Hopp til hovedinnhold

PSY3992 Bacheloroppgaven i organisasjonspsykologi (15 sp)

I bachelorprosjektet skal studenten anvende sin kunnskap om, og forståelse for, psykologiens teorier og metoder, i analysen av en bestemt problemstilling innenfor organisasjonspsykologi.

Adgangsregulering: Studenten må ha fullført og bestått 150 studiepoeng som alle er godkjent som del av bachelorgraden i organisasjonspsykologi for å fremstille seg til eksamen i PSY3992 Bacheloroppgaven.

Om emnet:

Bachelorprosjektet er en større selvstendig oppgave. Kandidaten skal ha ferdighet og kompetanse til å formulere, belyse og besvare en problemstilling innen organisasjonspsykologi. Kandidaten skal kunne utføre søk etter vitenskapelig litteratur som kan besvare problemstillingen. Kandidaten skal skrive en selvstendig, individuell oppgave i et vitenskapelig format som viser evnen til å fordype seg i en valgt problemstilling.

Emnet tar for seg prosjektledelse og presentasjonsteknikk som viktige elementer i arbeidet med et selvstendig prosjekt. Sentral forskningsmetodikk vil være en viktig del av emnets fokus. Studenten velger en problemstilling under veiledning, innenfor et avgrenset organisasjonspsykologisk temaområde som er sentralt i forhold til innholdet i bachelorutdannelsen i organisasjonspsykologi. Relevante overordnede temaområder inkluderer ledelse og ledelsesutvikling, team- og gruppearbeid, motivasjon, HRM, seleksjon, konflikthåndtering, endringsledelse og organisasjonsteori. Prosjektet skal følge alle relevante etiske retningslinjer.

 • forskningsprosessen
 • prosjektplanlegging
 • statistikk
 • presentasjonsteknikk
 • lesing, forståelse og evaluering av vitenskapelig litteratur innenfor fagområdet
 • anvendelse av vitenskapsteoretiske metoder til løsning av problemstillinger innenfor fagområdet

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har dybdekunnskap om sentrale teorier, empiri og metode, samt forskningsbaserte og etiske problemstillinger innen valgt organisasjonspsykologiske tema
 • har kunnskap om ulike former for plagiat og konsekvensen av plagiat og fusk i vitenskapelige publikasjoner
 • har kunnskap om problemstillinger knyttet til forskningsformidling
 • har kunnskap innen grunnleggende statistikk
 • kan redegjøre for fundamentale forskningsmetodologiske begreper og prinsipper som inngår i vitenskapelig tenkning

Ferdigheter

 • kan analysere og diskutere et fenomen i en gruppe der ulike psykologiske fagretninger er representert
 • kan gjøre vitenskapelige analyser
 • kan utføre statistiske utregninger ved bruk av statistiske verktøy
 • kan gjøre rede for og forstå tolkning og bruk av relevante statiske analyser

Generell kompetanse

 • kan gjennomføre et større vitenskapelig arbeid
 • arbeider selvstendig, organiserer og planlegger eget bacheloroppgave-arbeid innenfor gitte frister
 • har en faglig nysgjerrighet og respekt for faglige, etiske og vitenskapelige verdier
 • kan forberede en muntlig presentasjon av temaet for eget vitenskapelige arbeid
 • kan presentere eget vitenskapelig arbeid i henhold til etiske retningslinjer, oppgitte formkrav og APA-mal for referering
 • kan utveksle synspunkter om faglige problemstillinger med andre fagfolk og allmennheten
 • kan fordype seg i, diskutere og rapportere forskningslitteratur

Arbeidskrav

 • godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen
 • godkjent nettbasert kurs i statistikk
 • godkjent nettbasert kurs i litteratursøk
 • godkjent innlevering av presentasjon om fagområde for bacheloroppgaven

Eksamen

Eksamen i PSY3992 Bacheloroppgaven i organisasjonspsykologi er en bacheloroppgave hvor kjerneteksten (fra innledning til konklusjon) teller 20 sider (+/- 10 %) i henhold til oppgitt format, og APA-mal for referering. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.

Ved stryk eller forbedring av karakter skal det leveres helt ny oppgave basert på en ny problemstilling ved kontinuasjonseksamen.