Hopp til hovedinnhold

STAT6940 Forskning i praksis (10 sp)

STAT6940 Forskning i praksis er et valgemne hvor studenten lærer forskningsmetodikk gjennom praksis.

Om emnet:

STAT6940 Forskning i praksis er et valgemne hvor studenten lærer forskningsmetodikk gjennom praksis. Studenten vil i dette emnet jobbe med forskningsrelaterte arbeidsoppgaver i samarbeid med en eller flere av avdelingens forskere. Gjennom dette arbeidet vil studenten få erfaring med og kunnskap om sentrale momenter i en forskningsprosess.

Emnet er en form for internship som krever stedlig oppmøte, og antall plasser vil variere med tilgjengelige prosjekter og kvalifiserte søkere. Det kreves minimum C i karakter fra STAT1120 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode og kommunikasjon, og studenten må sende inn en skriftlig søknad hvor det redegjøres for egnethet og motivasjon. Opptaksprosessen krever også intervju av aktuelle kandidater. 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • kjenner til hvordan man som forsker går fra eksisterende teori og empiri til nye forskningsspørsmål
 • har kunnskap om hvordan forskningsspørsmål, herunder hypoteser, teorier og modeller, utvikles og utformes
 • kjenner til hvordan man velger et forskningsdesign i tråd med forskningsspørsmålet
 • har kunnskap om valg av data- og datainnsamlingsmetode
 • kjenner til hvordan forskningsfunn formidles

Ferdigheter   

 • kan samle inn data til bruk i samfunnsvitenskapelig forskning
 • kan analysere og sammenstille data basert på god forskningspraksis
 • kan fremstille og kommunisere forskning i tråd med normal praksis innenfor samfunnsvitenskap
 • kan formidle forskningsresultater på en god måte

Generell kompetanse

 • har en helhetlig og praktisk forståelse av forskningsprosessen
 • har innsikt i- og forståelse for relevante faglige- og etiske problemstillinger
 • kan formidle forskningsresultater skriftlig og muntlig
 • kan samarbeide om et felles prosjekt, herunder utveksle synspunkter og erfaringer og gjennom dette utvikle god forskningspraksis

Arbeidskrav

 • Oppfølgingssamtaler (bestått/ikke bestått)
 • Refleksjonsnotat (1000 ord) (bestått/ikke bestått)
 • Muntlig presentasjon (bestått/ikke bestått)

Eksamen

Hjemmeeksamen, skriftlig innlevering(er). Minimum 2000 ord. Format og antall innleveringer utarbeides sammen med veileder (bestått/ikke bestått).