Hopp til hovedinnhold

FK3990 Bacheloroppgave (30 sp)

Bacheloroppgaven er et større faglig arbeid som avslutter den treårige bachelorgraden. Hver student foreslår selv fokus for oppgaven, men temaet skal ligge innenfor de tematiske områdene som er dekket av freds- og konfliktstudier.

Om emnet

Bacheloroppgaven er et større faglig arbeid som avslutter den treårige bachelorgraden. Hver student foreslår selv fokus for oppgaven, men temaet skal ligge innenfor de tematiske områdene som er dekket av freds- og konfliktstudier. Temaet for oppgaven skal godkjennes av fagansvarlig. I forkant av en slik godkjenning skal studenten utarbeide en prosjektskisse som blant annet skal inneholde en presentasjon av temaet, en hovedproblemstilling, relevant teori som studenten ønsker å bruke, tidsplan og en innledende litteraturliste. Du vil få tildelt veileder på bakgrunn av det valgte temaet. 

Som en del av bacheloroppgaven holdes det en rekke seminarer som vil utvikle studentens evner til å gjennomføre dette selvstendige akademiske arbeidet. Disse seminarene vil inkludere blant annet diskusjon om hvordan man skal skrive en bacheloroppgave (kildebruk, utarbeidelse av problemstilling, oppgavens oppbygging og valg av metode), studentpresentasjoner av oppgavetema. 

Adgangsregulering 
Studenten må ha fullført og bestått 150 studiepoeng som alle er godkjent som del av bachelorgraden i freds- og konfliktstudier for å fremstille seg til eksamen i FK3990. Unntak fra denne regelen kan gjøres basert på individuell søknad.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • kjenne til definisjoner av plagiat og ulike typer av plagiat
 • tilegne seg kunnskap om ulike forskningstradisjoner

Ferdigheter

 • anvende faglig kunnskap på teoretiske problemstillinger
 • tilegne seg dypere forståelse innen et konkret problemområde
 • reflektere og justere egen faglig utøvelse etter tilbakemelding på skriftlig arbeid
 • finne, vurdere, sammenligne og henvise til ulike standpunkt og argumenter samt og fremstille dette slik at det belyser en gitt problemstilling
 • benytte sentrale faguttrykk i skriftlige besvarelser
 • beherske god kildebruk i skriftlig arbeid
 • utforme og analysere en problemstilling
 • lese vitenskapelig litteratur og vurderer hva som er vitenskapelig litteratur, og hva som skiller vitenskapelig litteratur fra andre typer publikasjoner og ytringer
 • anvende et akademisk språk og relevante faguttrykk i besvarelsen av en problemstilling i et essay
 • gjennomføre og strukturere et vitenskapelig resonnement
 • benytte relevante kilder, data og metoder for datainnsamling
 • gjennomføre litteratursøk og sette seg inn i relevant faglitteratur og kunne anvende relevante digitale verktøy til å understøtte læringsprosessen
 • vise til korrekt bruk av referanser
 • kritisk vurdere kilder og data
 • drøfte og argumentere på en saklig og overbevisende måte
 • legge frem data både skriftlig og muntlig

Generell kompetanse

 • arbeide selvstendig, organiserer og planlegger eget arbeid innenfor gitte frister
 • identifisere egne læringsbehov og reflektere over disse
 • utvikle forståelse for sammenhengen mellom egen innsats og egen faglig utvikling
 • vise evne til å lese og formidle fagstoff med en kritisk tilnærming
 • formidle sentralt fagstoff som teorier skriftlig i henhold til oppgitt mal
 • utvikle faglig nysgjerrighet og respekt for faglige, etiske og vitenskapelige verdier

Arbeidskrav

Arbeidskravene må være bestått innen angitt frist for å kunne gå opp til eksamen.

 • nettbasert skrivekurs (bestått/ikke bestått)
 • prosjektskisse (bestått/ikke bestått)
 • muntlig fremføring (bestått/ikke bestått)
 • seminardeltakelse (bestått/ikke bestått) 

Eksamen

 • hjemmeeksamen (individuelt essay / bacheloroppgave); omfang 10.000 ord (+/- 10 %, ekskludert forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste) (100 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F).

Tilbake til toppen