Hopp til hovedinnhold

INT3990 Bacheloroppgave (30 sp) 

Bacheloroppgaven utgjør hele siste semester, og du får nå vist selvstendighet og utfordret din evne til uavhengig forskning og analytisk tenkning.

Om emnet 

Vi bruker mye ressurser på utvikling din evne til kritisk analyse og skriftlige presentasjonsevner, og disse ferdighetene vil bli utfordret dette semesteret.

Bacheloroppgaven er et større faglig arbeid som avslutter den treårige bachelorgraden. Studenten skal selv foreslå tema for oppgaven, men temaet skal ligge innenfor de områdene som er dekket av henholdsvis freds- og konfliktstudier eller internasjonale studier.

Temaet for oppgaven skal godkjennes av fagansvarlig. I forkant av en slik godkjenning skal studenten utarbeide en prosjektskisse som blant annet skal inneholde en presentasjon av temaet, en hovedproblemstilling, relevant teori som studenten ønsker å bruke, tidsplan og en innledende litteraturliste. Du vil få tildelt veileder på bakgrunn av det valgte temaet. 

Du får på dette stadiet av bachelorgraden ha vært igjennom mye oppgaveskriving og metodeundervisning. I begynnelsen av første studieår tilbys alle studenter ved Oslo Nye Høyskole kurs i både studieteknikk og skriveteknikk.

Du vil også ha opparbeidet deg bred forståelse og kunnskap i forskningsmetode ved gjennomføring av emnet Forskningsmetode (10 studiepoeng). Som en del av den obligatoriske bacheloroppgaven legges det i tillegg opp til en seminarrekke som vil videreutvikle studentens evner til å gjennomføre dette selvstendige akademiske arbeidet.

Disse seminarene vil blant annet inkludere blant annet diskusjon rundt en pensumbok som tar for seg hvordan man skriver en bacheloroppgave (kildebruk, utarbeidelse av problemstilling, oppgavens oppbygging og valg av metode og teori) og studentpresentasjoner av oppgavetema. 

   

  Kunnskap 

  • kjenne til definisjoner av plagiat og ulike typer av plagiat
  • tilegne seg kunnskap om ulike forskningstradisjoner

  Ferdigheter 

  • anvende faglig kunnskap på teoretiske problemstillinger
  • tilegne seg dypere forståelse innen et konkret problemområde
  • reflektere og justere egen faglig utøvelse etter tilbakemelding på skriftlig arbeid
  • finne, vurdere, sammenligne og henvise til ulike standpunkt og argumenter samt og fremstille dette slik at det belyser en gitt problemstilling
  • benytte sentrale faguttrykk i skriftlige besvarelser
  • beherske god kildebruk i skriftlig arbeid
  • utforme og analysere en problemstilling
  • lese vitenskapelig litteratur og vurderer hva som er vitenskapelig litteratur, og hva som skiller vitenskapelig litteratur fra andre typer publikasjoner og ytringer
  • anvende et akademisk språk og relevante faguttrykk i besvarelsen av en problemstilling i et essay
  • gjennomføre og strukturere et vitenskapelig resonnement
  • benytte relevante kilder, data og metoder for datainnsamling
  • gjennomføre litteratursøk og sette seg inn i relevant faglitteratur og kunne anvende relevante digitale verktøy til å understøtte læringsprosessen
  • vise til korrekt bruk av referanser
  • kritisk vurdere kilder og data
  • drøfte og argumentere på en saklig og overbevisende måte
  • legge frem data både skriftlig og muntlig

  Generell kompetanse 

  • arbeide selvstendig, organiserer og planlegger eget arbeid innenfor gitte frister
  • identifisere egne læringsbehov og reflektere over disse
  • utvikle forståelse for sammenhengen mellom egen innsats og egen faglig utvikling
  • vise evne til å lese og formidle fagstoff med en kritisk tilnærming
  • formidle sentralt fagstoff som teorier skriftlig i henhold til oppgitt mal
  • utvikle faglig nysgjerrighet og respekt for faglige, etiske og vitenskapelige verdier

  Arbeidskrav

  • muntlig fremføring (bestått/ikke bestått) 
  • prosjektskisse 

  Eksamen

  • individuelt essay / Bacheloroppgave; omfang 10.000 ord (+/- 10 %, ekskludert forside og litteraturliste) (100 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)