Hopp til hovedinnhold

PSY3991 Bacheloroppgave (15 sp)

Bachelorprosjektet er en større selvstendig oppgave der du skal bruke din kunnskap om og forståelse av psykologiens teorier og metoder til å analysere en bestemt problemstilling.

Adgangsregulering: Studenten må ha fullført og bestått 150 studiepoeng som alle er godkjent som del av bachelorgraden i psykologisk helsearbeid for å fremstille seg til eksamen i PSY3991 Bacheloroppgaven.

Om emnet:

I bachelorprosjektet skal studenten anvende sin kunnskap om, og forståelse for, psykologiens teorier og metoder, i analysen av en bestemt problemstilling.

Bachelorprosjektet er en større selvstendig oppgave. Kandidaten skal ha ferdighet og kompetanse til å formulere, belyse og besvare en problemstilling innen psykologifaget. Kandidaten skal kunne utføre søk etter vitenskapelig litteratur som kan besvare problemstillingen. Kandidaten skal skrive en selvstendig, individuell oppgave i et vitenskapelig format som viser evnen til å fordype seg i en valgt problemstilling. Emnet tar for seg prosjektledelse og presentasjonsteknikk som viktige elementer i arbeidet med et selvstendig prosjekt. Sentral forskningsmetodikk vil være en viktig del av emnets fokus.

Studenten velger en problemstilling under veiledning, innenfor et avgrenset tema-område som er sentralt i forhold til innholdet i bachelorutdannelsen i psykologi. Prosjektet skal følge alle relevante etiske retningslinjer.

  • forskningsprosessen
  • prosjektplanlegging
  • statistikk
  • presentasjonsteknikk
  • tolke, evaluere og syntetisere vitenskapelig litteratur innenfor fagområdet
  • anvendelse av vitenskapelige metoder til løsning av problemstillinger innenfor fagområdet

  Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

  Kunnskap

  • har dybdekunnskap om sentrale teorier, empiri og metode, samt forskningsbaserte og etiske problemstillinger innen valgt psykologisk tema.
  • har kunnskap om ulike former for plagiat og konsekvensen av plagiat og fusk i vitenskapelige publikasjoner.
  • har kunnskap om problemstillinger knyttet til forskningsformidling.
  • har kunnskap innen grunnleggende statistikk.
  • har kunnskap om fundamentale forskningsmetodologiske begreper og prinsipper som inngår i vitenskapelig tenkning
  • har kunnskap om ulike typer vitenskapelige litteraturgjennomganger generelt, og prosedyrer for gjennomføring av systematiske litteraturgjennomganger, spesifikt.

  Ferdigheter

  • kan gjennomføre et større vitenskapelig arbeid.
  • kan forberede en muntlig presentasjon av temaet for eget vitenskapelige arbeid.
  • kan presentere eget vitenskapelig arbeid i henhold til etiske retningslinjer, oppgitte formkrav og APA-mal for referering.
  • kan analysere og diskutere et fenomen i en gruppe der ulike psykologiske fagretninger er representert.
  • kan gjøre vitenskapelige analyser
  • kan gjøre rede for og forstå tolkning og bruk av relevante statiske analyser

  Generell kompetanse

  • har en faglig nysgjerrighet og respekt for faglige, etiske og vitenskapelige verdier.
  • kan kommunisere om faglige problemstillinger med andre fagfolk og allmennheten.
  • kan fordype seg i, diskutere og rapportere forskningslitteratur
  • studenten har utviklet en moden holdning til sammenhengen mellom innsats og resultat

  Arbeidskrav

  Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

  • Godkjent nettbasert kurs i litteratursøk
  • Innlevering presentasjon av fagområde for bacheloroppgaven

  Eksamen

  Eksamen i PSY3991 Bacheloroppgaven er en bacheloroppgave hvor kjerneteksten (fra innledning til konklusjon) teller 20 sider (+/- 10 %) i henhold til oppgitt format, og APA-mal for referering. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A – F.

  Ved stryk eller forbedring av karakter skal det leveres helt ny oppgave basert på en ny problemstilling ved kontinuasjonseksamen.