Hopp til hovedinnhold

ØKAD6915 Internship (15 sp)

I dette emnet (internshipet) får du en unik mulighet til å tilegne deg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift/institusjon/organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. 

Adgangsregulering: Studenten skal levere en kontrakt som utarbeides i samarbeid med veileder på intershipstedet, og som skal godkjennes av fagansvarlig før studenten starter opp sin internshipperiode.

Om emnet:

Internship er et valgfritt emne som vil gi studenten en unik mulighet til å tilegne seg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift/institusjon/organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid og som gjør studentene bedre rustet til å utføre økonomiske og administrative funksjoner på en god måte i arbeidslivet senere. Dette kan eksempelvis være et internship innen privat eller offentlig sektor og innen en rekke ulike bransjer.

Studenten er selv ansvarlig for å opprette kontakt med og/eller søke på relevante internship, men arbeidsplassene studenten ønsker seg til må godkjennes i forkant av at studentene tar kontakt/søker. Sammen med studieleder/emneansvarlig og arbeidsgiver utformer studenten en plan for internship-perioden som skal kvalitetssikres og godkjennes av høyskolen. Underveis i oppholdet skal det gjennomføres minimum 2 obligatoriske samtaler mellom student og studieleder/emneansvarlig for å kvalitetssikre oppholdet, fasilitere refleksjon og læring samt bistå ved eventuelle utfordringer. Underveis i internshipperioden har studenten også tilgang til digitale læremidler i Qybele som vil hjelpe studenten gjennom oppholdet og frem mot eksamen. Eksamen består av et todelt skriftlig arbeid delt mellom refleksjon og faglig essay.

Relevant yrkeserfaring som studenten tilegner seg gjennom arbeid under internship er med på styrke studentens CV, gir gode muligheter til å opprette kontakter i arbeidslivet, samt gi studenten mulighet til å tilegne seg og anvende teoretiske og faglige kunnskaper og ferdigheter.

Emnet har til formål å øke studentens muligheter inn i arbeidslivet og styrker på den måten studentens overgang fra student til arbeidstaker.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har tilegnet seg praktiske erfaringer og kunnskaper innen institusjonens kjerneområder
 • har igjennom internshipet opparbeidet seg forståelse for og kunne redegjøre for sammenhengen mellom og forskjellen på teori og praksis
 • har innsikt i en konkret institusjon/organisasjons arbeidsområder og arbeidsmetoder

Ferdigheter

 • kan praktisere og bygge videre på fagområder relevante for studiet
 • kan anvende teoretiske og faglige kunnskaper i yrkessammenheng
 • kan vurdere og anvende ulike metoder og verktøy som er gjeldende innen arbeidsstedet

Generell kompetanse

 • har utviklet forståelse for nettverksbygging og karriereutvikling
 • har utviklet seg som arbeidstaker
 • har utviklet forståelse for hvordan formelle og uformelle «spilleregler» og bedriftskulturer former arbeidshverdagen
 • har en generell forståelse for arbeidsmetoder som benyttes på arbeidsstedet
 • fungerer i et arbeidsforhold sammen med andre og kunne bidra med synspunkter og erfaringer på en saklig og respektfull måte
 • kan planlegge og gjennomføre ulike arbeidsoppgaver, både individuelt og i samarbeid med andre, som er i tråd med de krav og retningslinjer som er gitt

Arbeidskrav

 • godkjent dokumentert tilstedeværelse fra veileder på internship
 • godkjent en oppfølgingssamtale med kontaktperson ved Oslo Nye Høyskole i begynnelsen av internshipperioden
 • godkjent en oppsummerings-samtale med kontaktperson ved Oslo Nye Høyskole i slutten av internshipperioden 

Eksamen

Eksamen består av en individuell skriftlig oppgave på 2000 ord (+/- 10 %) knyttet til internship. Eksamensbesvarelsen vurderes til bestått eller ikke bestått.