Hopp til hovedinnhold

INT6940 Forskning i praksis

Dette emnet gir deg mulighet til å få innblikk i, og erfaring med forskning. Emnet forutsetter at det er behov og kapasitet blant avdelingens forskere.

Om emnet:

INT6940 Forskning i praksis er et valgemne hvor studenten lærer forskningsmetodikk gjennom praksis. Emnet tilbys kun for studenter som går på campus.   

Studenten vil i dette emnet jobbe med forskningsrelaterte arbeidsoppgaver i samarbeid med en eller flere av avdelingens forskere. Gjennom dette arbeidet vil studenten få erfaring med og kunnskap om sentrale momenter i en forskningsprosess.

Emnet er en form for internship som krever stedlig oppmøte, og antall plasser vil variere med tilgjengelige prosjekter og kvalifiserte søkere. Det kreves minimum C i karakter fra INT1150, og studenten må sende inn en skriftlig søknad hvor det redegjøres for egnethet og motivasjon. Opptak skjer på bakgrunn av søknad og intervju. 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

 • kjenner til hvordan man som forsker går fra eksisterende teori og empiri til nye forskningsspørsmål 
 • har kunnskap om hvordan forskningsspørsmål, herunder hypoteser, teorier og modeller, utvikles og utformes 
 • kjenner til hvordan man velger et forskningsdesign i tråd med forskningsspørsmålet 
 • har kunnskap om valg av data- og datainnsamlingsmetode 
 • kjenner til hvordan forskningsfunn formidles 

Ferdigheter 

 • kan samle inn data til bruk i samfunnsvitenskapelig forskning 
 • kan analysere og sammenstille data basert på god forskningspraksis 
 • kan fremstille og kommunisere forskning i tråd med normal praksis innenfor samfunnsvitenskap 
 • kan formidle forskningsresultater på en god måte   

Generell kompetanse 

 • har en helhetlig og praktisk forståelse av forskningsprosessen 
 • har innsikt i- og forståelse for relevante faglige- og etiske problemstillinger 
 • kan formidle forskningsresultater skriftlig og muntlig 
 • kan samarbeide om et felles prosjekt, herunder utveksle synspunkter og erfaringer og gjennom dette utvikle god forskningspraksis 

Arbeidskrav

 • oppfølgingssamtaler (bestått/ikke bestått)
 • refleksjonsnotat (1000 ord) (bestått/ikke bestått)
 • muntlig presentasjon (bestått/ikke bestått) 

Eksamen

Hjemmeeksamen, skriftlig innlevering(er). Minimum 2000 ord. Format og antall innleveringer utarbeides sammen med veileder (bestått/ikke bestått).