høyskolen, og vi ønsker at de skal ta initiativ til arrangementer, undersøke muligheter for studentrabatter, sende ut nyhetsbrev, pynte til jul/påske, og andre oppgaver som kan bidra til at Oslo Nye Høyskole blir den beste høyskolen å studere ved.

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljøutvalget er et av utvalgene det velges inn studentrepresentanter til. LMU er en verdifull plattform for studentmedvirkning knyttet til alle forhold ved læringsmiljøet på tvers av studieretninger. LMU gir styret og ledelsen ved høyskolen råd i saker som er relevante for læringsmiljøet, og er en viktig ressurs i forhold til kvalitetssikringssystemet og høyskolens evne til å fortløpende gjøre justeringer og forbedringer.

LMU består av seks medlemmer: rektor, administrativ leder, en ansattrepresentant og tre studenter. Leder for LMU er vekselvis en student og en ansatt. LMU møter tre ganger per semester, eller når leder eller minst tre av medlemmene ber om det.

Representasjon i andre utvalg

Studentrådet utnevner også representanter til Klagenemda, Studieutvalget og Lokalt organ for kvalitet i utdanningene (LOKUT). Studentrådsleder og nestleder er i tillegg styremedlemmer i Høyskolestyret. Medlemmer av Klagenemda skal være studentenes hjelp i klagesaker som tas opp i Klagenemda. Studieutvalget jobber med faglige og pedagogiske spørsmål. Studieutvalget er en arena hvor erfaringer utveksles og man sammen kan takle faglige, pedagogiske og administrative utfordringer. LOKUT har ansvar for kvalitetssikring av nye studier, og skal fungere som rådgivende organ til Studieutvalget og høyskolestyret angående kvalitetssikring av eksisterende studietilbud og i utviklingen av nye studietilbud. Høyskolestyret treffer beslutninger i saker som er vesentlige for høyskolens strategier og drift. Styret fører i tillegg tilsyn med at høyskolen ledes i overensstemmelse med vedtak fattet av styret, vedtekter og lovgiving.

Studentene oppfordres til å engasjere seg i studentdemokratiet, og i timeplanen legges det til rette for deltakelse i de forskjellige utvalg og styrer. Studentrådet kan bringe saker inn for de ulike utvalgene på høyskolen.

Valg og tilretteleggelse

Studentrepresentanter til Studentrådsstyret og de ulike utvalgene velges årlig på Studentrådets generalforsamling i første kvartal. Representanter til studentrådsstyret kan velges både blant tillitsvalgte og øvrige studenter, mens representanter til utvalgene klagenemda og valgkomiteen velges kun blant de tillitsvalgte. Alle studenter på høyskolen har møte- og stemmerett ved studentrådets generalforsamling. Ved andre studentrådsmøter er det kun medlemmer av studentrådet som kan stemme, men alle studenter har møte- og talerett. 

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO)

Alle våre stedlige fulltidsstudenter blir automatisk medlem i Studentsamskipnaden i Oslo, og har muligheter til å engasjere seg i SiOs organer og SiOs arbeid med å sikre gode velferdstilbud til studenter i Oslo.

Velferdstinget (SiO)

Velferdstinget er SiOs øverste organ og er en sammenslutning av alle studentdemokratiene til de ulike medlemsinstitusjonene. Velferdstinget er en interesseorganisasjon og øverste politiske organ i velferdsspørsmål for studentene som er tilknyttet  Studentsamskipnaden SiO. Det overordnede og styrende målet for Velferdstingets politikk, er prinsippet om lik rett til utdanning. I tinget sitter det 37 representanter valgt blant medlemsinstitusjonene. Studentrådet på Oslo Nye Høyskole oppfordres til å engasjere seg i SiOs saker og i Velferdstinget. Alle studenter har møte-, tale- og forslagsrett i Velferdstinget, og kan stille til alle verv som Velferdstinget oppnevner til.

Evalueringer

Det blir gjennomført en rekke evalueringer i løpet av studieåret. Vi oppfordrer alle studenter til å svare da det er et viktig redskap i høyskolens kvalitetsarbeid.

Studenter er representert gjennom

 • Evalueringer
 • Klasseråd
 • Studentråd
 • Studentrådsstyret
 • Læringsmiljøutvalget
 • Studieutvalg
 • Lokalt organ for kvalitet i utdanningene
 • Klagenemnd
 • Høyskolestyret
 • Velferdstinget (SiO)

Studentrådstyret består av følgende medlemmer:

per september 2023

Leder: Nicolas Maximilian Nordvik Juriks 
Nestleder: Marcus Borgersen Bringaker
Kommunikasjonsansvarlig: Robert Kværner
Studentpolitisk ansvarlig: Amanda Harstad
LMU: Robert Alexander Karlsson, Lena Mikaelsen og Rune Dale Ullebø Vara: Rubin Thome Frølandshagen
Studieutvalget: Nicolas Maximilian Nordvik Juriks og Simon Chadi Zarif
LOKUT: Rubin Thome Frølandshagen Vara: Rafael Pastore Johansen
Leder Sosialkomiteen: Karin Birgitta Hedén Johnsen
Nestleder Sosialkomiteen: Juni Oma Vyvial

Andre organer

Klagenemda: Simon Zarif og Fride Paulsen Vara: Rubin Thome Frølandshagen og Rafael Johansen
Kontrollkomiteen: Maria Odeck og Bryndis Una Hjartardottir
Valgkomiteen: Amanda K. Harstad og Petra Sparingen


Tilbake til toppen