Hopp til hovedinnhold

ØKAD3990 Bacheloroppgaven (15 sp)

I bachelorprosjektet skal du bruke din kunnskap om, og forståelse for teorier og metoder innen økonomi og administrasjon i analysen av en bestemt problemstilling.

Adgangsregulering: Studenten må ha fullført og bestått 150 studiepoeng som alle er godkjent som del av bachelorgraden i økonomi og administrasjon for å fremstille seg til eksamen i ØKAD3990. Unntak fra denne regelen kan gjøres basert på individuell søknad.

Om emnet:

I bachelorprosjektet skal studenten anvende sin kunnskap om, og forståelse for teorier og metoder innen økonomi og administrasjon i analysen av en bestemt problemstilling.

Bachelorprosjektet er en større selvstendig oppgave. Kandidaten skal ha ferdighet og kompetanse til å formulere, belyse og besvare en problemstilling innen økonomi og administrasjon. Kandidaten skal kunne utføre søk etter vitenskapelig litteratur som kan besvare problemstillingen. Kandidaten skal skrive en selvstendig, individuell oppgave i et vitenskapelig format som viser evnen til å fordype seg i en valgt problemstilling. Emnet tar for seg prosjektledelse og presentasjonsteknikk som viktige elementer i arbeidet med et selvstendig prosjekt. Sentral forskningsmetodikk vil være en viktig del av emnets fokus.

Studenten velger en problemstilling under veiledning, innenfor et avgrenset tematisk område som er sentralt i forhold til innholdet i bachelorutdannelsen i økonomi og administrasjon. Prosjektet skal følge alle relevante etiske retningslinjer.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har dybdekunnskap om sentrale teorier, empiri og metode, samt forskningsbaserte og etiske problemstillinger innen valgt økonomisk-administrativt tema
 • har kunnskap om ulike former for plagiat og konsekvensen av plagiat og fusk i vitenskapelige publikasjoner
 • har kunnskap om problemstillinger knyttet til forskningsformidling
 • har kunnskap innen grunnleggende statistikk
 • kan redegjøre for fundamentale forskningsmetodologiske begreper og prinsipper som inngår i vitenskapelig tenkning

Ferdigheter

 • kan gjøre vitenskapelige analyser
 • kan gjøre rede for og forstå tolkning og bruk av relevante statiske analyser
 • kan analysere og diskutere et fenomen i en gruppe der ulike økonomisk-administrative fagretninger er representert
 • kan forberede en muntlig presentasjon av temaet for eget vitenskapelige arbeid
 • kan utføre statistiske utregninger ved bruk av statistiske verktøy
 • kan presentere eget vitenskapelig arbeid i henhold til etiske retningslinjer, oppgitte formkrav og APA-mal for referering

Generell kompetanse

 • har en faglig nysgjerrighet og respekt for faglige, etiske og vitenskapelige verdier
 • arbeider selvstendig, organiserer og planlegger eget bacheloroppgave-arbeid innenfor gitte frister
 • kan gjennomføre et større vitenskapelig arbeid
 • kan fordype seg i, diskutere og rapportere forskningslitteratur
 • kan utveksle synspunkter om faglige problemstillinger med andre fagfolk og allmennheten

Arbeidskrav

 • godkjent nettbasert kurs i statistikk
 • godkjent nettbasert kurs i litteratursøk
 • godkjent innlevering av presentasjon av fagområde for bacheloroppgaven

Eksamen

Eksamen i ØKAD3990 Bacheloroppgaven er en bacheloroppgave hvor kjerneteksten (fra og med innledning til og med konklusjon) teller 10.000 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitt format og mal for referering. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.

Ved stryk eller forbedring av karakter skal det leveres helt ny oppgave basert på en ny problemstilling ved kontinuasjonseksamen.