Hopp til hovedinnhold

PSY5000 Masteroppgave i psykologi (60 sp)

Det andre studieåret av Master i psykologi består av et emne; PSY5000 Masteroppgave i psykologi som utgjør 60 studiepoeng.

Om emnet:

Emnet gir studenten rammer for å gjøre et selvstendig vitenskapelig arbeid som i form og innhold tilfredsstiller de krav som ligger til det forskningsfeltet studenten arbeider innenfor med sin masteroppgave.

Tema for masteroppgaven må være tydelig relatert til det aktuelle fordypningsområdet for mastergraden (enten «anvendt helsepsykologi og forebygging», eller «kognisjon og teknologi»). 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper 

 • har avansert kunnskap innenfor valgt psykologisk fordypningsområde og spesialisert kunnskap innen et selvvalgt, avgrenset temaområde
 • kan grunngi valg av forskningsdesign gitt forskningsspørsmål, samt tilpasse forskningsdesign til praktiske faktorer som tid og tilgjengelige ressurser
 • kan sammenstille, analysere og drøfte ulike teoretiske synspunkter og resultater på en vitenskapelig stringent måte

Ferdigheter 

 • kan vurdere anvendbarheten av valgt forskningsdesign og analysemetoder
 • kan formulere klare og presise problemstillinger, samt egne forskningsspørsmål og/eller hypoteser
 • kan sammenstille og bearbeide empirisk datamateriale
 • kan analysere, diskutere og evaluere forskningsresultater og psykologisk teori
 • kan fremstille skriftlig og presentere muntlig forskningsresultater og psykologisk teori på en vitenskapelig stringent måte, inkludert korrekte henvisninger og dekkende referanselitteratur
 • kan argumentere for ulike tolkninger av forskningsresultater og deres relevans for psykologisk teori 
 • kan forholde seg til forskningsetiske retningslinjer i eget forskningsarbeid

Generell kompetanse 

 • kan arbeide selvstendig med et større vitenskapelig forsknings og/eller utviklingsprosjekt innenfor valgt fordypningsområde
 • kan bidra til nytenkning innen valgt felt
 • kan presentere eget vitenskapelig arbeid skriftlig og muntlig
 • kan analysere forskningsetiske problemstillinger og reflektere over etiske aspekter ved ansvaret i forskerrollen

Arbeidskrav  

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:  

 • godkjent obligatorisk deltakelse på seminarer
 • godkjent prosjektpresentasjon
 • godkjent litteraturgjennomgang innenfor valgt tema for masteroppgaven

Eksamen  

Eksamen i PSY5000 består av: 

 • innlevering av masteroppgaven på mellom 16 000 og 20 000 ord
 • muntlig forsvar av masteroppgaven

For å få gå opp til muntlig eksamen må den skriftlige masteroppgaven være bestått, altså vurdert til minimum karakteren E.

Etter at minstekravet til godkjenning av den skriftlige oppgaven er innfridd, fastsettes endelig karakter på grunnlag av en helhetsvurdering av den skriftlige oppgaven og det muntlige forsvaret av denne.  

En masteroppgave som har fått et ikke-bestått eksamensresultat, kan bare én gang leveres på nytt som et nytt eksamensforsøk, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som har fått et bestått eksamensresultat, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form. 

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.