Hopp til hovedinnhold

PSY4110 Forebyggende arbeid: intervensjoner, kultur og kontekst (15 sp)

I dette emnet vil du lære om sentrale teorier som ligger til grunn for forebyggende arbeid generelt, og om etablerte forebyggende programmer for både barn og voksne innenfor ulike arenaer.

Om emnet:

Emnet er to-delt hvor den første delen er en teoridel hvor studenten lærer om sentrale teorier som ligger til grunn for forebyggende arbeid generelt, og lærer om etablerte forebyggende programmer for både barn og voksne innenfor ulike arenaer.

Med forankring i kulturpsykologisk teori vil fokus være på å forstå brukere ut ifra deres egne premisser. Kultursensitivitet vil være et viktig tema i emnet.

Den andre delen av emnet vil være mer praksisnær, hvor studenten skal planlegge gjennomføringen av et forebyggende intervensjonsprogram på en valgt arena. I dette ligger å velge arena, relevant forebyggende program for arenaen, skissere hvordan man ville gått frem for å forankre det osv.

Studentene skal velge en arena basert på teoretisk kunnskap, vurdere relevante forebyggende programmer for denne og utarbeide en prosjektbeskrivelse for planlegging, gjennomføring og evaluering av programmet/intervensjonen.

I dette ligger blant annet vurderinger av programmets relevans, evt. mangler, forventet utbytte, aktuelle samarbeidspartnere og hvordan det i praksis kan forankres på valgt arena.

Emnet skal dermed gjøre studenten i stand til å planlegge forebyggende helseintervensjoner, fra valg av arena og program til forankring i rette instanser.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper 

 • har inngående kunnskap om forebyggende tiltak og programmer innen forebyggende psykologisk helsearbeid
 • har inngående kunnskap om sentrale teorier og modeller som utgjør det vitenskapelige grunnlaget for forebyggende arbeid
 • har inngående kunnskap om viktigheten av å hensynta sosiokulturell kontekst i forebyggende arbeid
 • kan anvende kunnskap om de ulike nivåene i, og målgruppene for, forebyggende psykologisk helsearbeid

Ferdigheter 

 • kan bruke relevant teori og empiri i planleggingen av forebyggende intervensjoner og kunne omsette dette til praktiske tiltak
 • kan integrere forståelsen for arenaens særpreg, kunnskap om intervensjonsprogrammer og en kontekstsensitiv holdning i planleggingen av forebyggende tiltak

Generell kompetanse 

 • utviser en vitenskapelig, kritisk-analytisk tilnærming i forståelsen av forebyggende tiltak
 • kan analysere og vurdere relevante problemstillinger knyttet til utvikling og gjennomføring av forebyggende tiltak
 • kan formidle selvstendig arbeid muntlig
 • Kan kommunisere effektivt, både skriftlig og muntlig, om faglige problemstillinger knyttet til forebyggende arbeid

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er: 

 • Presentasjon av valgt arena og intervensjonsprogram.
 • Godkjent obligatorisk oppmøte på forelesninger og seminarer (70% oppmøte)

Eksamen 

Eksamen i PSY4110 består av en semesteroppgave som studenten får utdelt i starten av semesteret. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene.

Eksamensbesvarelsen sensureres og gis karakteren bestått eller ikke bestått.