Hopp til hovedinnhold

PSY3990 Bacheloroppgave (15 sp)

Bachelorprosjektet er en større selvstendig oppgave der du skal bruke din kunnskap om og forståelse av psykologiens teorier og metoder til å analysere en bestemt problemstilling.

Adgangsregulering: Studenten må ha fullført og bestått 150 studiepoeng som alle er godkjent som del av bachelorgraden i anvendt psykologi for å fremstille seg til eksamen i PSY3990 Bacheloroppgaven.

Om emnet:

Kandidaten skal ha ferdighet og kompetanse til å formulere, belyse og besvare en problemstilling innen psykologifaget. Kandidaten skal kunne utføre søk etter vitenskapelig litteratur som kan besvare problemstillingen. Kandidaten skal skrive en selvstendig, individuell oppgave i et vitenskapelig format som viser evnen til å fordype seg i en valgt problemstilling. Emnet tar for seg prosjektledelse og presentasjonsteknikk som viktige elementer i arbeidet med et selvstendig prosjekt. Sentral forskningsmetodikk vil være en viktig del av emnets fokus.

Studenten velger en problemstilling under veiledning, innenfor et avgrenset temaområde som er sentralt i forhold til innholdet i bachelorutdannelsen i psykologi. Prosjektet skal følge alle relevante etiske retningslinjer.

 • forskningsprosessen 
 • prosjektplanlegging 
 • statistikk 
 • presentasjonsteknikk 
 • lesing, forståelse og evaluering av vitenskapelig litteratur innenfor fagområdet 
 • anvendelse av vitenskapsteoretiske metoder til løsning av problemstillinger innenfor fagområdet 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • dybdekunnskap om sentrale teorier, empiri og metode, samt forskningsbaserte og etiske problemstillinger innen valgt psykologisk tema 
 • kunnskap om ulike former for plagiat og konsekvensen av plagiat og fusk i vitenskapelige publikasjoner 
 • kunnskap om problemstillinger knyttet til forskningsformidling 
 • kunnskap innen grunnleggende statistikk 
 • kunnskap om fundamentale forskningsmetodologiske begreper og prinsipper som inngår i vitenskapelig tenkning 
 • kunnskap om ulike typer vitenskapelige litteraturgjennomganger generelt, og prosedyrer for gjennomføring av systematiske litteraturgjennomganger, spesifikt 

Ferdigheter

 • kan gjennomføre et større vitenskapelig arbeid 
 • kan presentere eget vitenskapelig arbeid i henhold til etiske retningslinjer, oppgitte formkrav og APA-mal for referering 
 • kan analysere og diskutere et fenomen i lys av ulike forskningstradisjoner og psykologiske fagretninger
 • kan gjøre vitenskapelige analyser 
 • kan gjøre rede for og forstå tolkning og bruk av relevante statiske analyser

Generell kompetanse

 • har en faglig nysgjerrighet og respekt for faglige, etiske og vitenskapelige verdier 
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger med andre fagfolk 
 • kan fordype seg i, diskutere og rapportere forskningslitteratur 
 • har utviklet en moden holdning til sammenhengen mellom innsats og resultat 

Arbeidskrav 

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

 • godkjent nettbasert kurs i litteratursøk 
 • skriftlig innlevering av oppgave om forskningsartikler

Eksamen

Eksamen i PSY3990 Bacheloroppgaven er en bacheloroppgave hvor kjerneteksten (fra innledning til konklusjon) teller 20 sider (+/- 10 %) i henhold til oppgitt format, og APA-mal for referering. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A–F.

Ved stryk eller forbedring av karakter skal det leveres helt ny oppgave basert på en ny problemstilling ved kontinuasjonseksamen.